Logo Mensy

Přednášející

Šárka Portešová - Které nadané děti nám ještě chybí?

Požadavek vyhledávat nadané žáky byl poprvé ustanoven ve školském zákoně v roce 2005. Od té doby se událo mnoho pozitivních změn. Do systému péče o tyto žáky jsou zapojeny desítky pedagogů, speciálních pedagogů, psychologů a řada dalších odborníků. Přes veškerou snahu a úsilí se nám však nedaří rozpoznávat odpovídající počet nadaných žáků. V příspěvku budeme hledat možné příčiny tohoto nepříznivého stavu. Inspirovat se budeme v zahraničních a vlastních výzkumech i v poradenské praxi. Současně naznačíme, jak chceme pomoci současný stav zlepšit

Vladimíra Spilková - Škola pro budoucnost, budoucnost pro školy

Koncept kvalitní školy, kvalitního pojetí učení a rozvoje dětí ve škole. Humanizace školy, jejímž hlavním cílem je pomoc, podpora dětem v jejich osobnostním rozvoji. Proč se ani po 30 letech nepodařilo prosadit toto pojetí v širším měřítku? Rozmanitost cest ke kvalitní škole, kvalitnímu vzdělávání. Co je společné všem ostrůvkům pozitivní deviace v českém školství? V čem se zásadně liší od tradičního pojetí školy a vzdělávání? Co brání progresivnímu pojetí vzdělávání? Co je klíčem k tomu, aby se konečně podařilo prosadit v českém kontextu osobnostně rozvíjející pojetí vzdělávání? Společné hledání odpovědí na otázky.

prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. patří k osobnostem, které se zásadním způsobem podílely na transformaci českého školství po roce 1989 a to jak formulováním koncepčních východisek proměny českého školství, tak v rovině konkrétní pomoci školní praxi. Je představitelkou humanistické, na dítě orientované pedagogiky s důrazem na osobnostně rozvíjející pojetí vzdělávání.    

Jana Škrabánková - Specifika nadaných žáků

Každý jedinec je svým způsobem jiný, můžeme říci, že je specifický. Proč tedy máme hovořit o specifických projevech nadaných žáků? Odpověď je jednoduchá - protože se o nich stále neví tolik, kolik je potřeba. Obzvláště učitelé nadaných by tato specifika měla zajímat, měli by o nich vědět a zejména by s nimi měli umět pracovat. Přednáška bude zaměřena na typické projevy nadaných žáků ve výuce, na jejich odlišnosti od většinové žákovské populace a na doporučení pro pedagogy (a nejen pro ně), směřující k pochopení "jinakosti" nadaných žáků a také k pochopení jejich edukačních potřeb.

doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. kromě působení na Katedře fyziky je také učitelkou fyziky a chemie na Gymnáziu Nový Jičín, je držitelkou ocenění Výrazná pedagogická osobnost roku v Moravskoslezském kraji (2013) a řešitelkou nebo spoluřešitelkou řady projektů. Pracuje jako členka a konzultantka odborných resortních skupin na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Je známou osobností v oblasti práce s nadanými žáky a autorkou více než 100 publikací.

Tomáš Blumenstein - Projektové učení jako součást vzdělávacího procesu

Koncept projektového učení Světa vzdělání vychází ze snahy co nejvíce se při práci žáků přiblížit práci na skutečném projektu v jejich budoucím zaměstnání. Důležitými prvky je vyhledávání a analýza informací, dlouhodobá práce, týmová spolupráce, širší souvislosti i schopnost své výsledky prezentovat. Cílem jsou nejen získané znalosti ale i dovednosti. 

Tomáš Blumenstein - Škola4

V poslední době rezonují v našich školách slova jako individualizace a diferenciace výuky. Nejprve se zamyslíme nad jejich obsahem a jestli jsou pro naše školy dobrým trendem. Následně společnou diskuzí rozebereme možnosti využití výpočetní techniky a hlavním cílem tohoto bloku pak bude nalovit nadšené autory, kteří se do tvorby takového nástroje zapojí.

Jaroslav Dušek - Zamyšlení nad vzděláváním 

Má-li nás škola připravovat na život, proč se opravdovému životu vlastně vůbec nepodobá? Spíš než dítě „vychovávat“, vnucovat mu naše představy, nerozvíjet jeho individualitu, a tím postupně ničit jeho radost, přirozenou touhu po poznání a kreativitu, jelepší připravit podmínky, aby dítě mohlo samo objevovat a pozorovat to, co ho zajímá. 

Hana Vykoupilová - Přirozená síla motivace a její důležitost v procesu učení

Příspěvek se zaměřuje na motivaci a její zásadní roli v procesu přijímání informací a učení se. Pracuje s koncepty vnitřní a vnější motivace a jejich důsledky pro kontinuální osobní rozvoj. Poukazuje na diskutabilní sílu vnějších stimulů a otevírá možnosti kultivování schopnosti motivovat a být motivován. V příspěvku jsou zahrnuta jak teoretická východiska tak praktické dopady, podložené nejen existujícími výzkumy, ale také vlastní praxí v rozvoji a vzdělávání dospělých.

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D. je konzultantka, lektorka a koučka. Věnuje se rozvoji lidského potenciálu na všech úrovních firemní hierarchie. Je akreditovaným Profesionálním koučem, kvalifikovaným Lektorem dalšího vzdělávání a Auditorem age managementu. Má dlouhodobou praxi v nastavování firemních HR procesů a ve zvyšování profesní výkonnosti jednotlivců i týmů. Spolupracuje např. s Hartmann-Rico, a.s., Cooper Standard Automotive, BMT Medical Technology, Komorou daňových poradců a dalšími společnostmi. 

Martina Hezká a Helena Zitková - Jak malí mohou ukázat cestu velkým (aneb spolupráce univerzita - 1. stupeň ZŠ)

Na semináři představíme inspirující formát spolupráce mezi univerzitou a základní školou, kde se potkávají dva světy – svět budoucích učitelů anglického jazyka a svět žáků na 1. stupni ZŠ. Vzájemné potkávání se uskutečňuje formou observací univerzitních studentů v hodinách na základní škole a v hodinách anglického jazyka přímo na Univerzitě Pardubice, které společně připravují studenti formou teamteachingu. V rámci teamteachingu studenti plánují a připravují učební jednotky, které následně společně odučí a zreflektují v souladu s modelem učitele jako reflektivního praktika.

Mgr. Martina Hezká je učitelka na prvním stupni základní školy s více než 20letou praxí. Již několik let spolupracuje s Katedrou anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Pardubice jako mentor odborných praxí budoucích učitelů anglického jazyka. Zároveň je lektorkou kurzů dalšího vzdělávání učitelů. 

Mgr. Helena Zitková, Ph.D. je učitelka obecné pedagogiky, didaktiky, osobnostně-sociálního rozvoje a didaktiky anglického jazyka na Univerzitě Pardubice a zároveň učitelka a lektorka anglického jazyka v soukromé sféře i na ZŠ a SŠ s více než 20letou praxí  a lektorka kurzů Osobnostně-sociálního rozvoje pro učitele.

Marek Vít a Helena Zitková - Pojďme si zasoutěžit...   

