Přednášející konference 2024

 

Tomáš Blumenstein - Nadané děti v českých školách

Jak se daří nadaným dětem na českých školách a s jakým přístupem se setkávají? Jak může škola začít pracovat s rozvojem nadání a jaké jsou důležité kroky při tvorbě vlastního systému a strategie? V této přednášce se podíváme na hlavní pilíře systému školy, kterými jsou Identifikace nadání, Způsoby práce s nadanými a Vzdělávání pedagogů. Porovnáme strategii integrační a segregační a jaké mají výhody, nevýhody a výsledky.

Svět vzdělání a jeho nabídka pro učitele

Hlavní aktivitou Světa vzdělání je provoz tříd s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky, logiky, programování a osobnostního rozvoje na běžných školách. Přednáška se ale více zaměří na aktivity Světa vzdělání, které mohou využít i učitelé na dalších školách - nově zřizovaný Klub moderních pedagogů, Šifry pro učitele, materiály Logika pro předškoláky, nabídka Technologického klubu a další projekty.

Ing. Tomáš Blumenstein se zabývá problematikou nadaných dětí v rámci Mensy Česko, které 8 let předsedal a v současnosti působí jako místopředseda. V roce 2008 spoluzakládal soutěž Logická olympiáda. Organizuje konference a semináře zaměřené na problematiku nadaných dětí, pořádá tábory pro nadané děti, metodicky podporuje zakládání Klubů nadaných dětí. Založil organizaci Svět vzdělání a dlouhodobě podporuje školy, které zahajují programy pro nadané. Působí v pracovní skupině Mensy International pro nadané děti.

Šifry do výuky

Zapojení šifer do výuky podporuje logické myšlení žáků a současně může zatraktivnit výuku některých témat a zvýšit aktivitu dětí v hodinách. Účastníci se naučí řešit základní principy šifrování s akcentem na to, aby byli schopni si začít tvořit vlastní šifry do svých vyučovacích hodin. Tuto aktivitu učitelů podporuje i Svět vzdělání, který nabízí učitelům sadu vzdělávacích šifer.

Ing. Tomáš Blumenstein se zabývá problematikou nadaných dětí v rámci Mensy Česko, které 8 let předsedal a v současnosti působí jako místopředseda. V roce 2008 spoluzakládal soutěž Logická olympiáda. Organizuje konference a semináře zaměřené na problematiku nadaných dětí, pořádá tábory pro nadané děti, metodicky podporuje zakládání Klubů nadaných dětí. Založil organizaci Svět vzdělání a dlouhodobě podporuje školy, které zahajují programy pro nadané. Působí v pracovní skupině Mensy International pro nadané děti.

 

Martin Kulhánek, Klaudie Pauerová a Jan Pokorný - Zkušenosti a metody práce s nadanými na Mensa gymnáziu

Mensa gymnázium, o.p.s. je jedinou školou v Česku zaměřenou výhradně na vzdělávání nadaných dětí. Zajímají vás specifika naší školy, formy výuky, paleta výukových metod a postupů? Pak se přijďte seznámit s jedním z našich učitelů, a s žáky, kteří školu celkově představí, a případně zodpoví vaše dotazy.

Mgr. Martin Kulhánek Martin Kulhánek, absolvoval mezifakultní studium učitelství , historie na FF UK a geografie na PřF UK. Učí na dvou soukromých pražských gymnáziích, již 16. rokem na Mensa gymnáziu, a dále na gymnáziu Educanet Praha. Zaměřuje se na rozvíjení metod aktivního učení a práci s nadanými žáky. Žije v Hlásné Třebani na Berounsku, ve volném čase se věnuje kynologii, zahradničení, turistice a objevování míst blízkých i vzdálených.

Klaudie Pauerová je studentkou sexty na Mensa gymnáziu. Zajímá ji historie, především pak
egyptologie, které by se v budoucnu ráda věnovala, a literatura. V rámci školy se účastní různých
soutěží, jako třeba Dějepisné nebo Lingvistické olympiády, mimo školu se věnuje například kurzům
CTM nebo programu DOFE. Ve volném čase se věnuje nejrůznějším kreativním činnostem, překládá
hieroglyfické písmo, ráda čte, sportuje a cestuje.

Jan Pokorný je studentem sexty Mensa gymnázia. Na škole vypomáhá při organizaci nejrůznějších
událostí - výročí školy, den otevřených dveří, příjímací řízení, talent základek. Zajímá se o farmacii a
využití farmak v psychologii. V tomto oboru se účastní různorodých olympiád a soutěží, a též má
úspěšně splněné dva CTM kurzy a aktuálně vypracovává AP kurz. Mezi jeho zájmy se řadí debatování,
bouldering, a malba, kterou studoval osm let na Základní umělecké škole. Ve svém volném čase rád
poslouchá hudbu, cestuje a zajímá se o dění ve světě. V neposlední řadě také hraje v různých
reklamách či jako komparz pro české i zahraniční filmy.

Helena Zitková a Martina Hezká - Efektivní komunikace mezi učitelem a rodičem

Pojďme se vzájemně inspirovat v nenásilné a respektující komunikaci. V tomto workshopu se zaměříme na komunikaci učitel - rodič a představíme základní techniky nenásilné a respektující komunikace.  Tyto techniky si také přímo vyzkoušíme při hraní rolí. Budeme vycházet z konkrétních situací, které vás mohou ve škole při jednání s rodiči potkat a ukážeme si, jak je dobře zvládnout.

Podpora bezpečného prostředí na triádách na I. stupni ZŠ

Triády, na kterých dítě na základě vlastního sebehodnocení seznamuje rodiče s procesem a výsledky svého učení, považujeme za velmi důležitý prvek spolupráce mezi školou a rodiči. Základní podmínkou pro jejich smysluplnost je bezpečné prostředí a otevřená příjemná atmosféra. V tomto workshopu zažijete a vyzkoušíte si několik krátkých aktivit, které, kromě konkrétního tématu, dokáží navodit i příjemnou atmosféru a vytvořit bezpečné prostředí pro všechny účastníky triády, tedy pro dítě, rodiče i učitele. 

