Přednášející

Michal Dubec - Oni to dělají také (Vedení žáků k odpovědnosti a samostatnosti)

Tak jako za zdraví lidí není odpovědný lékař, není za učení žáků odpovědný učitel. Učitel je odpovědný za podmínky, které vytváří proto, aby se žáci mohli učit a žáci jsou odpovědní za to, jak konkrétní podmínky k učení využívají. Zaměříme se na vedení žáků k odpovědnosti a samostatnosti v konkrétních situacích např. vyrušování během hodiny, odevzdání práce neodpovídající zadaným kritériím, výmluvy, … . V těchto situacích obrátíme pozornost ke svým emocím a k tomu, jak to jak v nich reagujeme, vytváří prostor pro odpovědnost žáků.

Mgr. Michal Dubec, Ph.D. je učitel s 22letou praxí. Učil na základních školách a na gymnáziu. V současné době učí v programu Učitel naživo a vede programy pro děti na několika základních školách. Specializuje se na vedení lidí (žáků, studentů a dospělých) k sebeřízení a k odpovědnosti za chování a učení, práci se skupinovou dynamikou školních tříd a pracovních kolektivů, třídnické hodiny, řešení konfliktů s rodiči a práci s vlastními emocemi. Pořádá akreditované výcviky pro učitele základních a středních škol, při kterých s kolegy v jejich třídách učí. S jeho prací je možné se seznámit například v online kurzu, přístupném na: https://www.seduo.cz/komunikace-s-lidmi-v-souladu-s-fungovanim-mozku.

Renata Zajíčková - Reforma vzdělávacího systému 2030

Největší výzvou, která je před námi, je změna myšlení české společnosti. Pokud nebudeme vnímat vzdělávání jako prioritu, nikdy nebude naše země patřit k evropským lídrům. K dosažení tohoto cíle vede několik cest, jednou z nich může být reforma zastaralého systému regionálního školství.

Mgr. Renáta Zajíčková je poslankyní Parlamentu ČR, pedagožkou a zakladatelkou úspěšného gymnázia. V Poslanecké sněmovně se jako předsedkyně Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení věnuje klíčovým tématům ve vzdělávání, mezi která patří reforma vzdělávacího systému, umělá inteligence ve školství, pedagogický leadership nebo kapacity školských zařízení. Vzdělávání se věnuje celou svou profesní kariéru, a to z pozice kantorky a ředitelky. Jako starostka Prahy 5 v letech 2019-2022 vystupovala také v roli zřizovatele.

Robert Čapek - Líný učitel, nebo starý učitel?

Stáří nebo mládí učitelů není dáno fyzickým věkem nebo počtem let praxe. To jsou údaje, které nemají ve škole žádnou hodnotu. Stáří nebo mládí se projevuje v myšlenkách, v pedagogických ideích, v učitelské filozofii. Stejně tak lenost v mém pedagogickém pojetí není nic o malé pracovitosti pedagoga, ale o dovednosti přenechat ve třídě důraz činnosti žáků a sám se upozadit. Vzdělávací strategie Líného učitele vyžaduje mladé myšlení, přestože staví i na tom nejlepším z "pedagogické archeologie", osvědčených postupech a metodách. Vše je řízeno základními principy utváření kvalitního třídního klimatu: pestrými metodami, podporujícím hodnocením, symetrickou komunikací, velkou spoluúčastí žáků a férovými pravidly.  

Mgr. Robert Čapek, Ph.D. působí jako lektor, pedagog, psycholog a didaktik. Jeho pedagogická praxe se rozprostřela po všech typech škol, pracoval i jako školní psycholog. V současnosti lektoruje pedagogická a psychologická témata. Je autorem publikací pro učitele, například "Moderní didaktiky" nebo "Uč jako umělec". Ke trilogii "Líný učitel" nedávno přibyl čtvrtá kniha: "Líný učitel: vše o školním hodnocení".

Martina Tesařová - Život má začátek i konec aneb jak mluvit s žáky o konci života

Workshop „Život má začátek i konec“ si klade za cíl posílit kompetence pedagogických pracovníků v komunikování obtížných témat smrti, umírání a truchlení. Účastníci budou promýšlet odpovědi na otázky: Proč bychom na půdě školy měli mluvit o smrti a konečnosti života? Co bychom potřebovali znát my a co by potřebovaly vědět děti? V menších skupinách budou řešit modelové situace z praxe a hledat možnosti, jak téma citlivě a přirozeně začlenit do výuky. Je zaměřen na primární prevenci a osvětu, nenabízí krizovou intervenci.

Mgr. Martina Tesařová vystudovala sociální práci na FF UK, externě přednáší na Katedře řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizací na FHS UK. 10 let poskytovala telefonickou krizovou intervenci na lince DONA pro oběti domácího násilí, pracovala s rodinami s ohroženými dětmi v organizaci Dům tří přání a 6 let vzdělávala dospělé jako interní lektor Centra dohody, s.r.o. Od června 2016 pracuje v organizaci Cesta domů, z.ú., kde vede odlehčovací služby. Na všech pracovních pozicích se věnuje komunikaci a vyjednávání v nejrůznějších kontextech.

Bob Kartous - (No) Future 2023

V knize No Future (2019) upozorňuju na příchod kognitivních systémů, které budou umět učit matematiku lépe než nejlepší učitelé, protože dokonale pochopí stav znalostí i motivaci dítěte a nabídnou mu způsob učení, který mu vyhovuje. ChatGPT tento moment opět významně přiblížil. Původní cíle vzdělávání a pojetí školy v otevřeném i skrytém kurikulu přestávají dávat smysl, ale my se jich přesto úporně držíme. Pojďme se tedy zkusit zamyslet, jakými hlubokými evolučními změnami technologizovaná lidská společnost za posledních několik dekád prošla a co to znamená, když chceme vzdělávat pro budoucnost. A jaké jsou podmínky k tomu nezbytné, pokud to myslíme skutečně vážně.

Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. je autorem knihy No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? Spolupodílel se na knize 2036, na souboru interview Orwell na steroidech a v roce 2022 vyšla kniha s jeho esejem pojmenovaná Za zrcadlem: Hybridní válka jako staronový fenomén mezinárodních vztahů. Je prorektorem VŠ ekonomie a managementu, programovým stratégem business hubu Opero a poradcem dvou členů vlády. Ve svém dřívějším působišti, think tanku EDUin, vytvořil koncept Auditu vzdělávacího systému v ČR. O vzdělávání a problematice dezinformací publikuje v českých médiích. Je řečník a moderátor (Forum 2000, Meltingpot Colours of Ostrava, TEDx atp.). S centrem současné kultury DOX zrealizoval vzdělávací program na posílení sociálního a občanského povědomí mezi mladými lidmi. Působí jako editor Britských listů, slouží jako mluvčí Českých elfů a je spoluiniciátorem kampaně Nelež. Absolvoval Ped. fakultu a Fakultu sportovních studií MU v Brně, doktorát získal na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií UK. V roce 2019 mu byla MU v Brně udělena malá bronzová medaile.