Soutěžíte rádi? A vaši žáci? Patří soutěžení do školy? - Pojďte to zjistit na vlastní kůži.

Mgr. Marek Vít má více než 20 let zkušeností jako učitel anglického jazyka na ZŠ, SŠ, VŠ, soukromých osob a firemních kurzů. Je spoluautor a spoluzakladatel portálu Help for English - Angličtina na Internetu zdarma a je držitel ocenění LABEL Evropský učitel jazyků 2008. Zároveň působí jako lektor v dalším vzdělávání učitelů. 

Ivana Málková - Síla slova aneb cesta k vědomé komunikaci  

Většinou zacházíme se slovy zcela automaticky, bez uvědomění si jejich síly. Určujeme pravidla, vedeme rozhovory, píšeme e-maily, a to vše s přesvědčením, že jsme se vyjádřili naprosto jasně. Přesto dochází k nedorozuměním. Slova jsou totiž velmi mocný nástroj. Mohou nejen povzbudit, ale i zranit nebo programovat. Zjistěte, jak lze začít komunikovat vědomě, tedy jak předcházet nepříjemným situacím, a také jak postupovat, když už jsme slovem ublížili nebo se komunikace "zasekla". 

Ivana Málková - Učit srdcem vyžaduje odvahu

Mnoho pedagogů hledá cestu, jak začít učit "po svém". Jenže v systému, který preferuje využívání jen jedné hemisféry, jež je zaměřena na soutěživost a výkon, se to zdá nemožné. Jedním z řešení je proti tomuto nastavení bojovat nebo alespoň rebelovat. My si ukážeme, jak lze nastavená pravidla respektovat, aniž bychom se vzdali své přirozenosti. Prozkoumáme také společně možná řešení konkrétních situací v oblasti výuky a vztahů. 

Mgr. Ivana Málková zažila v roli spoluzakladatelky, učitelky, ředitelky a majitelky Školy Hrou stovky běžných i extrémních situací a lidských příběhů. Tyto skutečné příběhy jsou zdrojem pro mé současné aktivity: mentoring, facilitace, supervize, mediace, provázení změnami. Pracuji intuitivně se záměrem inspirovat a podpořit a mým přáním je vrátit do škol citlivost a osvojit si umění zacházet s vlastní zranitelností a tím, co jsme si zvykli označovat jako „nevhodné a nežádoucí“. 

Jiří Fraus - Škola s nadhledem aneb hybridní nemusí být jen auto

Inkluze, diferenciace výuky a individuální podpora dětí ve výuce jsou trendy moderního vzdělávání. Při výuce několika desítek dětí v jedné třídě má však osobní přístup učitele ke každému žákovi své limity. Jak to zařídit, aby mohl být rozvíjen individuální potenciál u všech dětí?  Jak zvýšit motivaci k učení u nadaných dětí, a přitom nestresovat ty „pomalejší“?  Jak zapojit do školního vzdělávaní dětí rodiče? Lze propojit svět papírových učebnic a digitální výuky? Škola s nadhledem spojuje výhody tištěných i elektronických vzdělávacích materiálů v jeden smysluplný hybridní projekt, který reaguje na digitální trendy ve vzdělávání, ale přitom je stále systémově zakotven v moderní didaktice, postavené na využívání pokrokových učebnic. 

Ing. Jiří Fraus v roce 1991 založil a dodnes řídí Nakladatelství Fraus. Dlouhodobě podporuje vývoj a zavádění nových výukových metod do českých škol. Při vývoji učebnic se řídí filozofií, že učebnice není encyklopedie nebo „bible“, z níž se při hodině předčítá, ale účinným nástrojem a pomocníkem vzdělávání dětí, který má žáky motivovat k vlastnímu přemýšlení a objevování.  

Gabriela Babušová - Novodobé pojetí výuky českého jazyka na I. stupni ZŠ 

Jedná se o seminář s teoretickou a praktickou částí. Jeho cílem je seznámit posluchače s novodobým pojetím výuky českého jazyka na 1. stupni, nabídnout možnost nahlédnout do nově upravované verze učebnice českého jazyka pro 2.ročník.  Nabízí ukázky námětů a zajímavých tipů s využitím materiálů z pedagogické praxe.

Gabriela Babušová - Učíme český jazyk komunikačně a zážitkově 

Jedná se o seminář s teoretickou a praktickou částí. Cílem semináře je nastínit cestu, jak učit český jazyk na 1. stupni komunikačně a zážitkově. Nabídnout několik podnětných zásad, metod, forem s oporou v námětech získaných z pedagogické praxe a při tvorbě  komplexní sady učebnic českého jazyka pro 2.-5. ročník.  

PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D. pracovala jako učitelka na 1. stupni ZŠ. V roce 2000 byla vyhlášena nejlepší učitelkou základní školy MČ Praha 4 a v roce 2013 MČ Prahy 3. V současné době je zástupkyní ředitele na ZŠ a externě spolupracuje s PedF UK, kde se zaměřuje na didaktiku českého jazyka pro 1. stupeň. Působí  jako členka odborného týmu NÚV v sekci českého jazyka a literatury pro revizi RVP ZV a také jako odborná konzultantka, autorka a lektorka Nakladatelství FRAUS.  

Lenka Eckertová a Marie Salomonová - Jak se starat o moze přemýšlivých dětí, aby nevypustily duši

Chceme, aby se děti uměly vyrovnávat s problémy a aby v krizi mohly vyhledat a najít pomoc a specifickou péči – aby nevypustily duši! Proč přemýšlivé děti? Myslí jinak. Nepřetržitě. Což na první pohled možná nepoznáte, jsou-li v něčem nečekaně pozadu, anebo chováním či hendikepem překryjí svůj potenciál. Mohou být velmi kritické, sebekritické, přecitlivělé. Často až příliš dychtí po nových informacích. Jejich perfekcionismus může vést k velkému vnitřnímu tlaku. Mohou zažívat vysokou míru stresu. Mohou popírat sami sebe, být frustrované a unikat do sociální izolace... 

Marie Salomonová, MSci vystudovala neurovědu na University of Nottingham a stojí v čele organizace Nevypusť duši. Spolupracuje na projektech Reformy psychiatrie v ČR jak z pohledu uživatele péče, tak z pohledu odborníka zabývajícího se prevencí a destigmatizací. V Británii se zapojila do projektů destigmatizační kampaně Time to change a organizace Student Minds, která působí na poli prevence duševních obtíží u VŠ studentů.

Mgr. Lenka Eckertová se zajímá o problematiku přemýšlivých dětí, jejich vzdělávání a výchovu již řadu let. Přinesla téma psychosociálního zdraví do Nadace RSJ, v níž působí jako ředitelka. Navrhla strategii programu Přemýšlivé děti a s profesionálním nadačním týmem ji nyní naplňuje tak, aby byly v ČR vytvořeny dobré podmínky pro vzdělávání a výchovu dětí a mládeže na různých úrovních.  