Mgr. Helena Zitková, Ph.D. vystudovala učitelství anglického jazyka, sociální pedagogiku a pedagogiku. Má zkušenosti jako učitelka na základní i střední škole a v současné době působí na Univerzitě Pardubice, kde připravuje budoucí učitele angličtiny na jejich profesní dráhu v oblasti moderních přístupů ve vzdělávání. Působí také jako lektor dalšího vzdělávání učitelů, je spoluautorkou odborných článků a publikace Připravte děti na život - Rozvoj soft skills pro každého a zakladatelkou osvětového webu coneviteoskole.cz.

Mgr. Martina Hezká je učitelka na prvním stupni základní školy. Již několik let spolupracuje s Katedrou anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Pardubice jako mentor odborných praxí budoucích učitelů anglického jazyka a zároveň je lektorkou kurzů dalšího vzdělávání učitelů v oblasti inovativních metod. Je semifinalistkou GTP z roku 2022 a 2023, spoluautorkou odborných článků pro pedagogy a aktivně se jako přednášející účastní konferencí pro učitele.

Šárka Portešová, Michal Jabůrek a Ondřej Straka - Invenio: Národní centrum podpory nadání

Cílem této přednášky je seznámit účastníky se vznikem nové organizace zaměřené na podporu nadaných dětí, jejich učitelů a rodičů. V příspěvku představíme plánované aktivity organizace, herní diagnostický systém Invenio i budoucí vize Centra.

doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D je psycholožka, dlouhodobě se zabývá problematikou rozumově nadaných dětí, zejména s dvojí výjimečností. V této oblasti provádí výzkum a poskytuje poradenství nadaným dětem i jejich rodičům a učitelům. Přednáší rovněž na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Mgr. Michal Jabůrek, Ph.D. je psycholog. Čtyři roky působil v Národním ústavu pro vzdělávání, kde se zabýval tvorbou a adaptací nových diagnostických nástrojů. Na tuto činnost navázal na Katedře psychologie a Institutu pro psychologický výzkum FSS MU, kde aktuálně působí jako akademický a výzkumný pracovník. Je spoluautorem řady psychodiagnostických nástrojů, např. IDS, systém Invenio, BACH atd. Je spoluzakladatelem a zaměstnancem Invenia - Národního centra podpory nadání.

Mgr. Ondřej Straka, Ph.D. je psycholog, zabývající se školním poradenstvím, diagnostikou kognitivních schopností a zejména identifikací a vzděláváním nadaných dětí. V minulosti působil v pedagogicko-psychologické poradně, aktuálně pracuje jako výzkumník a odborný asistent na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde se věnuje především vývoji moderních diagnostických nástrojů, jako je např. systém GIS – Invenio. Od roku 2024 působí rovněž v Národním centru podpory nadání, jehož je spoluzakladatelem.

Naďa Vondrová - Výuka matematiky, která přispívá k rozvoji myšlení

Odborná veřejnost se shodne na tom, že výuka matematiky by měla vést nejen k získání matematických poznatků, ale také k rozvoji myšlení. V přednášce se zamyslíme nad tím, jaké obtíže žáci v matematice zpravidla mají a jaké jsou jejich možné příčiny. S oporou o výsledky výzkumů u nás i v zahraničí se budeme zabývat tím, jaké jsou předpoklady a bariéry podnětné výuky matematiky, vedoucí k všestrannému rozvoji žáků.

Výuka slovních úloh s porozuměním - matematika se potkává s českým jazykem

Schopnost žáků řešit slovní úlohy s porozuměním je pro ně výhodná nejen ve škole, ale i při řešení problémů z každodenního života. Významnou příčinou selhání žáků v řešení úlohy je tendence k používání povrchových strategií řešení. V rámci workshopu se zájemci seznámí se základními principy propracované metodiky výuky slovních úloh, kterou vyvinuli pracovníci Katedry matematiky a didaktiky matematiky a Katedry českého jazyka a katedry psychologie PedF UK ve spolupráci s učiteli 1. a 2. stupně. 

prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. působí na PedF UK, kde vyučuje zejména didaktiku matematiky u budoucích učitelů matematiky 2. a 3. stupně. Je aktivní v dalším vzdělávání učitelů, v současnosti je předsedkyní SUMA JČMF a působí v programových výborech konferencí pro učitele. Empirickým výzkumem se snaží odpovědět na naléhavé otázky didaktické praxe (Které oblasti matematiky jsou pro žáky obtížné a v čem? Jaké jsou příčiny této obtížnosti? Souvisí obtíže žáků s výukovým stylem učitele? apod.).

Zdeněk Smrčka - Novinky v technologiích ve vzdělávání a inspirace z Bettu

V rámci tohoto workshopu se účastníci seznámí s některými druhy robotů, vzdělávacích pomůcek, inteligentních vláčků a využitím dalších zajímavých technologií pro jejich zapojení v rámci různých oblastí výuky a rozvoji informatického myšlení a digitálních kompetencí. Na místě bude i zajímavá inspirace z letošního Bettu z Londýna a ukázání novinek. Na co se můžete určitě těšit: roboti, inteligentní vláčky, rozšířená realita atd. a využití napříč obory.

Zdeněk Smrčka pracuje v Národním pedagogickém institutu. Aktuálně řeší digitalizaci ve vzdělávání, NPO 3.1 DIGI a další metodické, technické, lektorské oblasti, PN, ICT atd. Dále má na starosti mezinárodní projekt Googlu ve spolupráci s MŠMT. Je zapojen do GUG.cz a lektoruje a garantuje informatické, matematické a technické kroužky a kurzy v rámci projektu Intellectus, vyučuje robotiku, programování a další. Rád testuje nové technologické pomůcky, materiály a vychytávky do výuky. 