Jana Haková - Karty ctností pomáhají dětem rozumět svému vnitřnímu světu

Ctnosti jsou vnitřní kvality naší osobnosti, jsou samy o sobě neviditelné, ale ukazují se v lidském jednání. My dospělí máme možnost naučit děti tyto důležité věci v chování svém i ostatních vidět a vědomě je v sobě probouzet, když jsou potřeba. V této přednášce se seznámite s Kartami ctností, které snadno učí chápat pojmy jako vytrvalost, sebedůvěra, vzájemnost, sebeúcta, trpělivost, respekt, odvaha, zvídavost a další. Dají se využít v jakémkoli předmětu, protože jejich začlenění do výuky je velmi jednoduché a nevyžaduje využití dalších učebnic nebo metodických listů. Jsou také skvělým nástrojem ve školní poradenské činnosti, ať už při řešení konfliktů ve třídě nebo nasměrování dětí k jejich silným stránkám. 

MgA. Jana Haková - Moje tři děti mě přivedly k přemýšlení o tom, co důležitého máme my dospělí předávat dalším generacím. Co je v člověku nadčasové, co může udělat svět hezkým místem a život spokojenou tvůrčí cestou. Díky mým dětem vznikl český koncept Výchovy ke ctnostem. Jsem absolventkou mgr. studia divadla a výchovy na DIFA JAMU v Brně, 5 let jsem působila ve stejném ateliéru jako odborná asistentka a vyučovala metodiku a didaktiku dramatické výchovy, sociální komunikaci, divadelní projekty a metodiku herecké výchovy dětí. Od roku 2001 působím v Prázdninové škole Lipnice, kde lektoruji vzdělávací kurzy pro pedagogy.

Pavel Bokr - Rozvoj spolupráce žáků a jejich logického a informatického myšlení v Minecraftu

Když děti vidí nebo slyší Minecraft, okamžitě zbystří, co se v něm bude odehrávat, a to i bez jakékoliv vnější motivace. V této přednášce si představíme hru od úplného základu a ukážeme si možnosti využití ve výuce k rozvoji spolupráce, práci v souřadnicovém systému, sestavování automatizovaných zařízení, řídících prvků a spojování do větších celků, práci s příkazy i možnosti atraktivní výuky plnohodnotného programování. Nejsou potřeba žádné zkušenosti se hrou - vezmeme to pěkně postupně od nejjednodušších věcí.

Minecraft a kameny - nerostné suroviny, horniny a jejich výskyt v přírodě

Vůbec nevadí, pokud jste Minecraft ještě neviděli. Možná naopak. V tomto semináři si ukážeme, s jakými přírodními podmínkami, nerostnými surovinami a horninami se děti v této hře běžně setkávají. Ve hře je například na rozdíl od reality získání surovin otázkou pouze náhody. To vše spolu s popularitou hry nabízí vhodný způsob pro přiblížení významu geologických věd, průzkumu nerostných surovin a seznámení s příklady hornin. Předvedeme si i praktické tipy využití ve výuce, které je možné zvládnout i bez hraní hry.

Mgr. Pavel Bokr působí jako učitel na základní škole v Králově Dvoře a současně je lektorem v Muzeu Českého krasu v Berouně. Jako externí lektor spolupracuje s NPI. Vystudoval geologii a jeho zálibou jsou digitální technologie. Hledá a ověřuje způsoby, jak zapojovat digitální kompetence do vzdělávání. Také stále více proniká hlubin Minecraftu a využívá tuto hru nejen při výuce, ale i v muzeu a vytváří v ní i tematické vzdělávací světy. Své materiály sdílí na internetu pod přezdívkou GeoUčitel.

Barbora Pšenicová - Učitelské a rodičovské tanečky kolem známek: péče o duševní zdraví ve školách

Známky ve školách zdánlivě nesouvisí s tématem duševního zdraví, že? My si myslíme opak. Tlak, který právě známky vyvolávají, je tlakem nejen na děti, ale i pedagogické sbory a rodiče. A právě tlak je něco, co s tématem péče o duševní zdraví významně souvisí. V této přednášce nabídneme vhled do toho, co je a není péče o duševní zdraví a co způsobuje ve školách nepohodlí. Zaměříme se ale také na představení možností, jak o téma duševního zdraví pečovat přímo na půdě školských zařízení, včetně možných nástrojů ihned k využití.

Mgr. Barbora Pšenicová je ředitelka neziskové organizace Nevypusť duši s vlastní soukromou terapeutickou praxí. Odborně zaštiťovala multidisciplinární týmy ve školách, které jsou pilotem projektu iKAP. Zabývala se patologickými jevy u mládeže a vyvíjela novou podobu nízkoprahových
zařízení pro děti a mladé lidi. Věnuje se systémovému designu.

Petra Dočkalová - Učit se učit: Průvodce učením METAKOGNICE

Učit se učit - co se děje, pokud se věnujeme učení? Co to je učení, jaké má principy, pilíře? Co to je tzv. dynamika v učení? Jak mohu pracovat s uspořádáním informací? Jaká jsou paradigmata v učení? Co potřebujeme v učení s ohledem na fungování mozku? Toto vše + příběhy z terénu. Potřebujeme tužku, papír, mozek a pojďme se učit. Vytvoříme Spoluučící se skupinu, kde se každý stane tvůrcem svého učení.

Mgr. Petra Dočkalová - Jsem sebeřízená učitelka. Věnuji se učení 21. století, zavádím ročinné učení, zakládám otevřené spoluučící se skupiny. Již 28 let se pohybuji dnes a denně ve světě učení a vzdělávání. Ve svém poslání považuji za stěžejní setkání s principy Zkušeností zprostředkovaného učení (FIE). Filozofií, která věří v rozvoj každého z nás, pracuje se silnými i slabými stránkami, věří ve změnu (učí učit se, myslet, plánovat, pracovat s cíli, emocemi, pracovat s hypotézami, strategiemi, vlivem prostředí na učení a rozvoj). Spolupracuji s dětmi, dospělými, rodinami, školami, komunitními centry, úřadem práce. Lektoruji v Mš, ZŠ, SŠ, VOŠ a stále aktivně učím – na všech stupních. Od roku 2017 jsem Terénní učitelka – konzultantka učebního procesu – na volné noze.