Pavel Kraemer - Osobnostní rozvoj učitelů ve světle intuitivní pedagogiky

Intuitivní pedagogika podporuje osobnostní růst učitele, schopnost adekvátně reagovat v zátěžových situacích a posouvá naše komunikační schopnosti. Pomáhá řešit konflikty a nastolovat ve třídě bezpečnou atmosféru. Pokud se učitel posouvá ve vnímání sama sebe a pracuje na svém emočním a myšlenkovém rozvoji, nemusí se striktně držet osvědčených metodických postupů, bude více vycházet z intuice. Dozvíte se o Paru Ahlbomovi, geniálním zakladateli švédské školy Solvik, a jeho intuitivních hrách. 

Pavel Kraemer - Intuitivní pohybové hry pro učitele i žáky

Intuitivní hry a cvičení vás určitě osvěží. Rozšiřují vnímání přítomného okamžiku, prolamují bloky v nás. Učíme se být přítomní tady a teď, ve svém těle a pocitech. Ať už jsou jakékoli. Při těchto hrách a cvičeních rozvíjíme intuitivní vnímání rytmu a času, prostoru a lidí kolem nás. Učí nás duchapřítomnosti, ale i spontánnosti. Zažíváme, jaké to je, pokoušet se o něco, co nám nejde. Hry a cvičení mohou mít terapeutický efekt, protože pracují s našimi strachy, bloky a vnitřními konflikty. 

Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D., vystudoval matematiku na MFF UK, učil na alternativních školách u nás i v zahraničí. V Evropě a v Indii navštívil celou řadu zajímavých škol. Organizuje vzdělávání učitelů a ředitelů,  mentoruje učitele v inovativních školách a školám poskytuje supervizi. Založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání, který propojuje a podporuje alternativní proudy ve vzdělávání. Zabývá se metodikou matematiky, hrami pro děti a dospělé a intuitivní pedagogikou. 

Jitka Michnová - Gradovaná úloha

Častým problémem učitelů bývá, jak zařídit, aby ve škole pracovaly různé typy dětí většinu času vyučovací hodiny. Na workshopu se budeme věnovat jednomu z možných nástrojů, kterým je gradovaná úloha. Místy se ponoříme do role dětí a prožijeme aktivitu, která řešení nabízí. Následně budeme diskutovat, jaké další oblasti učitelské praxe aktivita řeší, jakými způsoby je možné aktivitu variovat a jaké další možnosti máme, aby se nám dařilo zapojit co nejvíce dětí po co nejdelší čas. 

PhDr. Jitka Michnová je učitelka s dlouholetou praxí na 1. stupni základní školy, spoluautorka učebnic matematiky vydávaných nakladatelstvím Fraus, nyní v roli průvodce studentů v rámci projektu Učitel naživo. 

Alžběta Protivanská - Každodenní umění odpočinku

Mysl moderního člověka se prakticky neustále ocitá ve stavu latentního pocitu nebezpečí. Pouhé bytí se sebou se vytrácí a nahrazuje jej nepřetržité zabývání se vnějšími podněty. Nejsme jen vyčerpaní. Jsme nepozorní, nejistí a cítíme se sami. Jak si opravdu odpočinout a podle čeho poznáme, že se to povedlo? A dá se to dělat každý den? 

Mgr. Alžběta Protivanská je psychoterapeutka a lektorka, která se rozhodla zjistit, jak se to má s tím druhem štěstí, které už neodejde. Ve svých kurzech Manuál na Mozek ukazuje lidem, jak poprvé vidět svou mysl jako něco, co můžeme mít pod kontrolou. Miluje lidi s otevřenou hlavou a smysluplné rozhovory.  

Martina Kupilíková a Miroslav Staněk - Formování informatického myšlení ve formálním i informálním vzdělávání

Spousta otázek týkajících se proměny našeho školství ve vztahu k úloze informatiky ve výuce. Jsme o roli informatiky dostatečně informováni? Co je vlastně "informatické myšlení" a kdo to po nás chce? Mají je učit pouze "ajťáci"? Jak učit něco, čemu nerozumím, pomocí něčeho, čeho se bojím, v předmětu, do něhož to podle mne nepatří? Kde hledat pomoc a oporu?

Mgr. Martina Kupilíková je ambasadorem mezinárodní spolupráce eTwinning a vedoucí Centra robotiky v Plzni, kde se mimo jiné věnuje podpoře začleňování digitálních technologií do běžné výuky na základních školách. Zároveň je učitelkou informatiky a robotiky na Masarykově ZŠ v Plzni. 

Ing. Miroslav Staněk je lektor a konzultant, filosof a fyzik, vědeckotechnický kontrarevolucionář, jehož každodenní pracovní činnost spočívá v hledání různých způsobů implementace ICT do výuky (zejm. na poli tzv. interaktivní výuky přírodních věd a polytechnického vzdělávání). 

Magda Špačková a Hana Kotíková -  Děti Země aneb i na druhém stupni to jde

V prezentaci stručně vysvětlíme principy pedagogiky Marie Montessori (heterogenita skupin, připravené prostředí, svobodná volba,......) a ukážeme způsob práce ve 3. trojročí - program  Děti Země zdůrazňující praktické projekty. Představíme systém individualizované výuky, kde je velký důraz kladen na autonomii učení, přebírání zodpovědnosti žákem, na sociální učení, práci ve skupině, práci na reálných úkolech, možnost seberealizace dospívajících a na pomoc při hledání sebe sama.   

Mgr. Magda Špačková je učitelka 2. stupně na ZŠ Montessori Kladno a bývalá učitelka na PORG Libeň - Praha 8. Absolvovala FF UK v oboru čeština - latina. 

Mgr. Hana Kotíková je učitelka třetího trojročí (7. - 9.třída) na ZŠ Montessori Kladno. 

 

 

Stanislava Korcová - Vyhledávání a rozvíjení nadání v mateřské škole

Prostřednictvím prezentace konkrétních činností se seznámíte s tím, jakým způsobem lze vyhledávat a rozvíjet nadání v běžné mateřské škole.  Seminář se bude zabývat například vytvářením podnětného prostředí, výběrem netradičních didaktických pomůcek a literatury, nabídkou vhodných činností pro děti s vyšším potenciálem, možnostmi spolupráce s odborníky i aktivitami směřujícími k rodičům těchto dětí. 

Mgr. Stanislava Korcová pracuje jako ředitelka MŠ v Ostravě. Ve své pedagogické i manažerské praxi se intenzivně zabývá vyhledáváním a rozvíjením nadaných a mimořádně nadaných dětí. Díky různorodým projektům vytváří v mateřské škole nejen podnětné prostředí, ale také příležitosti k setkávání zájemců o toto téma z řad rodičů dětí, pedagogů i ostatních odborníků. Je spoluautorkou Cestovatelských pohádek (2016) a ostatních metodických materiálů určených pro práci s předškolními dětmi. Je lektorkou v oblasti předškolního vzdělávání.  

Martina Kupilíková, Vojtěch Škarda a Martina Jedličková - Tak trošku jiné programování

Už jste slyšeli, že programování je klíčová dovednost pro 21. století? Ale vy sami nejste programátoři. A vaším cílem není vychovat každoročně třídu programátorů, že? Tak jak s tím programováním začít a proč? Během workshopu si ukážeme několik cest, jak začlenit programování do výuky.