Jaroslav Vídeňský - Supervize ve škole

Na semináři se dozvíte, k čemu je učitelům supervize nápomocná. Pokud ve školním prostředí hledáte podporu, usilujete o efektivnější práci, cítíte se vyčerpaní nebo potřebujete poradit, jak zvládnout náročnou třídu, toto setkání je právě pro vás. Seminář se zaměří na význam supervize pro jednotlivce, týmy, skupiny a organizace ve školním prostředí. Ukážeme, jak supervize pomáhá vnímat, mapovat a reflektovat vlastní práci a vztahy, a společně hledat nová řešení pro problematické situace.

Agrese a rizikové chování ve škole a co s tím  

Učitelé se ve své praxi setkávají s výzvami spojenými s agresivním a rizikovým chováním žáků. Tento seminář je navržen tak, aby poskytl účastníkům praktické nástroje a strategie nezbytné pro efektivní identifikaci, pochopení a řešení těchto náročných situací. Zabýváme se otázkou, jak může školní poradenské centrum podpořit pedagogický sbor a jaké konkrétní kroky lze podniknout pro zvládání složitých situací, se kterými se učitelé ve školním prostředí mohou setkat.

Mgr. Jaroslav Vídeňský má s dvacetiletou praxí v učitelství na různých typech škol porozumění k výzvám, které školní prostředí přináší. Jako metodik prevence se specializuje na řešení náročných situací ve škole, kde uplatňuje své zkušenosti k podpoře bezpečného vzdělávacího prostředí. V roli supervizora se věnuje podpoře učitelů a pedagogických sborů, nabízí jim prostor pro reflexi a společné hledání cest k lepší pedagogické práci. "Mé povolání je mou vášní, a práce ve školním prostředí mi přináší radost."

Tomáš Spáčil - Vzdělávání Paměti národa: kinopříběh Let096 pro střední školy 

Tento workshop se zaměří na představení široké škály vzdělávacích aktivit z dílny Post Bellum s důrazem na programy a materiály pro střední školy. Hlavní částí vystoupení bude prezentace kinopříběhu s názvem Za hranice (Let096), který se tematicky věnuje posrpnové emigraci z Československa. V závěru příspěvku se pak účastníci mohou těšit na inspirační materiály, které lze využít přímo ve výuce. 

Mgr. Tomáš Spáčil se dlouhodobě věnuje občanskému vzdělávání, projektovému řízení a v posledních letech také podcastům a audio tvorbě. Od roku 2018 pracuje ve Vzdělávání Paměti národa jako lektor, regionální koordinátor a metodik. Ve své pedagogické a lektorské praxi využívá zážitkové a výchovně-dramatické metody, projektovou výuku a multioborové propojení. Je spoluautorem několika vzdělávacích kinopříběhů a workshopů, které také lektoruje. V poslední době se věnuje zejména mezinárodnímu vzdělávání. 

Ivana Böhmová - AI: nový vesmír vzdělávání

Rok a půl s generativní umělou inteligencí přinesl nekonečný vesmír nových možností i výzev. Sledujeme nejen fascinující inovace, ale i nároky na proměnu pedagogické praxe. V tomto příspěvku objevíme nejaktuálnější příklady, jak AI transformuje různé oblasti života na Zemi, vědu i svět práce a zamyslíme se nad tím, co tyto změny znamenají pro české školy. Budeme muset změnit naše pedagogické myšlení, roli učitele nebo hodnotící metody? A jak to dělají ti učitelé, kteří už tento vesmír objevili? 

bc. et bc. Ivana Böhmová pracuje pro Národní pedagogický institut ČR, kde má na starost téma umělé inteligence ve vzdělávání. Je také lektorkou a metodičkou v oblasti rozvoje digitálních kompetencí. Kvalitní a moderní vzdělávání považuje za jednu z nejdůležitějších oblastí rozvoje celé společnosti, sama se snaží neustále vzdělávat. Dříve působila také jako učitelka a komunální politička. 

Irena Zárubová a Monika Kotrbová - Na KiVa školách je bezpečné prostředí prioritou

KiVa je finský vědecky ověřený celoškolní program prevence a intervence šikany pro ZŠ. Účinnost programu ověřila organizace Schola Empirica na 24 pilotních českých školách. Momentálně je do programu zapojeno 45 škol. V tomto workshopu vám představíme hlavní pilíře programu (prevence, intervence, měření) a co stojí za jeho účinností. Společně vyzkoušíme několik aktivit, se kterými pracují vyučující s žáky během preventivních KiVa lekcí, kde trénují klíčové dovednosti pro budování a podporu bezpečného klimatu. 

PhDr. Irena Zárubová je certifikovaná lektorka programu KiVa pro prevenci a intervenci šikany a metodička vzdělávání programu Skills Builder pro rozvoj měkkých dovedností. Má zkušenosti z pedagogické praxe jak v České republice, tak v zahraničí (stáže, Evropská škola v Bruselu, 2009-2018), které zúročuje při školení a vedení vyučujících, kdy je jim průvodkyní a mentorkou. Klade důraz na formativní hodnocení, smysluplnost učení, otevřenou respektující komunikaci a bezpečné prostředí.

Mgr. Monika Kotrbová je absolventkou magisterského oboru Sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V organizaci Schola Empirica pracuje na pozici projektové manažerky a certifikované lektorky programu KiVa. Monika koordinovala přenos programu KiVa do České republiky a jeho pilotní ověření, v současné dobé koordinuje fázi šíření programu - komunikuje se školami, vede metodický tým a stará se o organizaci akcí a publicitu programu. 