Štěpán Moravec - Autonomní střední škola: příležitosti a limity vzdělávání, které si studenti řídí sami

Podíváme se na život a koncepci střední školy, kde studující sami rozhodují o náplni více než z poloviny svého času, kde učivo muselo ustoupit kompetenční a reflektivní výuce, kde se koncepce vyhodnocuje a mění spolu se studenty. Školy, kde nejsou třídy, ročníky se skoro nepoznají, studující a průvodci společně projednávají většinu záležitostí včetně třeba rozpočtu, společně uklízejí školu a udržují ji v chodu. Jak se daří probouzet a udržovat vlastní motivaci k práci a učení? Jaké nároky klade taková práce na průvodce? Co naši studující ve škole, kterou si do značné míry řídí sami, získávají, a o co přicházejí? Samořízenou střední školu vám představí jeden průvodce a několik studujících. 

Štěpán Moravec - Jsem bývalý sociální pracovník a průvodcování na střední SCIO škole je moje třetí profese, dostal jsem se k ní díky výcviku Učitel naživo. Rád studujícím nabízím poznání na hranicích "předmětů": historie, antropologie, ekonomie, matematiky, filosofie, angličtiny. Na naší škole ale pomáháme studujícím především s tím, o co si sami řeknou. A tak jsem vedl i ateliéry o nenásilné komunikaci, geopolitice nebo sborovém zpěvu. Nejdůležitější je pro mě inspirovat k vnitřní svobodě a odpovědnosti, k důslednosti v myšlení a k nadhledu. Proto jsem si našel své místo na rozvíjející se škole, kde se studující mohou svobodně projevovat a rozhodovat si do velké míry o tom, čemu svůj čas věnují.

Eva Nováková - Hejného metoda na středních školách

Na minulých ročnících konference jsme vás postupně seznamovali s Hejného metodou v mateřských školách, 1. i 2. stupni záklaních škol. Nyní vás necháme zažít, jak se principy Hejného metody dají aplikovat i na středních školách a budete moci nahlédnout do připravované řady učebnic matematiky, konkrétně na téma posloupnosti.

RNDr. Eva Nováková je učitelka matematiky a fyziky, lektorka Hejného metody, spoluautorka vznikající řady učebnic pro střední školy vycházejících z Hejného metody.

 

Hana Vykoupilová - Učitel sám sobě koučem

Koučink je jedna z nejvíce účinných sebe-rozvojových metod, která může vést jednak k hlubšímu poznání sebe sama, ale také k nalézání účinných cest, která nás dovedou k našim cílům a záměrům. Skryté dispozice k tomu být sám sobě koučem má přitom každý z nás! Koučovací přístup založený na pokládání dobrých otázek a nalézání vhodných odpovědí má veliký efekt také v komunikaci s ostatními - žáky, kolegy, přáteli, partnery. Po absolvování této přednášky s interaktivními prvky budete vědět, jak můžete být kouči sami sobě a jak velký efekt to pro váš život bude mít. Dotkneme se tématu důležitosti odhalení skrytých sabotérů, vlídného vnitřního dialogu, pokládání podnětných otázek a uvědomování si vlastních autentických odpovědí. Naučíte se několik jednoduchých technik pro použití v každodennosti, které vám pomohou nacházet cestu ze slepých uliček, kdykoli to budete potřebovat.

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC je vystudovaná socioložka a politoložka, která vyměnila studium politických systémů za korporátní prostředí a následně život na volné noze. Je profesionální koučkou (PCC) akreditovanou u mezinárodní profesní organizace International Coach Federation. Je architektkou ceněných programů vzdělávání a rozvoje pro nejrůznější organizace, lektorkou soft (essential) skills a konzultantkou v řízení lidských zdrojů certifikovanou britskou profesní organizací CIPD. Věnuje se dalšímu vzdělávání učitelů a šíření praktického využívání soft/essential skills ve školách. Je spoluautorkou knihy Připravte děti na život - Rozvoj soft skills pro každého (BizBooks 2021), autorkou knihy Kapesní kouč - Průvodce vnímavého člověka vlastním životem (BizBooks 2023) a spoluzakladatelkou programu rozvoje dlouhodobé psychické odolnosti DEVĚTSIL. Působí pod vlastní značkou Inspirro.

Magdalena Málková - Rozvíjíme kreativní myšlení v tematické výuce na 1. stupni ZŠ

Smysluplné učení na 1. stupni spočívá i v propojování učiva. Přijďte si prakticky vyzkoušet jeden tematický blok, ve kterém bude zařazeno víc školních předmětů. Jedno téma rozpitváme z pohledu češtiny, matematiky, vlastivědy i etiky. Navíc si zkusíme pár aktivit vedoucí k rozvoji kreativního myšlení. Pojďte si na chvilku zkusit vžít se do role žáků a vyzkoušet si trochu jinou výuku.

Mgr. Magdalena Málková vystudovala učitelství pro 1. stupeň na Ped. fakultě UK, pracuje jako učitelka na ZŠ Nový PORG v Praze a za svou práci se v roce 2022 stala vítězkou ceny Global Teacher Prize Czech Republic. Spoluzaložila ZŠ Prosperity, kde v minulých letech učila na 1. i 2. stupni. Při své práci využívá responzivní výuku, ráda propojuje učební celky do integrované tematické výuky, věnuje se osobnostně-sociálnímu rozvoji dětí a má ráda inovativní způsoby výuky.

Jitka Míčková - Víc než citron

Jak vnímáme lidi kolem nás? Dáme na první dojem, nebo se snažíme nahlédnout pod slupku? Během programu Víc než citron účastníci zažijí vlastní náchylnost ke škatulkování ostatních, seznámí se s příběhem pamětníka Ivana, který přichází do zcela nového a pro něho odlišného školního prostředí. Ivan už na první pohled vypadá jinak a je jen na spolužácích, jakou nálepku mu dají a jak se k němu zachovají. Program rozvíjí téma předsudků, škatulek a integrace jedince do kolektivu a společnosti.

MgA. Jitka Míčková - Vystudovala jsem střední pedagogickou školu a výchovnou dramatiku na DAMU. Metodám výchovné dramatiky a zážitkové pedagogiky se věnuji již řadu let, a to jako učitelka mateřské školy v Praze, lektorka a metodička zážitkových workshopů a lektorských programů organizace Post Bellum, školitelka lektorů, pedagogů, studentů SŠ a VŠ. Jsem autorka knihy „Cesta do pohádky“ a zakladatelkou a členkou divadla Na háčku zaměřeného na tvorbu pro děti, které také tyto principy uplatňuje.

Jaroslav Jirásko - Pedagogické lídrovství v digitálním věku

Při workshopu se společně zamyslíme nad pedagogickým lídrem jako klíčovou postavou řízení škol. Budeme přemýšlet o tom, jak by měl vypadat ideální pedagogický lídr, jaké cesty k ideálu je třeba projít a jaké výzvy s sebou přinášejí dvacátá léta 21. století. 