Martina, Vojta a Martina společně pracují v Centru robotiky v Plzni, kde se mimo jiné věnují podpoře smysluplného začleňování digitálních technologií do běžné výuky na základních a mateřských školách. 

Romana Divínová -  Nápady do výuky nadaných žáků na I. stupni ZŠ

Workshop plný isnpirace, nápadů, tipů, her a úkolů, které využijete v hodinách českého jazyka a matematiky nejen pro nadané žáky. Workshop je určen pro učitele 1. stupně ZŠ. 

Mgr. Romana Divínová - jsem učitelka, pracuji na FZŠ Olomouc, Hálkova 4. Již dvanáctým rokem se věnuji vzdělávání nadaných dětí a prostřednictvím workshopů nabízím učitelům své nápady a materiály, které mohou využít při své práci.  

Roman Anýž a Peter Sokol - "Obtížné cizinky" (Vyhnanci z československého pohraničí v roce 1938)

V jaké situaci se ocitli židovští obyvatelé československého pohraničí po Mnichovské dohodě? Jak na jejich situaci reagoval Česko-Slovenský stát? Jaké bylo mezinárodní řešení uprchlické vlny z Německé říše? V tomto dvouhodinovém workshopu si vyzkoušíte práci s historickým pramenem, s video vzpomínkou pamětnice, se sekundárním zdrojem. Skupinová práce. Historická gramotnost. Námět na mini projekt.  

Roman Anýž je učitel dějepisu v ZŠ Dr. Jana Malíka v Chrudimi a Peter Sokol učí dějepis na Gymnáziu Duhovka v Praze. Oba jsou zároveň metodici a lektoři programu Tváří v tvář historii a pracovníci vzdělávacího oddělení Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. 

Šárka Hauznerová - Agile Based Learning: Jak vytvořit prostor pro přirozené učení?

Agile Based Learning je vzdělávací cestou budoucnosti. Jak funguje a jak souvisí s přirozeným učením? Jak vytvořit podmínky pro přirozené učení a jakými nástroji jej podporovat? Přednáška a navazující seminář seznámí účastníky s agilními nástroji vzdělávání a jejich využití ve školním prostředí.

Mgr. Šárka Hauznerová je pedagožka a zakladatelka Svobodné školy Praha, propagátorka agilního a sebeřízeného vzdělávání.  

Jan Kala - Budování kultury myšlení

Je Vaše škola místem, kde žáci skutečně myslí? Nebo obvykle jen opakují předem danou pravdu získanou ať už od učitele, nebo z učebnice. Na workshopu získáte základní vhled do konceptu rozvoje myšlení Visible Thinking a prakticky si vyzkoušíte dvě myšlenkové cesty. Krátce se také pobavíme o souvisejících konceptech, jako jsou Big Questions, Growth Mindset, formativní hodnocení a Inquiry-based Learning.

Jan Kala je ředitelem společnosti CfME a zároveň zřizovatelem sítě škol Heuréka (Brno, Úvaly, Libochovičky). Školy se zaměřují na celistvý rozvoj dítěte včetně rozvoje sociálních a myšlenkových kompetencí, využívají například koncepty Visible Thinking, Growth Mindset, koncept velkých otázek, Inquiry-based Learning. Stál u zrodu elektronického bankovnictví v ČR (spoluzakladatel a ředitel eBanky). 

Marie Gottfriedová - Škola dnes - jaká by měla být?

Žijeme ve světě, který se rychle mění. Přicházejí nové impulsy, které lidi nutí posouvat se dál, přemýšlet jinak, vykročit ze zajetých stereotypů. Umí na tyto proměny společnosti a světa reagovat škola? Dokáže škola rozpoznat, v čem právě dnes spočívá její smysl? Umí škola pracovat se svými žáky tak, aby jim pomohla nalézt jejich místo v životě? Dokáže škola vybavit své žáky důležitými životními dovednostmi, aby si věděli rady a nebyli ztraceni? 

Mgr. Marie Gottfriedová je ředitelkou ZŠ Trmice, která se hlásí k principům inkluzivního vzdělávání. Vzdělávají se na ní děti romské, děti cizinců, děti z majoritní společnosti, stejně tak děti z ekonomicky slabých rodin a děti z dobře situovaného zázemí. Marie Gottfriedová obdržela za své úsilí v prosazování inkluzivního vzdělávání cenu Alice Garrigue Masarykové, která je udělovaná Velvyslanectvím USA v Praze za přínos lidským právům, demokratickým hodnotám, sociální spravedlnosti a otevřené občanské společnosti. 

Ivana Smítková - Objevování a rozvoj nadaných dětí s hendikepem

Příspěvek se věnuje tzv. dvakrát výjimečným dětem se zaměřením na problematiku pedagogické a psychologické identifikace často skrytého nadání u dětí s různými hendikepy. Dále klade důraz na důležitost rozvoje tohoto nadání, aby převažující kompenzace oslabených oblastí nevedla k demotivaci dítěte a k potlačení jeho silných stránek. Navazující seminář s předpokládanou diskuzí přináší příklady dobré a špatné praxe, zkušenosti z oblasti psychologické péče, z komunikace s rodinami a školami.

Mgr. et Mgr. Ivana Smítková obdržela Cenu prof. Zdeňka Matějčka za diplomovou práci „Dvojí výjimečnost v pedagogicko-psychologické praxi“. Pracovala v PPP jako psycholog a krajský koordinátor péče o nadané děti. Nyní provozuje vlastní praxi a vede přednášky a semináře o dvakrát výjimečných dětech. Je spoluzakladatelkou a dlouholetou předsedkyní spolku Akademie nadání, který se zaměřuje na poradenství, komunikaci se školami a dlouhodobou péči o nadané děti s hendikepem. 

Martin Švihla - Jak si učitel může udělat dobře

Jednoduché fyzické a mentální techniky k tomu, abychom si jako učitelé dokázali udělat pohodlí i uprostřed plné třídy. Abychom dokázali ustát emocionálně náročné situace, a pak je uměli rozchodit a rozdýchat tak, abychom si po práci netahali domů celou třídu dětí. Workshop je zážitkový, všechno si vyzkoušíte na vlastní kůži a tím si také vyzkoušíte vzájemné propojení těla, emocí a mysli.

Ing. Martin Švihla, Ph.D. je  lektor kurzů osobního rozvoje i firemního vzdělávání, učitel aikidó a tvůrce prostorů pro lidi. Více než 30 let cvičí bojová umění, má doktorát z informatiky z ČVUT v Praze, vystudoval také trenérství na FTVŠ UK v Bratislavě. Podílí se na několika vzdělávacích projektech, spoluzaložil a vede Prostor 8 v Praze. Ve své práci pomáhá lidem najít rovnováhu a soulad mezi tělem a myslí. 

Eva Bomerová - Děda Lesoň?

Nechcete děti pouze učit mechanismy a postupy řešení rovnic, kdy dítě může dojít ke správnému výsledku, aniž by rozumělo podstatě? Nechcete vycházet od matematického jazyka, který je zejména mladším dětem nesrozumitelný? Na semináři se seznámíte s možnostmi, které nabízí hodně diskutované matematické prostředí Děda Lesoň. Na základě konkrétních ukázek z praxe se pokusíme najít odpověď na otázku proč nedat dětem rovnou čísla.