Jana Vitverová a Romana Minaříková - Triády na 2. stupni ZŠ

Jsme ze Základní školy a Mateřské školy s 350 žáky z královéhradeckého kraje, konkrétně z Nového Města nad Metují. V příspěvku vás seznámíme se spoluprací pedagogů, žáků a zákonných zástupců v triádě na 2. stupni, zejména s jejími počátky, organizací i vývojem v průběhu let. Podělíme se o zkušenosti s přínosem triády pro kvalitu výchovně vzdělávacího procesu a budování důvěry rodičů a školy.

Mgr. Jana Vitverová je ředitelkou školy 15 let. V předchozích letech na škole působila jako učitelka 1. stupně. Ve vedení školy pro ni byla vždy jednou z priorit spolupráce se zákonnými zástupci žáků, která probíhá na partnerské úrovni. Dokladem toho jsou i triády (U-Ž-R), které probíhají 20 let na 1. stupni a 15 let na 2. stupni ZŠ.

Mgr. Romana Minaříková je učitelkou českého jazyka a občanské výchovy na 2. stupni ZŠ. Od začátku pracovala na vzniku triád v ZŠ Krčín a jako učitelka českého jazyka a třídní učitelka má velké zkušenosti s maximálním využitím triád na 2. stupni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Rojíková, Anežka Ságnerová, Matyáš Matta a Jan Herzig - GoHigher: Komunita talentovaných žáků středních škol

Budování komunity navazuje na Strategii podpory nadání v Plzeňském kraji s cílem vytvořit atraktivní prostředí pro talentované žáky středních škol. V naší přednášce vám představíme aktivity vedoucí k vytvoření komunity zapálených středoškoláků se zájmem o výzkum, vývoj a inovace. Prezentaci obohatíme názory studentů na vytvořený koncept a sdílení jejich zážitků z neformálního setkávání v rámci komunity. 

Ing. Eva Rojíková působí jako manažerka pilotní aktivity „Budování komunity talentů pro výzkum, vývoj a inovace“. V roce 2022 zpracovala Strategii podpory nadání v Plzeňském kraji. Oblasti podpory talentů a vzdělávání pro 21. století se věnuje od roku 2013. Jejím původním oborem je kvasná chemie a bioinženýrství, 17 let se věnovala pedagogické činnosti na střední škole a volné chvíle věnuje výtvarnému umění, zejména sochařství.

Anežka Ságnerová studuje v sextě Masarykova gymnázia v Plzni. Ve svém volném čase se zabývá biologií a chemií, v nichž dosáhla spousty úspěchů a má mnoho zkušeností, o které se jakožto hlavní přednášející za chemii podělila na akci Zvaž vědu! Její okruh zájmů však není omezen jen na přírodovědné obory, zajímá se mimo jiné o jazyky a v roce 2022 dokonce obsadila druhé místo v celonárodní konverzační soutěži z němčiny.

Matyáš Matta je studentem septimy Masarykova gymnázia v Plzni a spolupracuje s Fakultou aplikovaných věd na projektech pro Evropskou vesmírnou agenturu. Mimo jiné je hlavním organizátorem přednáškového dne Zvaž vědu! zaměřujícího se na popularizaci technických a přírodovědných oborů mezi středoškoláky. Je několikanásobným vítězem krajského kola Fyzikální olympiády a ve svém volném čase se věnuje mimo fyziky i programování, informatice a biochemii.

Jan Herzig je studentem kvinty Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích. Hlavními obory jeho zájmu jsou astronomie a fyzika. Získal dvě zlaté a jednu bronzovou medaili na mezinárodních astronomických soutěžích, v jednom případě dosáhl i umístění nejlepšího Evropana v soutěži. Čtyřikrát se umístil na medailových pozicích finále české astronomické olympiády. Je členem České astronomické společnosti, redaktorem webu astro.cz a rovněž organizátorem unikátní akce Zvaž vědu!

Rajeh Khazaal a Désirée Gonzalo - How education and parenting can shape the next generation?

In shaping the future world, the crucial role of adults in providing education and parenting for children cannot be overstated. Dr Gonzalo and Rajeh Khazaal will share insights on how reshaping past educational and parenting approaches can pave the way for children, in their whole spectrum of diversity, to thrive and contribute positively to society. Doing so will also prevent much of the psychological suffering mental health providers aim to help remediate. Join us as we explore the transformative power of Holistic Teaching and nurturing for gifted children and the Deliberate Parenting program.
 
Rajeh Khazaal BBA  American University in Dubai, and an iMBA European University College Brussels. Dedicated Homeschooling Teacher, Mentor, Researcher and Consultant in 'giftedness and the gifted child'. Through his ongoing specialized experience and work with giftedness he delves into the sophisticated world of habits and their profound significance in the gifted child Through empirical research as a mentor and homeschooler, he underscores the pivotal role played by mentors and teachers by transcending the traditional roles of caregivers. Becoming powerful guides and catalysts in empowering gifted children, fostering growth, and nurturing their boundless potential.
 
Dr Désirée Gonzalo currently works as a psychotherapist and educator in Prague. She is the initiator of the Deliberate Parenting program, which aims to educate on the Core Emotional Needs of human beings, explore how met and unmet needs shaped us parents, identify our strong and weak parenting strategies, and equip parents to provide effective parenting to their children so as to meet their needs. She is currently offering seminars at schools for parents and teachers, courses in Life Skills for adults and in Deliberate Parenting for parents. She holds a BSc in Neuroscience from Sussex University, a MSc in Neurological Science and a PhD in Cognitive Neuroscience from UCL, and a Doctorate in Clinical Psychology from King’s College London. She also trained in Good Enough Parenting with John Louis.
 

Jitka Houfková - Pohádky a příběhy s fyzikálními pokusy

Pomůžete mi pomocí jednoduchých fyzikálních pokusů zachránit princeznu v pohádce Dlouhý, Široký a Bystrozraký? Vybrané pokusy, které baví děti z MŠ a 1. stupně ZŠ, si sami zkusíte a seznámíme se i s dalšími příběhy s pokusy, které jsou zpracované včetně podrobných návodů. Workshop představí aktivity a pokusy pro předškolní a prvostupňové děti propojující fyzikálně-technické pozorování, objevování a měření s jazykovými, uměleckými a badatelskými činnostmi založenými na souvislém příběhu.

RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. působí jako lektorka na katedře didaktiky fyziky MFF UK, kde se věnuje přípravě budoucích učitelů fyziky. Má zkušenost s výukou na ZŠ i na gymnáziu a s vedením seminářů pro učitele z praxe v ČR i v zahraničí. Je autorkou programu Pohádková fyzika, ve kterém již přes šestnáct let seznamuje předškolní a prvostupňové děti s fyzikálními pokusy. Podpoře dětského badatelství se věnuje i v Science on Stage, Elixíru do škol a soutěže Pohár vědy.

Dominika Burešová a Jan Ševic - Co potřebuje ve škole “divné” dítě?

Nadání je nejen dar, ale může být i problém. Co dělat, když je svět kolem příliš pomalý, škatulky příliš těsné a popovídat si o tom jde s málokým? Útočiště pro takové by měla býti škola. Je tomu ale tak? V čem ano a v čem ne? Co by mohlo jít jinak a lépe? Jaká škola by pro ně byla vhodná? Existuje taková a je v dosahu? Tato přednáška přináší zamyšlení dvou “divných” studentů, kteří jsou v přístupu ke studiu zcela odlišní, nicméně je řada pozorování, na kterých se shodnou. 

Bc. Dominika Burešová studuje na FEL ČVUT a působí ve výzkumné skupině prof. Mirka Navary na katedře kybernetiky tamtéž. Již během bakalářského studia samostatně přednášela u nás i ve světě a publikovala v mezinárodních odborných časopisech, se spoluautory i jako jediný autor. Za svůj výzkum zabývající se kvantovými logikami získala několik ocenění. Její bakalářská práce pod vedením prof. Pavla Ptáka z katedry matematiky FEL ČVUT uspěla v soutěži The Global Undergraduate Awards.

Bc. Jan Ševic je student magisterského studijního programu Otevřená Informatika na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Kromě studia se věnuje i vědecké činnosti. Za sebou má spoluautorství článku s prof. Mirkem Navarou a nadále působí v jeho výzkumné skupině na katedře kybernetiky FEL ČVUT. Je držitelem stipendia pro nadané studenty a členem čestné společnosti Upsilon Pi Epsilon. V současné době půssobí v USA na výměnném studijním pobytu na Kansas State University.

Eva Dušková - Nadané děti: dar nebo problém? 

Máte nadané dítě - to leckteré dospělé vyděsí. Ve třídě i doma může vybočovat, neví se, co s ním. Jak ho rozvíjet, když toho tolik ví? Jak řešit konflikty, když na všechno má odpověď? Na přednášce představím jiný pohled na nadané, než na který jsou čeští učitelé a rodiče zvyklí. V první řadě nejde o to "jak rozvíjet, jak řešit", ale o postoj vůči dítěti, který nám dokáže při jeho výchově a rozvoji mnohé ulehčit. Postoj, který by si měla naše společnost osvojit, aby dokázala vnímat dary nadaných.

Mgr. Eva Dušková, DiS. po narození syna zatoužila pomáhat nadaným dětem a absolvovala studium pedagogických věd na UJEP. Záhy ale na liberecké ZŠ zjistila, že jednotlivec máloco zmůže, a proto šla měnit věci z jiné úrovně - do celokrajského projektu NAKAP LK jako metodička nadání. V současné době působí jako mentorka a konzultantka pro školy i rodiče. Pro Smart Akcelerátor LK mapuje práci s nadanými dětmi a díky MAP IV pomáhá s podporou nadaných na Frýdlantsku.

Petra Tabačíková - Je logopedie jenom TDNKA?

Náplní workshopu bude vhled do práce klinických a školských logopedů. Účastníci si vyzkouší praktická cvičení, která mohou využít při svých hodinách. Cvičení budou zaměřena na propojení celého energetického systému člověka.

Mgr. Petra Tabačíková vystudovala PedF UK v Praze, obor speciální pedagogika. Má atestaci ve zdravotnictví jako klinický logoped. Pracovala jako učitelka na 1. stupni ZŠ, logoped v DD Ch. Masarykové na Zbraslavi a již téměř 20 let pracuje jako klinický logoped v nestátním zdravotnickém zařízení na Zbraslavi. Je též grafolog a certifikovaný poradce Australských květových esencí. 15 let cvičí jógu, pracuje s energetickými systémy člověka a snaží se o celostní přístup v péči o své klienty.

Irena Hošková a Lenka Mazalová - TALENT KOMPAS: podpora rozvoje lidského potenciálu

Když rozvíjíme, v čem máme předpoklad být dobří, zvyšujeme své šance být v tom postupně skvělí a vynikat. Poznat a rozvíjet své talenty je cesta, jak zvýšit svoji produktivitu, zlepšit výsledky a nastartovat dlouhodobou motivaci. Nahlédněte v tomto semináři spolu s námi pod pokličku talent managementu i nástrojů pro objevování potenciálu člověka. Využijte tyto poznatky nejen pro sebe, ale také pro rozvoj školy a optimální rozvoj potenciálu svých studentů. Případně zkuste cestu TK na Gymnáziu na Zatlance.

Mgr. Irena Hošková, ACC věří, že sebepoznání a seberozvoj jsou nejúčinnější cesty k tomu stát se lepším člověkem nebo žít kvalitnější život. A mistrovství, v kterékoli oblasti lidské činnosti, jsou využité příležitosti, vytrvalost, rozvinuté talenty a kreativita. Ví, že změna je nedílnou součástí života a výsledek závisí na tom, jak o ní přemýšlíme, jaký k ní máme postoj a jak jsme aktivní. Úspěch a radost závisí na harmonii našeho těla, duše a rozumu.