Ing. Jaroslav Jirásko, MBA je dlouholetý ředitel základní školy, lektor a mentor se specializací na podporu ředitelů. Byl šest let viceprezidentem Asociace ředitelů základních škol, je zakládajícím členem Učitelské platformy. Krátce pracoval na MŠMT a aktuálně je ředitelem školského zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků v Hradci Králové. Je členem pracovní skupiny pro revizi RVP, publikuje v magazínu EduZín, v časopisech Řízení školy a Učitelské noviny. 

Jana Kratochvílová - Vysvědčení jinak, hodnocení jinak

Zkusili jsme to jinak a vzniklo vysvědčení, které je jiné, než to tradiční. Vysvědčení, které rozvíjí členy pedagogického sboru, poskytuje žákům a rodičům komplexnější informaci o procesu učení a výsledcích učení žáků. Vysvědčení, které je nabídkou pro ty, kdo přijímají změnu a vidí v ní smysl. V přednášce se dozvíte, jak na hodnocení a vysvědčení jinak.

doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. - Věnuji se inovacím ve vzdělávání (v teorii, praxi i výzkumu). Během mého působení na základní škole jsem měla možnost se svými kolegyněmi proměnit tradiční školu ve školu inovativní. Jednou ze silných stránek školy se stal systém propojující sebehodnocení žáků s hodnocením vyučujících, který nyní po 30ti letech zkušeností vyústil ve změnu vysvědčení. Svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi chci v roli vzdělavatelky učitelů přispět k vyšší kvalitě pregraduální přípravy budoucích učitelů. 

Tomáš Blumenstein Tomáš Blumenstein - Umělá inteligence

V posledních měsících fenomén AI hýbe celým světem. Pojďme se podívat, na jakých principech tyto algoritmy fungují, jaké mají výhody a nevýhody a jak je můžeme využít pro práci učitele. Ve společné diskuzi pak zkusíme vymyslet, jak umělou inteligenci pozitivně využít ve výuce.

Jádrové učivo

Wokshop především pro učitele 2. stupně. Společně se zamyslíme nad tím, které učivo je nutné pro všechny, které ve škole možná chybí a co je vlastně pro budoucnost důležité.

Ing. Tomáš Blumenstein se zabývá problematikou nadaných dětí v rámci Mensy ČR, které 8 let předsedal a v současnosti působí jako místopředseda. V roce 2008 spoluzakládal soutěž Logická olympiáda. Organizuje konference a semináře zaměřené na problematiku nadaných dětí, pořádá semináře pro nadané studenty, tábory pro nadané děti, metodicky podporuje zakládání Klubů nadaných dětí. Založil organizaci Svět vzdělání a dlouhodobě podporuje školy, které zahajují programy pro nadané. Působí v pracovní skupině Mensy International pro nadané děti.

Rajeh Khazaal - Personalized Learning for Gifted Children. How Homeschooling Can Help?

In this presentation the following topics will be discussed: current state of English speaking schools in the Czech Republic in addressing giftedness and their preparedness to enroll the gifted child; the role of homeschooling in the work with a gifted child; the implementation of  the " Learner - Centered " method and its rewards; and the relationship of trust and understanding between the gifted child and teacher. The presenter will share and discuss his ongoing experience.
 
Rajeh Khazaal - BBA  American University in Dubai, and an iMBA European University College Brussels; dedicated homeschooling teacher, mentor, researcher and consultant in ' giftedness and the gifted child '. 

Monika Stehlíková - Komplexnost nadání: jak ji správně rozumět, podpořit a rozvíjet

Ve své přednášce budu vycházet z vlastních zkušeností z konzultací s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a budu se opírat o aktuální zahraniční studie o nadání. Promluvím o tom, jaký je dle mého reálný stav podpory nadaných dětí ve školách a jaké jsou ještě příležitosti ke zlepšení. Zaměřím se na to, jak je ve školách přijímána a podporována především kvalitativní odlišnost nadaných dětí - převážně jejich intuitivní myšlení, tvůrčí potenciál a vysoká citlivost. Uvedu, jaké metody učení jsou v souladu s jejich způsobem myšlení. Budu s vámi sdílet konkrétní příběhy nadaných dětí: s čím ve škole nejvíce bojují i co jim prospívá.

Mgr. Monika Stehlíková, MBA je konzultantkou a terapeutkou pro nadané děti, dospívající a dospělé (psychoterapie ACT). V podpoře citlivých a nadaných jedinců využívá i metodu všímavosti (mindfulness). Zaměřuje se na psychologii nadání a podporu nadaných ve školách. Jako poradkyně spolupracuje se školami, vzdělávacími institucemi, univerzitami i ČŠI v oblasti podpory nadání a péče o nadané žáky. Je autorkou publikací Život s vysokou inteligencí - Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti a Nadané dítě - Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu. Dále je lektorkou metody mindfulness, mezi prvními v ČR získala akreditaci MŠMT na kurz mindfulness pro učitele s názvem "Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků".

Pavla Picková - Identifikace nadání: otázky, zkušenosti, možnosti

Co nám může identifikace nadání dát? Potřebujeme ji, nebo ne? Kdo ji má dělat, kdy a jak? Co mě naučili sami nadaní a co jejich učitelé? Nad těmito tématy se budu v přednášce zamýšlet z hlediska praxe poradenské psycholožky a po více než desetiletém působení na pozici krajské koordinátorky péče o nadané. 

PhDr. Pavla Picková - Jsem poradenská psycholožka a působím (s různě dlouhými přestávkami) v PPP od roku 1990. Nadané děti byly přirozeně součástí mé práce vždy, ale cíleně se jimi zabývám od roku 2010, kdy jsem byla jmenována krajskou koordinátorkou péče o nadané za kraj Praha v rámci Krajských sítí podpory nadání. I po letech praxe, zkušeností a vzdělávání se objevují nové otázky, na které ráda hledám odpovědi. 

Libor Činka - Proč musí být pedagog na půl úvazku hypnotizér, aby mohl plnit svou roli? 

Motivace je hnací silou našeho jednání. Umíme skutečně přemýšlet do hloubky, co ji skutečně pohání? Odhalíme neviditelné prvky motivace, které zůstávají bez povšimnutí. Ponoříme se do typu motivace, o které jste neslyšeli, která přesahuje povrchovou úroveň a operuje v hloubce podvědomí. Teprve to nám umožní profesionálně odpovědět na otázku: Chceme pro děti povrchní pozlátka, nebezpečí perfekcionismu vedoucí k strmému růstu depresí a úzkostí, nebo štěstí?

Libor Činka - Jako hypnoterapeuta, psychoterapeuta a lektora můj život utváří hluboce zakořeněná touha po poznání. Od mládí mě fascinoval lidský mozek a jeho nekonečné možnosti. Tato vášeň mě přivedla k tomu, že jsem se učil a trénoval u předních světových expertů v oblasti hypnózy, psychologie vlivu a motivace. Dnes pomáhám ostatním, setkávám s lidmi s nejrůznějšími problémy a učím je používat mozek na maximum. 