PhDr. Eva Bomerová je učitelka na ZŠ Dědina, Praha 6 (1. a  M 2. st.), má praxi 15 let, je spoluautorka učebnic matematiky vydávaných nakladatelstvím Fraus (dle prof. Hejného), odborný garant a lektorka akreditovaných seminářů.  

Jan Vávra - Sociálně-emocionální učení pohledem T.E.T. - Školy bez poražených 

Dnes již panuje poměrně velká shoda v názoru, že rozvoj sociálních a emočních dovedností je minimálně stejně důležitý, jako předávání informací. Náročnější je skutečné uvedení této teorie do praxe. T.E.T. - Škola bez poražených již přes padesát let rozvíjí výuku a využívání dovedností postavených na poznatcích humanistické psychologie, které pomáhají v rozvoji komunikace, řešení konfliktů, zvládání emocí a uvědomování  potřeb, rozhodování a zodpovědnosti. Za základní stavební kámen předávání těchto dovedností je jejich aplikace v každodenních situacích a komunikaci. 

Mgr. Jan Vávra je andragog, lektor a Gestalt terapeut. Pracuje od roku 2009 ve své soukromé terapeutické/poradenské praxi, vede kurzy pro rodiče a učitele a přednáší. V roce 2016 založil Gordon Institut s.r.o.,  který do Čech přináší kurzy P.E.T.- Výchova bez poražených a T.E.T. - Škola bez poražených, které se zabývají respektující komunikací a budováním vztahů.  www.gordoninstitut.cz

Mgr. Irena Hošková - Quo Vadis... Co by v budoucí Koncepci rozvoje nadání nemělo chybět

Příležitost pro formulování základních předpokladů a potřeb pro další rozvoj podpory nadání a rozvoje potenciálu dětí, žáků, studentů na našich školách i mimo ně v souvislosti s přípravou nové Koncepce.

Mgr. Irena Hošková je náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariéry NIDV. Věnuje se rozvoji nadání v rámci Systému podpory nadání v ČR, je členkou Komory mládeže i Mezirezortní pracovní skupiny pro podporu nadání MŠMT. 20 let ráda učila a s žáky tvořila například digitální učební pomůcky. Spoluvytvářela portál RVP a vedla národní projekty MŠMT Klíče pro život a K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání zaměřené na profesní rozvoj pedagogických pracovníků pro zájmové vzdělávání a pracovníků NNO. V expertní skupině Evropské komise se zapojila do diskusí kolem uznávání neformálního vzdělávání.   

Zdeněk Smrčka - Virtuální a rozšířená realita a její využití ve výuce

Na workshopu se seznámíte s tím, co je to virtuální, rozšířená a mixovaná realita. Podíváte se na praktické ukázky, kde je možné v hodinách Chemie, Biologie, Dějepisu, Informatiky a dalších použít rozšířenou či virtuální realitu, jednak proto, aby se žáci s daným tématem více sblížili, ale také proto, aby věci, které jsou hůře představitelné, lépe pochopili. Účastníci si prakticky zkusí pomocí rozšířené reality sledovat různé chemické prvky, podívat se na anatomii lidského těla či orgánů či další zajímavosti. Pomocí virtuální reality se podíváte například na mořské dno, budete se procházet tajuplnými jeskyněmi či kolem tekoucí žhnoucí lávy apod. Doporučujeme, aby si účastníci přinesli vlastní chytrý telefon s volným místem pro instalaci aplikací. Seznamte i vy svoje studenty s novými možnostmi výuky. 

Zdeněk Smrčka - Hrajeme si s mikropočítačem

Na workshopu se seznámíte s tím, jak naprogramovat svůj vlastní mikropočítač Micro:bit. Micro:bit lze programovat jak pomocí blokového prog. jazyka, tak pomocí textového prog. jazyka. Dozvíte se, jak začít s programování Micro:bitu. V rámci workshopu budeme využívat blokové programování například k programování displeje, plovoucích textů, detekce naklonění elek. destičky, detekce stisknutí tlačítka či zatřesení. Seznámíte se s využitím ve výuce,  v rámci různých aktivit či předmětů. Ukážeme si, kde se dají dané Micro:bity pořídit a jaké jsou další zajímavá rozšíření. Podmínkou účasti je vlastní notebook s možností připojení na internet.  

Zdeněk Smrčka je zapálený Matfyzák, kterého baví práce s dětmi a dospělými a rád předává své vědomosti. Pracuje pro projekt Talnet pod NIDV při MŠMT jako Správce a administrátor aplikací Talentcentra, koordinátor a instruktor kurzů pro zvídavou a nadanou mládež se zájmem o přírodní a technické vědy. Je garant a lektor odborných informatických, matematických, technických kroužků a kurzů v rámci Intellectus. Od roku 2019 má na starosti vedení a rozvoj digitální a technologické laboratoře DATEL v rámci Systému podpory nadání při MŠMT, která se zaměřuje na na podporu učitelů a nadaných studentů. Důležité je pro mě, že žáky dané téma baví a zároveň se učí.  

Kateřina Vrtišková - Škola bez poražených

Smyslem školy není jen předávání informací a učení se znalostem, ale  také rozvoj žáků v oblasti emoční inteligence, budování vztahů, efektivní komunikace, týmové spolupráce a řešení konfliktů. T.E.T. Škola bez poražených se zabývá otázkou, jakými způsoby může učitel žákům pomáhat tyto schopnosti rozvíjet a zároveň se snaží učitele vybavit praktickými dovednostmi, které mu pomohou k rozvoji kvalitních vztahů se žáky, kolegy i mezi žáky navzájem. Na workshopu se s těmito dovednostmi seznámíte a prakticky si některé z nich vyzkoušíte. 

Mgr. Kateřina Vrtišková pracuje jako učitelka 1. stupně ZŠ, kde uplatňuje principy pedagogického konstruktivismu. Publikuje, tvoří ucelené učební jednotky v rámci různých projektů, organizuje rodičovské kavárny, aj. Kromě práce učitelky působí ve škole jako ročníková vedoucí, interní mentorka, vedoucí odpoledních kroužků a podílí se na vedení školního Ekotýmu. Lektoruje semináře pro učitele zaměřené na dílnu čtení, čtení v oborech, Les ve škole, vede kurzy T.E.T. Škola bez poražených. V roce 2018 vyhrála 1. místo v Global Teacher Prize Czech Republic – ceně pro inspirující pedagogy a průvodce vzděláváním. 

Táta Parťák - Jak je to s těmi domácími úkoly?

Co od DÚ očekáváme? A co při tom očekáváme od dětí? - Mohou být DÚ uloženy školou jako povinné? - Povinné vs nepovinné DÚ  - Nutit nebo nenutit? - Vynucování vs morálka - Povinnost vs zodpovědnost a svoboda - DÚ jako příprava na reálný život? - Celospolečenský dopad 

Mgr. Táta Parťák, milující táta:-) je blogger, má 9 let praxe jako profesionální táta dvou dětí. Je zastáncem respektujícího přístupu k dětem. Je členem iniciativy Svoboda Učení, se kterou usiluje o úplnou svobodu ve vzdělávání a byl zařazen na seznam 18 inspirativních roku 2018 časopisu Forbes za otevření debaty k (ne)povinnosti domácích úkolů. Vystoupil na TEDxPragueED na téma "Jak se děti vzdělávají samy s Minecraftem".  