Lenka Mazalová je podnikatelka, lektorka, HR & Leadership strategist a spoluzakladatelka TALENT KOMPAS, MÁMA JOB, HR SPACE. Její profesní specializace i vášeň je rozvoj lidského potenciálu. Téměř 20 let se věnuje personalistice, od roku 2013 podniká ve strategickém řízení lidských zdrojů, talent managementu, personální diagnostice a rozvoji lidí. Zaměřuje se na manažery i personalisty, se kterými hledá tu nejefektivnější cestu, jak posílit leadership, výkonnost, firemní kulturu i employer brand.

Eliška Antošová a Markéta Čermáková - Už mi dejte pokoj s traumatem! Jde o nadužívaný pojem?

Formou dynamického rozhovoru se na této přednášce společně podíváme traumatu na zoubek. Co to vlastně je? Lze ho poznat na žácích a studentech? Může je pedagog traumatizovat, aniž by si všiml? Dokáže dětem informovaný učitel pomoci, pokud projevy traumatu zachytí? Rozebereme, jestli se to dnes s traumatem poněkud nepřehání, proč se to dříve neřešilo či zda autisté reagují odlišně. Nahlédneme na něj i očima pedagoga, který si zranění sám nese. Přednáška přiblíží komplexní téma v kontextu každodenní práce učitelů.

Mgr. Eliška Antošová je školní psycholožka, vycházející z psychoanalytického směru psychoterapie. Zabývá se péčí o psychiku dětí, ale i jejich rodičů a učitelů. Je také autorkou blogu Divnoženka a knihy „Na autismus jedině autibiotika“, pojednávající o životě s autistickým dítětem, ke které právě píše druhý díl. Při přednášce se od ní dozvíte, zda děti opravdu trpí traumaty, anebo jim naopak příliš umetáme cestičku.

Markéta Čermáková se věnuje podpoře rodin, které řeší rozmanité potíže v souvislosti se školní docházkou. Pomáhá jim navázat smysluplnou komunikaci s pedagogy, zorientovat se v právech a povinnostech, ale i postavit se za své děti, je-li to třeba. Podporuje unschooling, respektující přístup a vychází z nenásilí. S dětmi se potkává jako chůva či při mimoškolních aktivitách. Považuje se za voluntaristku a sebeřízeně se vzdělává zejména v oblasti komunikace, psychologie a lidských práv.

Anna Kačabová - Podnikavost a jak se jí daří v českém vzdělávacím systému

Na tomto vystoupení si představíme podnikavost jako širokou klíčovou kompetenci, řekneme si, co všechno je a co naopak podnikavost není; seznámíme se rámcem EntreComp, který podnikavost popisuje jako pestrou sadu kompetencí a jako cestu a zkusíme na té cestě najít sami sebe nebo svoji školu. 

Mgr. Anna Kačabová absolvovala Občanský sektor na FHS UK. Většinu své profesní cesty se věnuje komunikaci, filantropii a vzdělávání, v neziskové i v komerční sféře. Vedla grantové a vzdělávací programy zaměřené na dobrovolnictví mladých lidí v NROS, pečovala o interní komunikaci a CSR strategii v české pobočce Citibank, řídila firemní Nadaci O2 a stála v čele osvětových aktivit domácího hospice Cesta domů. V současné době působí jako konzultant na volné noze a vede neziskovou organizaci Asociace podnikavé Česko.

Karel Řezba - Gradované a jiné úlohy v matematice pro Mimořádně nadané žáky na ZŠ

Učím matematiku MNŽ ve čtvrté a páté třídě. Mimořádně nadaní žáci jsou mimořádní. Stojí mimo řadu. Úlohy pro ně také stojí mimo řadu. MN žáci nejsou stejní, úlohy pro ně taky nemůžou být stejné. Kde takové úlohy hledám, jak je vymýšlím a jak rozrůzňuji jejich úroveň? To se dozvíte v tomto semináři.

Mgr. Karel Řezba učí na ZŠ nám. Curieových jedenáctým rokem fyziku na druhém stupni a desátým rokem matematiku MNŽ na prvním stupni ZŠ. Na VŠ organisoval MF soustředění pro středoškoláky. Má rád lyže, kombinatorické hlavolamy a gregoriánský chorál. Je ženatý, má několik synů.

Dana Jarošová - Malé aktivity s velkým efektem

Při diagnostice nadaných dětí a jejich rozvíjení používám nenáročné aktivity, které integruji do běžné výuky už od první třídy. Hledám a začleňuji do učení činnosti, při kterých se projeví i méně průbojné osobnosti a nadaní s poruchami učení. Prostřednictvím těchto aktivit si žáci rozšíří obzory nad rámec učiva a osvojí si důležité sociální dovednosti. Zároveň dochází k posílení jejich kreativity a schopnosti sebereflexe. V této přednášce načerpáte inspiraci k obohacení učení pro nadané žáky.

Dana Jarošová je absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, zkušená učitelka a bývalá knihovnice. Jejími zájmy jsou sport, cestování, čtení a tvůrčí činnosti. Ráda se neustále učí nové věci a vymýšlí nové projekty. Na učitelství ji baví sledovat, jak se z malých dětí stávají obdivuhodné osobnosti, plné nadšení z učení a objevování. 

Václav Brdek - Podpora a rozvoj nadání na Mensa gymnáziu

Tato přednáška seznámí posluchače se systémem podpory nadání na pražském Mensa gymnáziu, škole, která se zaměřuje na vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků. Podělíme se o naše zkušenosti, v čem se nám daří, v čem méně, zmíníme některé naše plány do budoucna. Prostor bude i na diskusi o dané problematice.