Ondřej Ševčík - Mladý člověk na cestě k vědomému uchopení krajiny a k ekologickému myšlení

Uchopení Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách se v kontextu klimatických a společenských změn stává aktuální pedagogickou výzvou. Jak na střední škole pomáhat žákům hledat reálný vztah ke krajině? Jak společně vzdorovat klimatickému žalu? Jak se zapojit do smysluplných regionálních krajinářských projektů ve spolupráci s komunálními politiky? Nejen s pomocí příkladů dobré praxe se podíváme na to, jaké možnosti existují i bez přenosu zodpovědnosti na externí organizace.

Mgr. Ondřej Ševčík - Vystudoval učitelství chemie a biologie na PřF UK, od roku 2008 pracuje jako odborný a třídní učitel na Waldorfském lyceu v Praze. Ve waldorfské pedagogice nalezl celistvý a smysluplný pedagogický koncept, na pražském lyceu pak inspirativní prostředí a místo, kde škola a život nejsou dva násilím oddělované světy. V současnosti se kromě výuky chemie, biologie, geografie a sborového zpěvu zabývá otázkami ekologické výchovy mladých. Věnuje se také mentoringu a dalšímu vzdělávání učitelů.

Lukáš Heřman - Kompetenční karty: Jak rozvíjet klíčové kompetence na ZŠ

Co jsou a jak může učitel využít klíčových kompetencí (soft skills) při výuce? Jak motivovat žáky ke spolupráci, lepší komunikaci, dotahování práce do konce nebo zdravé sebedůvěře? V přednášce si ochutnávkově ukážeme, jak u žáků rozvíjet základní paletu klíčových kompetencí s pomocí kompetenčních karet. 

Mini-zásobník: aktivity pro angličtináře a němčináře

Čeká vás kreativní mini-zásobník jazykových aktivit, které vás nebudou stát skoro žádný čas přípravy a budou bavit nejen vás, ale i vaše žáky. Na workshopu si předvedeme a vyzkoušíme aktivity, které nebudete žákům muset dvakrát vysvětlovat a nekompromisně je vtáhnou do učení.

Mgr. Lukáš Heřman je od roku 2007 učitelem na základní škole v Rychnově nad Kněžnou a živí se také jako kreativní lektor. Mezi jeho nejvýraznější projekty patří Kompetenční karty pro rozvoj klíčových kompetencí nebo zásobníky frází do angličtiny a němčiny pro ZŠ. Společně se svým parťákem a učitelem Lukášem Javorkem natočili videa MonkeyEnglish.cz a založili AktivníUčitel.cz.

Klára Koubská - Příležitosti vrstevnického učení

Přínosy vrstevnického učení jsou dobře známy a popsány. Žáci snadněji porozumí tématu, upevňují si znalosti, ve třídě probíhá více interakcí. Tím výčet přínosů vrstevnického učení nekončí, a přesto není jeho využití ve školách běžné. V tomto dvojbloku se na vrstevnické učení podíváme blíže. Využijeme zkušenosti s buddies programem, vrstevnickou mediaci, projektové vyučování a prvky žákovské samosprávy, které lze využít napříč ročníky a předměty.

Mgr. Klára Koubská vystudovala PedF UK v Praze, obor anglický jazyk a literatura. Pracovala v neziskovém sektoru na vzdělávacích projektech pro školy a firmy. Od roku 2014 je ředitelkou inovativní Základní školy SMART v Roudnici nad Labem. Ve škole se věnuje tématu klíčových kompetencí, efektivního hodnocení a budování školní komunity, vyučuje společenskovědní předměty. Pracuje také jako pedagogický mentor a kouč. 

Pavel Šiktanc - Jak na novou informatiku na 1. stupni s Emilem

Tzv. "Novou informatiku" musí všechny školy zavést na 1. stupni již od tohoto září. Informatika s Emilem je uzpůsobena tak, aby informatiku mohli učit i učitelé bez informatické průpravy. Vyvinul ji tým mezinárodně uznávaného prof. Ivana Kalaše. Vychází ze stejných principů jako Hejného metoda. Využívá ji již přes 200 škol v České republice. Na workshopu si zažijete na vlastní kůži ochutnávku a představíme zde krátce i novinku z této koncepce Živý sešit.

Ing. Pavel Šiktanc - Od roku 2010 pracuji na soukromé sportovní základní škole v Litvínově jako učitel informatiky a správce výpočetní techniky. Jsem propagátorem výuky moderní informatiky pomocí programovatelných robotických hraček, 3D tiskáren a dalších technických zařízení. Od roku 2020 učím Informatiku s Emilem od 3. třídy metodou profesora Kalaše.

Petra Štětková - Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Nadace The Kellner Family Foundation poskytuje studentům gymnázia Open Gate štědrá sociální stipendia. Stipendia jsou určená dětem a mladým lidem, kteří vyrůstají ve znevýhodněných podmínkách, ve kterých by se jejich studijní potenciál nemohl plně rozvíjet. V rámci prezentace Vás seznámíme s dosavadní praxí při vyhledávání, přípravě a doprovázení těchto dětí. Přednášení představí také konkrétní příklady praxe. 

Mgr. Petra Štětková vystudovala Speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Svou pracovní cestu začínala ve škole určené dětem se speciálními potřebami, kde 8 let pracovala jako vedoucí vychovatelka. Následující dekádu spolu s kolegy z organizace „Rozum a Cit“ rozvíjela služby pro pěstounské rodiny. Pracovala také jako metodička v oddělení sociálně-právní ochrany na MPSV. V nadaci The Kellner Family Foundation vyhledává a doprovází studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Tomáš Hazlbauer - Práce s odpovědností dětí aneb Jak na žákovský parlament ve škole

Workshop je určen všem, které oslovuje myšlenka žákovského parlamentu -  ředitelům škol, kteří přemýšlejí o tom, zda mít na své škole žákovský parlament a také učitelům, kteří ho chtějí a přemýšlejí, co je pro jeho vznik potřeba udělat. Cílem bude dozvědět se, jak vypadá funkční (nikoliv formální) parlament a co se musí stát, aby takový parlament ve škole vznikl.

Mgr. Tomáš Hazlbauer - Kromě toho, že jsem ředitel CEDU, tak jsem také otec dvou dětí, velký fanda vzdělávání, demokracie a práce s lidmi. Posledních 13 let pravidelně školím a lektoruji. Od prožitkových kurzů pro žáky jsem se postupně a s velkou radostí přesunul k seminářům pro pedagogy, koordinátory žákovských parlamentů a třídní učitele, a ke konzultacím ke strategickému rozvoji a řízení s řediteli škol. 