Kamila Remišová - Pravěk nás učí

Napadlo vás někdy, že většina vynálezů, které lidé dodnes používají, pochází z pravěku? Jak moc se lišil život obyčejných lidí tehdy a dnes? Mohou archeologické poznatky nějak obohatit současný svět? V rámci workshopu si vyzkoušíme inovativní možnosti, jak žáky přivést nejen k porozumění nejstarší minulosti lidstva, ale i k prohloubení vztahu k našemu kulturnímu dědictví, přírodě i životnímu prostředí. Workshop představí různé aktivizační a badatelské  metody výuky, které vedou žáky k pochopení souvislostí mezi nejstarší minulostí a současností. 

PhDr. Kamila Remišová, Ph.D. je archeoložka, etnoložka, vysokoškolská pedagožka, předsedkyně spolku Archeopop - vzdělávací centrum, z.s., jehož hlavní náplní je popularizace vědy. S kolegyněmi z týmu pořádá tematické workshopy pro žáky základních i středních škol i pro pedagogy a věnuje se i organizaci velkých veřejných akcí, které jsou zaměřeny na poznávání života v dávné minulosti a jeho propojování se současností.

Jakub Lysek a Michal Soukop - Moderní a alternativní metody výuky pohledem datových analýz

Jaký vliv mají moderní a alternativní metody výuky na výsledky žáků? Liší se jejich efekt v závislosti na socioekonomickém statusu studentů? Jak rozšířené jsou v České republice? Těmito otázkami se zabývá příspěvek datových analytiků Jakuba Lyska a Michala Soukopa, kteří představí analýzy mezinárodních šetření PISA 2015 a TIMSS 2015, doplněné o data z národního sběru dat, což umožnilo unikátní analýzu souvislostí mezi používáním alternativních metod výuky matematiky a výsledným skóre žáka v testu matematické gramotnosti.  

Mgr. et Mgr. Jakub Lysek, Ph.D. pracuje jako asistent na Katedře politologie a Evropských studií FF UP v Olomouci. Ve své odbornosti se zaměřuje na kvantitativní metody v sociálních vědách, datovou analýzu či analýzu geografických dat. V současnosti participuje na projektu České školní inspekce Komplexní systém hodnocení jako datový analytik a je autorem statistických analýz studií Sekundární analýza PISA 2015 a TIMSS 2015.

Mgr. Michal Soukop působí jako doktorand na Katedře politologie a Evropských studií FF UP v Olomouci. K jeho odbornému zaměření patří občanské vzdělávání žáků, politická gramotnost či volební chování mladých. V současnosti participuje na projektu České školní inspekce Komplexní systém hodnocení jako datový analytik. 

Hana Antonínová Hegerová a Kamila Bergmannová - Vychováváme přemýšlivé celoživotní čtenáře aneb Co, kdy a jak může škola pro rozvoj čtenářství udělat?

Cílem prvního bloku je nabídnout postupy a zkušenosti s rozvojem čtenářského chování od tzv. nečtenářů po dospívající čtenáře. Představíme si základní pilíře, jež posilují a rozvíjejí čtenářské chování žáků (např. dílna čtení, současné knihy pro děti a mládež, učitel jako čtenářský vzor). V druhém bloku si účastníci vyzkoušejí některé z uvedených postupů a forem práce.

Mgr. Hana Antonínová Hegerová vystudovala bohemistiku a pedagogiku-psychologii pro učitele na Filozofické fakultě UK v Praze. V projektu Pomáháme školám k úspěchu pracuje jako pedagogická konzultantka pro ZŠ Křižanská v Liberci, učí na Podještědském gymnáziu v Liberci a působí jako certifikovaná lektorka kurzů Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Její specializací jsou dílny čtení a kurzy Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet.

Mgr. Kamila Bergmannová má mnohaleté zkušenosti jako učitelka na 1. stupni. Několik let pracovala na škole pro děti se specifickými poruchami učení a také jako instruktorka a vedoucí na dětských táborech. Byla jedním z prvních členů Přátel angažovaného učení (PAU). V současnosti působí jako certifikovaná lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a vede kurzy zaměřené na komunikační dovednosti ve škole.   

 

Alena Vávrová - Tečka, čárka, tečka, čárka

Morseova abeceda dneska ztratila svůj význam v radiokomunikaci, ale pořád je vděčným námětem v jakékoliv šifrovačce.  

Mgr. Alena Vránová pracuje s dětmi od roku 1972, učí na ZŠ Karla Čapka v Praze, je organizátorem obvodních kol matematických soutěží (MO, Pythagoriáda),  pracuje  v neziskové organizaci v dětském klubu Kapsa a podílí se na dětské šifrovací hře Technoplaneta.  

Daniela Návarová, Alena Vávrová - Program podpory nadání na ZŠ Karla Čapka

V našem příspěvku představíme systém práce s nadanými žáky na naší škole. Vysvětlíme, jak systém napříč naší školou již několik let funguje. Zaměříme se  především na jeho hlavní výhody nejen pro žáky, ale i pedagogy. Zároveň však zmíníme i rizika, která s ním souvisejí. 

Mgr. Daniela Návarová učí na základní škole Karla Čapka v Praze (aprobace anglický jazyk - matematika). "K mým zálibám patří náš pes a také deskové hry, které ráda hraji nejen s žáky, ale i doma."   

Jan Veselý - Inovační laboratoř

Inovační laboratoř je praktický projektový seminář určený pro studenty Univerzity Karlovy. Studenti pracují v týmech s využitím přístupů startupového světa i světa neziskového sektoru. Důraz je kladen na různé ověřovací metody, díky kterým lze v rámci inovačního procesu eliminovat rizika. Studenti si na reálném projektu zkouší business modelování (Lean Canvas), teorii změny (Results Chain), experimentování (Lean Startup), prototypování (HCD) a další nástroje a techniky.

Jan Veselý je vedoucím Inovační laboratoře. V minulosti stvořil několik akceleračních programů zaměřených na sociální inovace (např. Laboratoř Nadace Vodafone), koordinuje Alianci pro mladé v ČR (sdružující přes 50 firem, které se zavázaly pomoci mladým lidem najít se ve světě práce), založil EduFórum (setkávání inovátorů ve vzdělávání), vytvořil online kurz Lean Canvas aj. 

Libuše Kovářová - Oživení hodin matematiky prakticky: Matematika rukama + sudoku

Seminář bude rozdělen na dvě části. V jedné vyzkoušíme sady Matematika rukama, které jsou určené pro praktické pochopení např. obvodů, obsahů, hranolů nebo třeba zlomků, a to na 1. i 2. stupni ZŠ. V druhé části se budeme zabývat sudoku. Seznámíme se s netradičními druhy tabulek, vhodnými i pro nižší stupeň. Ukážeme si, kde může učitel najít vhodná zadání, popovídáme si o soutěžích v sudoku, vhodných pro základní i střední školy. Důraz bude kladen na metodiku toho, jak tyto aktivity využívat při výuce.  