Václav Brdek již téměř dvě desetiletí působí na pražském Mensa gymnáziu. Vyučuje dějepis a další předměty související s oborem historie a zároveň vykonává funkci zástupce ředitelky školy. Dlouhodobě se také zajímá o problematiku rozvoje nadání a vzdělávání nadaných žáků. S mladými lidmi pracuje již řadu let i mimo svou profesi (v oblasti sportu).

Ivana Bibzová a Jitka Háková - Rozpoznání potřeb vysoce citlivých dětí jako cesta k jejich porozumění

Každý z nás, kdo se věnuje výchově a vzdělávání dětí, to zná. Co dítě, to jiná krajina k poznávání a objevování. Mezi všemi osobnostmi ve třídě je přibližně 15–30 % těch, o kterých můžeme říct, že jsou vysoce citliví. Pokud tedy chceme být vysoce citlivým dětem pozornými a vnímavými průvodci, je dobré mít povědomí o jejich primárních potřebách. V tomto semináři se pokusíme společně nalézt cestu k rozpoznávání těchto potřeb a zamyslet se nad možnostmi jejich naplnění.
 
Ivana Bibzová vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně a nyní pracuje jako třídní učitelka ve Waldorfské škole v Brně. Tématem vysoké citlivosti se zabývá od roku 2016. Je spoluzakladatelkou Institutu pro vysokou citlivost. Jelikož je sama vysoce citlivá, uvědomuje si a vnímá potřeby vysoce citlivých dětí, kterých má i ve své třídě několik. Své úsilí směřuje k tomu, aby se na vysoce citlivé děti nenahlíželo jen jako na přecitlivělé bytosti, ale aby byl vnímán jejich celý potenciál.
 
Jitka Háková vystudovala VŠE v Praze a poté deset let pracovala v manažerských pozicích v oblasti reklamy a marketingu. Během dalších deseti let přivedla na svět své čtyři děti, z nichž některé jsou vysoce citlivé. Je profesionální koučkou. Tématem vysoké citlivosti se zabývá od roku 2014. Osobně se setkala se zakladatelkou konceptu vysoké citlivosti - americkou psycholožkou Elaine Aron a s dalšími zahraničními lektory. Je spoluzakladatelkou Institutu pro vysokou citlivost.

Martina Kafková - Hýčkejme svůj hlas: Hlasový projev při pedagogické praxi

Přednáška/ beseda na téma důležitosti hlasového projevu při pedagogickém působení. Seznámení se se základními tématy, která se ukazují jako palčivá. Hlasová hygiena, lidský hlas jako prostředek k výchově (usměrňování, získávání autority), hlasová verbalita vs neverbalita, kdy už je pedagog hlasový profesionál a další. Přednáška bude z části vedená a z části odpovídat na případné dotazy. 

MgA. Martina Kafková je lektorka hlasové výchovy a zpěvu (individuální i skupinové). Absolventka Katedry Autorské tvorby a pedagogiky DAMU a pěveckého a muzikálového oddělení Konzervatoře Jaroslava Ježka. Pedagogické činnosti se věnuje od roku 2000 především na AMU v Praze a v Ateliéru živé pedagogiky a tvorby. 

Kristýna Nižňanská - Vizuální matematika a zběsilé počítání

Pro důkladné porozumění matematice je potřeba uvědomovat si vlastnosti matematických objektů a vztahy mezi nimi. Právě na to, abychom si jich všímali, cílí úlohy z Vizuální matematiky, které si ukážeme v tomto workshopu. Naším úkolem bude pozorovat, popisovat co vidíme, vytvářet hypotézy a argumentovat. Následně si ukážeme, co může nastat, když se potřeba dělat matematiku vizuálně nasytí, a vyzkoušíme si několik aktivit na „zběsilé počítání“, které můžeme použít pro práci s nadšenými počtáři.

Mgr. Kristýna Nižňanská alias MatemaTýna je zakladatelkou FB skupiny Vizuální matematika, která se zaměřuje na hledání způsobů, jak můžeme do matematiky vidět. Skupina je především prostorem pro sdílení a diskusi, jejíž cílem je porozumět matematice a také tomu, jaké místo mají v procesu učení se matematice nejrůznější matematické přístupy. MatemaTýna zde mimo jiné sdílí své postřehy a zkušenosti z doučování. Zároveň je doktorandkou na Katedře matematiky a didaktiky matematiky na Pedagogické fakultě.

Anna Kuřík Sukniak a David Zenkl - Hejného metoda na SŠ - kombinatorický maraton

Účastníci budou řešit sérii kombinatorických úloh v různých kontextech. Následovat bude diskuze o řešitelských strategiích. Cílem této dílny je získat hlubší vhled do teorie generických modelů a seznámit se s malou ukázkou aplikace Hejného metody na střední školy.

Mgr. Anna Kuřík Sukniak je doktorandka Pedf UK v Praze oboru matematika a didaktika matematiky, učitelka matematiky na 2.stupni, lektorka Hejného metody a spoluautorka učebnic v duchu Hejného metody pro 1. a 2.stupeň a střední školy. 

Mgr. David Zenkl je doktorand PedF UK v Praze oboru didaktika matematiky, učitel matematiky na 2.stupni a SŠ, lektor Hejného metody, spoluautor učebnic v duchu Hejného metody pro  střední školy.

Alena Vávrová - Hledání nadaných dětí

V této přednášce se dozvíte, jak vypadá použití a porovnání různých metod vyhledávání nadaných dětí na běžné škole. (Mensa - Invenio - Logeo).

Soma a jiné kostky

Soma je prostorový hlavolam. Jak vznikl a jak ho lze využít? Jaké jsou další varianty skládacích kostek? Všechno k vyzkoušení na tomto workshopu.