Jana Březinová - Krizové situace ve škole

Současná doba, změny ve společnosti a v rodinách našich žáků přináší situace, o kterých hovoříme jako o náročných, krizových. Jsou doprovázeny akutním a výrazným zhoršením psychického stavu dítěte nebo je ohroženo jeho bezpečí. Mnohdy tyto situace představují složitou komunikaci s rodiči a vyžadují náročné řešení, případně zapojení externích institucí (OSPOD, Policie ČR, DKC, PPP aj.). Právem tak vyvstávají otázky k roli školy jako instituce, k roli pedagoga, odpovědnosti a možnosti řešení. O tom všem budeme hovořit na přednášce.

Mgr. Jana Březinová je psychoterapeutka pro děti a dospělé. Působí jako školní psychoterapeutka a etopedka na ZŠ Mnichovice. V praxi se opírá o systemický přístup, dlouhodobě působí jako supervizorka pro psychoterapeuty, pedagogy a další odborníky v pomáhajících profesích. Je registrovanou psychoterapeutkou a supervizorkou České asociace pro psychoterapii.

Jana Bětík Wills a Hana Růžičková - Mediátoři aneb Jak podpořit peer mediaci ve škole

Učíme děti, jak pomoci spolužákům řešit konflikty pomocí mediačních a dalších technik. Workshop je pro každého, koho zajímá, které techniky děti učíme, které situace jsou vhodné pro mediátory, a které naopak ne. Posdílíme, jak to máme ve škole celé zorganizované, aby to bylo bezpečné pro všechny zúčastněné a jak se nám daří tímto podporovat prevenci dobrých vztahů. Přijďte si poslechnout, co o tom všem říkají naši dětští mediátoři a něco z mediačních technik si vyzkoušíte i na vlastní kůži. 

Mgr. Jana Bětík Wills a Hana Růžičková - S mediacemi jsem se potkala před lety díky programu Street law, kde jsem absolvovala základní trénink. Principy a techniky mediace jsem pak uplatnila při mediování rodinných a školních konfliktů. Ve škole, kterou vedu od jejího počátku, jsme se pak rozhodly s kolegyní Hankou Růžičkovou, zavést peer mediaci mezi děti. Po 6 letech existování můžeme říct, že je to skvělý a užitečný projekt. Jak pro individuální rozvoj komunikačních dovedností zapojených dětí, ale i pro atmosféru ve škole.

Eva Nečasová - Hello Ruby: informatika na prvním stupni

Hello Ruby je soubor vzdělávacích aktivit z oblasti programování, internetu, digitálních technologií a umělé inteligence pro 1. stupeň základních škol. Dětem otevřou téma technologií, aniž by nějaké využily. Přijďte si vyzkoušet práci s metodikami.

Umělá inteligence na 2. stupni základních škol

V krátkém teoretickém úvodu si vysvětlíme základní pojmy z oblasti umělé inteligence. V další části se seznámíte se vzdělávacími materiály a na konkrétních příkladech si ukážeme, jak je zavést do výuky na základních školách. K inspiraci budou nabídnuty tipy na AI nástroje, které mohou pomoci při přípravě výuky. V následující diskusi se pobavíme o tom, jak mluvit s žáky o umělé inteligenci. 

Eva Nečasová je zakladatelka neziskové iniciativy AI dětem (umělá inteligence dětem) a stojí za metodikami Hello Ruby pro školy. Mimo vzdělávání se věnuje designu pod značkou designity.cz.

Honza Kohut - Jak pomoci dětem učit se efektivně a rychle?!

Učení, a zvláště efektivní učení, je velmi neintuitivní. To, co si myslíme, že při učení funguje, velmi často vůbec nepomáhá. Věděli jste, že například velmi populární teorie stylů učení (vizuální, auditivní, kinestetický) je již dávno vyvrácena? Na přednášce se dozvíte o nepříliš známých způsobech učení, které však mají velký potenciál studentům pomoct se informace naučit kvalitněji a rychleji. Přednáška bude plná praktických vědecky ověřených tipů, které můžete hned v pondělí použít.

Ing. Jan Kohut již 6 let tvoří stránky JakseRychleNaucit.cz, na kterých se studenty sdílí nejnovější poznatky z oblasti vědecky ověřených postupů efektivního učení. Jeho články a videa pomohly už více než 1 milionu lidí. O efektivním učení přednášel na: ČVUT, VUT, OSU, UPOLu nebo Pedf UK a na řadě středních škol, anebo pro firmy jako Samsung a Microsoft.

Libuše Kovářová - Tipy pro výuku matematiky

V úvodu budou krátce představeny sady Kvirin - matematika rukama, ukázána bude nová sada. Sady budou k dispozici během celého workshopu, bude prostor na dotazy. Zbývající část bude věnována praktickým tipům do výuky - jak využít Nejanciamysli, Blooket, jak eletronickým zařízením nahradit kopírování materiálů s detektivkou (propojení qr kódů, Flippity zámečků, Google Lens)

Mgr. et Bc. Libuše Kovářová je učitelka matematiky a informatiky na 2. stupni základní školy, kooordinátorka nadání na zš, autorka výukových sad Kvirin - matematika rukama. 

 

Kateřina Emer - Vysoké citlivosti a přílišnosti v životě nadaných: Deprese jako příznak růstu! 
 
Život s nadáním, s vysokou intenzitou a vysokou citlivostí má jistě celou řadu stinných stránek. Pojďme se na ně v přednášce tentokrát podívat podivuhodnými brýlemi Kazimierza Dąbrowského, který v nevyhnutelných těžkostech (overexcitabilitách, přílišnostech, asynchronicitách a neurotismu) vidí nevyhnutelnou cestu růstu - takzvané pozitivní dezintegrace osobnosti.
 
Ing. Kateřina Emer je lektorka, mentorka, poradkyně a aktivistka v tématech rozvoje talentu a péče o nadané (lidi s vysoce intenzivním fungováním nervové soustavy). Je nadšená badatelka v oblasti neuropedagogiky a racionálně organizovaného nezraňujícího vzdělávání. Je autorkou Modelů vyvážené inkluze a Atributů školních systémů podpory nadání. Vede Asociaci freelancerů ve školství (AFREŠ z.s.), s níž právě podniká dobrodružný projekt Synapse podpořený Nadací RSJ.

Zdeněk Smrčka - Zajímavé technologie napříč obory

V rámci tohoto workshopu se seznámíte s některými druhy robotů, inteligentních vláčků a využitím dalších zajímavých technologií pro jejich zapojení v rámci různých oblastí výuky a rozvoji informatického myšlení a digitálních kompetencí. Na co se můžete určitě těšit: roboti, inteligentní vláčky, rozšířená realita atd. a využití napříč obory.