Mgr. Bc. Libuše Kovářová absolvovala Učitelství matematiky a fyziky, působila rok jako jako au-pair v Anglii, pak absolvovala bakalářské studium Informatiky. Od té doby učí na základní škole. Při výuce využívá metodu CLIL (angličtina v matematice), v informatice používá kreativně 3D tiskárnu. Na škole zavedla aktivní kroužek robotiky, ze kterého se vykutila komunita pro neformální setkávání nadaných dětí. Vede kurzy robotiky a netradičních aktivit do matematiky. 

Iveta Stehlíková Bassyová - Vzdělávání nadaných žáků v Základní škole nám Curieových

Ohlédnutí za dvanácti lety vzdělávání nadaných žáků v Základní  škole nám. Curieových, legislativní zakotvení poskytované péče. Seznámení s obsahem a metodami péče na prvním stupni a s přesahem na stupeň druhý. Motivace pedagogů, kteří s nadanými žáky pracují, celkový rámec koncepce a přístupu k nadaným žákům ve škole.

PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová je absolventka Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči. Polovinu svého dosavadního pracovního působení byla klinickým logopedem, druhou věnovala pedagogické činnosti. Pracuje s nadanými žáky v Základní škole nám. Curieových, kde je zároveň statutární zástupkyní ředitelky školy. Je členem Odborné skupiny krajských metodiků péče o nadané žáky.   

Karel Malík - Google Cardboard ve výuce

Pojďte se na malou chvíli podívat za hranice našich tříd. Do světa mimo naši planetu, či do hlubin oceánů. Nahlédněte do nitra lidského těla, navštivte bájná místa našich předků či se očima orla mrkněte na krásy Dolomit. Nebojte se, není třeba velkých investic. Pro začátek a přesto silný zážitek postačí jednoduché Google Cardboard.  Nezapomeňte si vzít mobilní telefon. Společně si vyzkoušíme, zda vás dokáže přenést nad daleké sekvoje, či vyfotí 360° fotku. Pro nedočkavé ... budeme pracovat a debatovat nad aplikacemi Google Cardboard, Cardboard Camera a Expedice.

Mgr. Karel Malík je učitel na malé vesnické ZŠ. Díky studiu na Geografickém ústavu PřF MU také kartograf a geoinformatik.  

Veronika Deketová - Cesta vzdělávacím systémem na národní a mezinárodní úrovni

Většina aktivních žáků se během svého studia setká s komplikacemi na střední škole z různých důvodů. Ráda bych v příspěvku přiblížila pohled studenta na cestu školním vzdělávacím systémem, jak ho vytěžit ve vlastní prospěch a najít ideální balanc mezi aktivitami a vzděláváním. Vedle české roviny představím také pohled získaný z činností mezinárodního spolku Youth Platform of the European Talent Support Network sdružující studenty z evropských talentcenter a talentpointů. 

Veronika Deketová je studentkou Gymnázia Na Zatlance. Během svého studia na víceletém gymnáziu měla možnost projít několika národními i mezinárodními projekty na podporu žáků v přírodovědných předmětech. Zároveň zastupuje mezinárodní spolek Youth Platform of the European Talent Support Network, je členkou správní rady Elixíru do škol a aktivně se kromě fyziky zajímá o podporu studentů na středních školách v mimoškolních činnostech.  

Václav Čech - Výsledky mezinárodního testování a nadaní žáci

Seznámíme se s výsledky mezinárodního testování žáků 4. ročníků (TIMSS) a 9. ročníků (PISA), které proběhlo v roce 2015. Budeme diskutovat o příčinách zaostávání našich žáků a kde hledat pomoc a inspiraci pro práci ve školách s tzv. uvolněnými úlohami.  

Ing. Václav Čech pracuje jako školní inspektor a působí v krajské koordinační skupině pro nadané děti. Má dlouholeté zkušenosti s prací ve školství (více jak třicetiletá praxe a z toho dvacetiletá praxe ředitele základní i mateřské školy).  

Miloslav Khas - Známky jako úplatek

Představíme si základní principy formativního hodnocení, nejznámější techniky pro rychlou zpětnou vazbu (s technologiemi i bez) a dotkneme se výhod vrstevnického hodnocení. Společně nahlédneme především na proces tvorby cílů ve vztahu ke kritériím a tvorbu cílů napříč předměty v rámci školy. Ukážeme si také, jak může správná a společná formulace cíle ulehčit učiteli následné hodnocení.

Mgr. Miloslav Khas pracuje jako učitel a metodik na ZŠ Staňkov. Několik let se intenzivně věnuje integraci informačních technologií do vzdělávání, především pak jejich smysluplnému využití napříč předměty. Je členem skupiny GEG Učte s námi. Účastní se se svými žáky mezinárodních projektů prostřednictvím eTwinningu a je koordinátorem celostátního setkávání učitelů EDU Staňkov.

Jaroslav Najbert - HistoryLab.cz: Jak pomáhá digitální aplikace historickému vzdělávání

Výuka historie je veřejností běžně vnímána v lepším případě jako vyprávění příběhů, v horším jako "biflování letopočtů". Zejména v anglofonním prostředí se však dějepisné hodiny stávají už řadu let prostředím k rozvíjení historické gramotnosti. Blok seznámí účastníky s novou vzdělávací pomůckou HistoryLab.cz, která vytváří pracovní prostředí ke kritickému čtení historických pramenů a umožňuje tvůrčí práci. Doporučuji pro aktivní práci s aplikací přinést vlastní notebook.  

PhDr. Jaroslav Najbert je učitel dějepisu, občanské a mediální výchovy na pražském Gymnázium Přírodní škola. Od roku 2011 se podílí v Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů na tvorbě vzdělávacích pomůcek, lektorování seminářů a koordinování školních badatelských projektů. 

Karel Berka - Podpora nadaných středoškolských studentů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

V rámci přednášky přiblížím aktivity, pomocí kterých se snažíme podporovat zájem nadaných studentů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. se už od svých studentských let věnuje doplňkovému vzdělávání studentů - ať jako spoluautor Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tematikou (KSICHT), nebo jako autor a posléze i krajský tajemník Chemické Olympiády (ChO) a nejnověji jakožto školitel a nově i organizátor Badatele. 

Miroslav Dvořák - Moderní nástroje pro inovativní učitele

Přijďte se přesvědčit o tom, že Vám moderní technologie mohou usnadnit práci a zároveň udělat Vaše hodiny poutavějšími. Dozvíte se mimo jiné, jak můžete snadno vytvářet videa s rozšířenou realitou, připravit si písemky ve Forms, které se samy opraví, komunikovat s žáky jejich jazykem v aplikaci Teams či vytvořit digitální školní sešity OneNote pro celou třídu několika kliknutími. 