Mgr. Alena  Vávrová učí na Základní škole Karla Čapka v pražských Vršovicích už tak dlouho, že řada jejich současných kolegů se narodila v době, když už tam učila. Je propagátorka výuky matematiky formou her. Patří mezi finalisty ceny Global Teacher Prize Czech Republic, je držitelkou ocenění Pedagogický čin roku od společnosti Mensa za dlouhodobou snahu o zkvalitnění školní práce s nadanými dětmi a zavádění nových netradičních učebních metod. Lektoruje programy NPI zaměřené na práci s nadáním. Je autorkou metodiky ke hře Abaku a odchovala většinu MIstrů ČR v této hře (8/10). Vede dětský klub Kapsa, řadu let se podílela na organizaci šifrovací hry Technoplaneta. Má velkého psa - bernského salašníka Alfréda.

 

Hana Křepelková Rezková - Měníme pohled na nadané děti

Jak nadané děti vnímá většinová společnost? Kde tento pohled vzniká, proč je mylný a proč mýty o nadaných stále přetrvávají? A jsou vůbec českým specifikem? Tyto a podobné otázky si klademe v Nadaci RSJ již řadu let. Aby naše práce měla skutečný dopad, musíme jít ke kořenům. Tedy hledat hlubší příčiny problémů, na které nadaní narážejí. Teprve s jejich pochopením můžeme nastavit účinnou pomoc. V přednášce necháme nahlédnout, jak v nadaci pracujeme na dlouhodobé společenské změně. 

Hana Křepelková Rezková působí v Nadaci RSJ jako manažerka strategického rozvoje oblastí Nadané děti, Vzdělávání a Duševní zdraví. V minulosti působila v oblasti filantropické podpory základního výzkumu a popularizace vědy a také v oblasti podpory dramaturgického vývoje a mezinárodní koprodukce a distribuce středoevropských dokumentárních filmů. Mimo jiné pracovala jako programová ředitelka Institutu dokumentárního filmu a jako výkonná ředitelka Nadačního fondu Neuron. 

Jana Škrabánková - Současné i budoucí možnosti vzdělávání nadaných žáků v českých školách

Současné vzdělávací strategie zaznamenávají stagnaci a přestávají vyhovovat změnám moderní doby. To pociťují zejména nadaní žáci, jejichž myšlení a dynamika tím často trpí. Ve většině škol je stále převažující metodou výuky výklad, formám výuky dominuje frontální vyučování. Je čas uvažovat o změnách, které budou saturovat potřeby nadaných. Jedním ze zásadních prvků je implementace efektivních a moderních didaktických metod do výuky. Nutnost inovací lze modelovat pomocí technologie eye-tracking.

Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. působí na Katedře fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Je vedoucí Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement, je členkou odborných skupin zaměřených na práci s nadanými žáky různých věkových kategorií. Ve své vědecké práci se zaměřuje na didaktiku přírodovědných oborů, zabývá se modelováním kognitivních struktur transformujících vědecké poznání do formy didaktické informace. Je autorkou více než 110 publikací.

Hana Lukášová - Masarykova juniorská univerzita aneb na zkoušku vysokoškolákem

Masarykova juniorská univerzita, zkráceně MjUNI, je program Masarykovy univerzity určený žákům od 9 do 18 let. Účastníci mají unikátní příležitost poznat akademické prostředí a vyzkoušet si roli studenta nanečisto. MjUNI je platforma pro motivované děti a studenty, kteří se chtějí rozvíjet a objevovat svět kolem sebe. Rozsáhlý stipendijní program umožňuje zapojení stále více dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. MjUNI je také součástí mezinárodní sítě dětských univerzit (EUCU.net). 

Hana Lukášová je hlavní koordinátorkou MjUNI. Je součástí týmu vnějších vztahů a marketingu na Masarykově univerzitě v Brně. Kromě MjUNI se organizačně a koordinačně podílí na dalších popularizačních aktivitách univerzity. 

Jitka Kmentová - Inovativní program ALT na Gymnáziu Na Zatlance

Na Gymnáziu Na Zatlance od roku 2017 učíme i podle inovativního ŠP ALT zaměřeného na osobnostní rozvoj, podporu silných stránek a na hledání souvislostí v současném složitém světě. V semináři náš program představíme a nabídneme zkušenosti s jeho implementací. Více informací o programu naleznete na webových stránkách školy.

Podpora nadání na Gymnáziu Na Zatlance - projekt GrowZ

Tento seminář představí komplexní projekt k podpoře nadání a silných stránek žáků GrowZ na Gymnáziu Na Zatlance.

Mgr. Jitka Kmentová je dlouholetou ředitelkou pražského Gymnázia Na Zatlance, působí rovněž jako průvodkyně v programu Ředitel naživo a Lídr školy. Ráda vyhledává možnosti k podpoře silných stránek studentů i učitelů a přemýšlí o nových příležitostech vzdělávání v 21. století.

Petr Hedbávný - Matematika, zeměpis a chemie KRE4T1VNĚ, s kartami Imaglee

Seznámíte se s fungující postupy, jak nadchnout žáky pro matematiku, zeměpis a chemii (nejen) s využitím originálních piktogramů IMAGLEE [imaglí]. Následně je budete moci využít při své vlastní výuce, a to především na 1. a 2. stupni ZŠ. Budeme vybírat z následujícího menu: Předkrm (aktivity na rozproudění energie), Hlavní chod a Dezert

PhDr. Petr Hedbávný je vysokoškolský učitel a spoluautor vzdělávacích karet Imaglee. Vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově, kde přednáší v předmětu Economics of the European Union. Pomáhá lidem rozpoznat, rozvinout a plně zužitkovat kreativní potenciál. Usiluje o to, aby při výuce byli nadšeni žáci všech zájmů a všech stupňů pokročilosti. Inspiraci bere ze zážitkové pedagogiky, hudby, improvizačního divadla a aikida. Je spoluautorem karet Imaglee, nástroje pro vzdělávání a inovace. Od podzimu 2015 pracoval s více než tisícovkou školáků a studentů, stovkami učitelů a desítkami speciálních pedagogů, mj. na konferenci Mensy ČR Vzdělání pro budoucnost 2019.