Rozšířená realita a její využití ve výuce

Na workshopu se seznámíte s tím, co je to rozšířená realita a podíváte se na praktické ukázky, kde je možné ji v hodinách Chemie, Biologie, Dějepisu, Informatiky a dalších použít. Pomocí rozšířené reality si prakticky vyzkoušíte  sledovat koloběh vody, podívat se na anatomii lidského těla, orgány či další zajímavosti jako třeba i pitvu žáby. Seznamte i vy svoje žáky a studenty s novými možnostmi výuky.

Zdeněk Smrčka pracuje v Národním pedagogickém institutu. Aktuálně řeší digitalizaci ve vzdělávání, revizi ICT, NPO a další metodické, technické, lektorské oblasti, PN, ICT atd. Dále má na starosti mezinárodní projekt Googlu ve spolupráci s MŠMT a NPI ČR. Je zapojen do GUG.cz a lektoruje a garantuje informatické, matematické a technické kroužky a kurzy v rámci projektu Intellectus, vyučuje robotiku, programování a další. Rád testuje nové technologické pomůcky, materiály a vychytávky do výuky. 

Dagmar Krišová a Barbora Benešovská - Žádná tabu před tabulí: sexuální výchova na základní škole

Vztahy a sexualitu řeší děti od prvního stupně, nezřídka je však prvním učitelem v této oblasti porno. Jak uchopit sexuální výchovu, abychom se v ní jako vyučující cítili dobře a aby dala studujícím možnost otevřeně diskutovat? V semináři probereme aktuální stav sexuální výchovy na českých školách, na modelových situacích si vyzkoušíme otevírání konkrétních témat a seznámíme se s materiály, které je možné využít ve výuce na prvním i druhém stupni základních škol.

Mgr. Dagmar Krišová působí na Katedře sociální pedagogiky PedF MU, kde se zabývá sexuální výchovou a genderem a sexualitou ve vzdělávání. V organizaci Konsent se věnuje podpoře vyučujících, kteří učí sexuální výchovu Školí a připravuje metodické materiály konsent.cz/pro-vyucujici/. Je spoluautorkou knihy o sexuální výchově určené pro rodiče a pečující osoby Děti to chtěj vědět taky.

Mgr. Barbora Benešovská je sociální antropoložka a doktorandka na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Specializuje se na antropologii těla a sexuality a v současnosti se věnuje výzkumu formální sexuální výchovy na českých školách. Zaměřuje se přitom na metodiky organizace Konsent a jejich aplikaci v různých výukových prostředích. Jejím cílem je porozumět různým podobám sexuální výchovy a identifikovat faktory, které ovlivňují úspěšnost těchto metodik v praxi.

Dominika Koperová - ExpEdice: zkoušej, zkoumej, poznávej - Aby byl žák bohatý nejen na informace, ale i na zkušenosti

Výuka zaměřená na memorování nedává žákům smysl, přírodovědné předměty bývají vnímané jako náročné a neoblíbené, a chybí jejich souvislost s každodenním životem. Otázka zní – lze přírodovědné předměty vyučovat jinak? ExpEdice–zkoušej, zkoumej, poznávej se snaží "bořit mýty" a měnit výukové situace v hodinách přírodních věd tak, aby se rozvíjela přírodovědná gramotnost žáků. A že to nejde? Podíváme se na ukázky aktivit, zkušenosti z praxe a na to, kam směřuje žák v podnětném vzdělávacím prostředí. Zaměříme se na výuku přírodních věd výzkumně-badatelským přístupem, konkrétně na jedné expediční hodině chemie.

Mgr. Dominika Koperová, PhD. ukončila štúdium učiteľstva chémie a biológie a didaktiky chémie na Trnavskej univerzite v Trnave a je spoluautorkou pracovných učebníc ExpEdícia - skús, skúmaj, spoznaj z chémie. Venuje sa výskumne ladenému prístupu v prírodovednom vzdelávaní a príprave budúcich učiteľov prírodovedných predmetov. 

Renée Grenarová - Básnířské experimenty: rozvoj tvořivosti a (sebe)poznávání ve výuce češtiny jako druhého/cizího jazyka 

Nezbytným předpokladem experimentování s poezií, jež lze vhodně začlenit do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka, je tvořivost, imaginace a emocionalita. Básnířský experiment rozvíjí vnímání a poznávání světa i sebe sama, jedinečnost, flexibilitu i vnitřní motivaci jedince v procesu učení (se), pomáhá prozkoumat myšlenky a tvarovat vzpomínky. Dle G. G. Byrona je poezie láva obraznosti, jejíž výbuch odvrací zemětřesení. A jak to vnímáte Vy? Pojďme si experimenty s poezií vyzkoušet prakticky.

PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D. vystudovala ruštinu, hudební výchovu, češtinu, dějepis a speciální pedagogiku. Původní profesí učitelka, speciální pedagožka, odborná pracovnice, nyní odborná asistentka vyučující češtinu jako druhý/cizí jazyk v MÚVS ČVUT v Praze. Věnuje se vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména osobám s odlišným mateřským jazykem, se specifickými poruchami učení, s nadáním a s mimořádným nadáním. Zaměřuje se na téma dialog kultur, interkulturní komunikace, hodnocení a sebehodnocení. 

Petra Plachá - Prezentační dovednosti 101: Umí vaši žáci prezentovat?

Že jsou prezentační dovednosti pro náš život klíčové? To určitě neslyšíte poprvé. Jak ale zajistit, aby vaši žáci dostali takovou průpravu do života, jakou potřebují? Chceme se s vámi podělit o to, jak prezentování učíme my. Nasdílíme naše zkušenosti ze 14 let fungování projektu Prezentiáda a možná i prozradíme, jak zaručeně připravit tu nejlepší prezentaci.

Petra Plachá - Největší vášní jsou pro Petru vzdělávací projekty. A to ať z pohledu organizátora nebo účastníka. Už přes 7 let organizuje ve spolku Student Cyber Games soutěže pIšQworky a Prezentiáda, stála za studentskými akcemi jako Plzeňská přednášková noc a aktivně se účastní nejrůznějších rozvojových programů. Momentálně studuje manažerskou informatiku na VUT a pedagogiku na MUNI v Brně. Miluje knížky, únikovky, deskovky a obecně všechno, kde je nějaký příběh a zároveň se u toho musí trochu přemýšlet.

Monika Lekovská - Postavte si školu v Minecraftu

Kostičkový svět se stává velkým fenoménem a zná jej každý žák základní školy. Proč toho nevyužít a nezačlenit Minecraft do výuky. Podívejte se na to, jak Minecraft můžete využít v rámci stavby 3D modelu školy, který můžete využít například na dnech otevřených dveří. Žáci se naučí při stavění mnoha novým dovednostem a propojí stavbu školy i s programování, matematikou a jinými předměty. Není nic hezčího, než když vám díky spolupráci celé třídy roste model školy pod rukama.