Miroslav Dvořák - Voláme se třídou do celého světa

Zavolat si na nejsevernější polární stanici, do národního parku v USA nebo do základního tábora na Everestu? Žádný problém. Udělejte si se Skypem virtuální výlet nebo zavolejte třídě z druhé strany zeměkoule a nechte své žáky přijít na to, z jaké že země druhá třída je. Výuka může být díky Skypu moderní, inovativní a zábavná. Součástí workshopu bude i živá ukázka. 

Bc. Miroslav Dvořák je pedagog, inovátor a nadšený uživatel technologií ve výuce, který v současné době zastává pozici konzultanta pro školství ve společnosti Microsoft. Ukázky využití inovativních nástrojů ve výuce jsou pro něj zároveň prací i zábavou, v poslední době se specializuje na využití nástrojů Office 365 ve školách a gamifikaci výuky prostřednictvím aplikace Minecraft: Education Edition.

Kateřina Kožnarová - Rozvoj nadání na Open Gate

V uplynulých letech došlo na Open Gate k významnému rozšíření podpory nadání. V rámci semináře bude představen současný systém podpory talentu, s důrazem na formy, které organizují sami studenti.

Kateřina má dlouholeté pedagogické zkušenosti, zejména v oborech didaktiky a pedagogické praxe reflektující individuální vzdělávací potřeby studentů. Aktivně se účastní odborných konferencí, kde hledá i kolegům předává další inspiraci pro práci učitele a nové cesty ke smysluplné výuce. Specializuje se na studentem řízené formy a metody výuky, využití technologií ve vzdělávání a efektivní diferenciaci.  

Martin Ševčík - Jde to i bez známek

Jsou známky tím správným motivátorem pro naplnění cílů vzdělávání? Příkladem, že to lze i jinak, je systém hodnocení žáků ZŠ, Praha 2, Londýnská. Příspěvek představí slovní hodnocení provázané s průběžným hodnocením využívající metody „tzv. kulturní mezery“ a se sebehodnocením žáků.

Mgr. Bc. Martin Ševčík

Jan Korda - Mapy učebního pokroku jako nástroj učení a hodnocení

Hlavním cílem semináře bude seznámení a tvorba map učebního pokroku ve vyučování. Mapy učebního pokroku využívá základní škola na Lyčkově náměstí jako jeden z nástrojů k individualizaci ve vzdělávání v oblasti učení a hodnocení. Individualizace vzdělávání je základní podmínkou funkčního modelu inkluzivního vzdělávání.

Mgr. Bc. Miroslav Hřebecký - Jaké vzdělání potřebujeme pro budoucnost?

Jak se změnila objednávka společnosti směrem ke vzdělávání? Škola už není výhradní dodavatel informací, k čemu tedy je a bude v budoucnu? Jak se to odráží v nových hodnotících kritériích ČŠI? Škola a sociální nůžky, regionální rozdíly – proč už nefunguje škola jako sociální výtah? Nová zjištění v oblasti neurověd ve vztahu ke vzdělávání. Bezpečnost fyzická i psychická jako zásadní determinanta. Jak by měl na výzvy reagovat systém hodnocení žáků? Narůstající vliv neformálního vzdělávání.

Mgr. Bc. Miroslav Hřebecký je programový ředitel EDUin. Působí jako lektor vzdělávání učitelů a ředitelů. Je zakladatelem celostátní soutěže školních webů sCOOL web, odborným garantem ceny za inovace ve vzdělávání Eduína a spoluautorem nástroje Co umím na podporu pozitivní motivace dětí. Je členem expertní rady projektu Ředitel naživo, pracovní skupiny iniciativy Úspěch pro každého žáka, členem Stálé konference ředitelů, pracovní skupiny pro nový standard doplňujícího pedagogického studia a pracovní skupiny pro systém revize národního kurikula.

Kristýna Zrůstová - Co potřebuji, abych mohl být dobrým učitelem?

Tato aktivita má původně své místo při přednášce pro budoucí učitele s tématem Prevence syndromu vyhoření. Jejím cílem je zamyšlení se nad potřebami, které máme a jejichž naplnění je nutné pro to, abychom mohli dobře vykonávat své povolání. Doufám, že si účastník odnese zážitek nejen z techniky samotné, ale i z následné diskuze. 

Mgr. Kristýna Zrůstová po magisterském studiu oboru psychologie dostala možnost věnovat se svému vysněnému povolání školního psychologa. V praxi byla dva roky a snažila se z nich vytěžit maximum, ať už účastí na různých seminářích a supervizích nebo zapojováním do života školy. Kromě mateřské práce na plný úvazek nyní spolupracuje s Univerzitou Pardubice na vzdělávání budoucích učitelů. 

Karel Moric - Jak digitální technologie pomáhají individualizovat výuku

My jsme Ludgeřovice a snažíme se smysluplně začlneňovat do výuky tablety Apple iPad, roboty a další digitálně technologické pomůcky, aplikace a SW, kterými u žáků nejen rozvíjíme informační myšlení, ale které nám navíc napomáhají individualizovat výku. K tomu všemu využíváme cloudové řešení G-Suite od společnosti Google, které nám to vše propojuje. 

Mgr. Karel Moric je  ředitelem ZŠ a MŠ Ludgeřovice, kde se snaží prosazovat moderní vyučovací metody a klade důraz na smysluplné využívání digitálních technologií ve výuce. Byl hlavním iniciátorem úspěšného procesu přechodu celé školy na kompletní využívání cloudových služeb, jako je školní email, virtuální disk, sdílené kalendáře, společné vytváření dokumentů, aj. Implementaci Google apps následně pomáhal zavést s kladnými odezvami v mnoha školách. 

Štepán Peterka - Spojení prezenčních a online aktivit, které se osvědčilo v Talnetu

V Talnetu se věnujeme práci s nadanými již více než deset let. Za tu dobu vzniklo mnoho různých typů aktivit, některé čistě onlinové, jiné prezenční, mnohé kombinované. A právě o výhodách, úskalích a zkušenostech z kombinovaných aktivit bude tento seminář. Jeho cílem bude představit základní typy kombinovaných vzdělávacích akcí (T- exkurze a T-expedice) a nabídnout účastníkům možnost připravit si návrh vlastní aktivity tohoto typu.

Klára Vondřičková - Koučink jako podpora a rozvoj (nejen) nadaných žáků

Jak vypadá vzdělávání, které znamená otázky místo odpovědí? V Akademii Libchavy učíme vedení školy i učitele, že koučovací přístup umožňuje do vztahů s žáky zapojit respekt, posílit vnitřní motivaci, reflektovat učení i emoce a posouvat se kupředu.  Na workshopu si účastníci vyzkouší sílu otevřených otázek, aktivní naslouchání a sdílení, které jsou pro koučovací proces velmi klíčové. 

Mgr. Klára Vondříčková je pedagožka, průvodkyně, studijní koučka a mentorka. Působí v týmu pro školy v Akademii Libchavy jako projektová manažerka a podílí se na šíření koučovacího, mentorského a systemického přístupu do škol v projektu Spokojené a tvořivé školy. Působí dále na katedře preprimární a primární pedagogiky PedF UK.  Podílí se na výuce předmětu Pedagogické portfolio a Asistentská praxe. Na katedře se také věnuje osobnostnímu a sociálnímu rozvoji učitelů.