Monika Lekovská je učitelka informatiky, ICT koordinátorka, certifikovaná lektorka – Microsoft Innovative Educator Expert, Minecraft: Education Edition – Teacher Academy, a členka Mensa ČR. Ve svých hodinách ráda využívá robotické hračky a stavebnice, inovativní technologie a moderní metody učení. Věnuje se eTwinningu, tvorbě v Minecraft: Education Editon a integraci game based learning do výuky. Své zkušenosti sdílí na webové stránce monika.lekovski.cz

Karel Klatovský - Umělá inteligence prakticky v nástrojích pro učitele

Umělá inteligence není jen chatbot a je tady s námi mnohem déle, než si myslíte. Pojďme se společně podívat na to, jakým způsobem je dnes AI integrována do aplikací pro učitele a žáky (zadávání textu hlasem, generování hlasových podkladů), do Wordu (pro hledání plagiátů textu), do PowerPointu (pro pomoc s obsahem prezentace) nebo do Forms (pro automatickou tvorbu testů). Ukážeme si ale i třeba přepis rozhovoru nebo jak AI pomáhá při procvičování čtení, či jak umí bořit jazykové bariéry (překlady dokumentů, www stránek či mluveného slova v reálném čase).  A nakonec dojde i na toho chatbota v Bingu, který je zdarma, uvádí při generování textu zdroje, má aktuální informace, je založen na GPT4 a učí se.

Karel Klatovský v současné době působí jako manažer vzdělávacích programů ve společnosti Microsoft. Má praxi 11 let jako učitel a správce sítě na střední škole a gymnáziu v Litoměřicích a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Věnuje se přednáškám a psaním článků a webinářů na téma efektivního využívání digitálních technologií ve výuce. Napsal více jak 20 knih a učebnic pro základní a střední školy se zaměřením zejména na technologie Microsoft, přednášel na konferencích BETT v Londýně, TechED v Amsterdamu či Barceloně. Je držitelem certifikací Microsoft Office Specialist Expert, Microsoft Certified Educator a Microsoft Certified Trainer. Již 10 let píše svůj blog na adrese www.klatovsky.cz, kde se věnuje taktéž informačním technologiím ve školství.

Martin Kulhánek - Zkušenosti a metody práce s nadanými na Mensa gymnáziu

Zaměřím se na své osvědčené metody výuky, organizaci práce v hodinách, systém hodnocení a další obecné postřehy. Přiblížím rovněž celkovou koncepci výuky a specifika Mensa gymnázia, jakožto školy zaměřené výhradně na práci s nadanými dětmi. Vystoupení bych rád pojal jako diskuzi a sdílení příkladů dobré praxe z výuky nadaných dětí. 

Mgr. Martin Kulhánek je učitel zeměpisu, dějepisu a dalších odborných seminářů na Mensa gymnáziu, kde působí již 15. rokem. Na škole začal učit ihned po ukončení vysokoškolských studií, kdy jej zaujala celková atmosféra školy a přátelská osobnost paní ředitelky. Ke své práci přistupuje od počátku jako k řemeslu, a své žáky vnímá jako partnery v procesu vzdělávání.

Ondřej Matějka - Eduzměna v poločase: kam zatím dospěl jeden experiment

Všechny děti se učí naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na výzvy a příležitosti 21. století. Toto je vize, k níž se chce Eduzměna přiblížit. Za tím účelem si vybrala jeden region – Kutnohorsko – a v rámci pětiletého pilotního projektu testuje postup, jak toho docílit. Pracujeme se všemi školami a snažíme se proměnit jejich kulturu. Pracujeme také se všemi relevantními aktéry v regionu a snažíme se z nich vytvořit partnery podporující vzdělávání. Kam jsme zatím, po dvou a půl letech, dospěli? Na co narážíme a co jsme se naučili? 

Ondřej Matějka vystudoval historii a politologii na FF UK. V letech 1998 až 2014 vedl neziskovou organizaci Antikomplex, která se věnuje reflexi německých dějin u nás a spolu s tím také vzdělávání. V roce 2009 se podílel na založení Centra občanského vzdělávání MU. V letech 2014 až 2022 působil jako náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. Vedle manažerských úkolů působil v řadě domácích i mezinárodních vzdělávacích projektů v roli metodika a lektora.

Jaroslav Broulík - Mimořádně a extrémně nadaní v současné škole

Pokud srovnáme situaci umělecky nadaných talentů, sportovních talentů a kognitivně nadaných jedinců, tak v identifikaci kvality jejich nadání jsou na tom v současnosti nejhůře ti z poslední skupiny. To pro budoucnost není dobrá situace. Některé záležitosti velmi významně ovlivňující schopnosti kognitivně mimořádně nadaných jedinců plně uplatnit svůj talent jsou sice obecně známé, ale mnohdy dlouhodobě opomíjené. Otázkou tedy je, jaké možnosti zde máme neutěšený stav změnit?

Ing. Jaroslav Broulík vystudoval VŠB-TU Ostrava. Na katedře společenských věd VŠB-TUO byl manažerem projektu OPVK Podpora vysoce nadaných středoškoláků v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Cílové skupiny byly středoškoláci, učitelé, rodiče. Během tří let vlastní realizace projektu a období udržitelnosti se účastnil velké mezinárodní konference pořádané PhDr. Evou Vondrákovou a Společností pro talent a nadání, šesti celostátních kol Středoškolské odborné činnosti, kde ve dvou případech dělal vedoucího moravskoslezské reprezentace. Také se účastnil mnoha dalších konferencí, seminářů a osobních konzultací s problematikou kognitivního nadání.

Vít Kalisz - Pořádná výuka v souvislostech

Astronaut je člověk, v jehož hlavě neexistuje možnost, že něco nejde vyřešit. Má mise je tento typ přemýšlení otevřít co možná nejširší skupině lidí a pomoci jim tak v životě uspět. O tom bude moje přednáška. V kostce, jak na to jdu. Vyvinuli jsme s týmem lidí webovou aplikaci OrgPad a šíříme ji napříč českým školstvím. OrgPad člověka učí efektivněji analyzovat situace, kriticky uvažovat a rychleji se orientovat. Přijďte se podívat, nechte se obohatit a staňte se součástí komunity s láskou k přemýšlení.
 
Vít Kalisz je podnikatel a vzdělávací vizionář. Má bohaté zahraniční zkušenosti z Německa a Nového Zélandu. Na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy se setkal s žáky doc. Zdeňka Hedrlína a skrze ně s jeho myšlenkami. Když pan Hedrlín na jaře 2018 zemřel, rozhodl se Vít společně se svým bývalým učitelem přetavit tyto myšlenky v reálný projekt - OrgPad.