Přednášející

Svatava Kovářová - Jak pomoci dětem, aby převzaly zodpovědnost za vlastní vzdělávání

Nejvyšším  cílem vyučování je rozvoj osobních schopností žáka. Klíčovým pojmem je zodpovědnost žáka a jak utváření zodpovědnosti souvisí  s vedením a kontrolou učitele. V přednášce budou uvedeny konkrétní příklady a mechanismy v oblasti zodpovědnosti, které se nám v našich školách daří přenést na žáky, včetně spolupráce s rodiči.

Mgr. Svatava Kovářová je učitelka, ředitelka státních škol, zakladatelka soukromých škol Basic a lektorka PAU a NIDV. Jejím mottem je "Dnešní děti jsou civilizací zítřka".

Alena Vávrová - Abaku

Abaku se během několika málo let stalo z obyčejné deskové hry výraznou metodou na podporu pozitivního vztahu dětí k matematice. Pojďme si vyzkoušet abakové řady, poskládat abakového pavouka, najít nejlepší auto v Plusíkově, zkonstruovat abakový vodotrysk a možná si zlepšit svůj vztah k číslům.

Spolupracovat nebo soupeřit?

Vychováváme děti jako týmové hráče nebo soupeřící jedince? V dnešním světě slyšíme o konkurenci se všech stran, takže bychom mohli získat pocit, že soutěžit a konkurovat si  a vítězit je smyslem života. V podstatě od malička vedeme děti k tomu, aby zapojovaly do soutěží, učily se vyhrávat, ale i prohrávat. A na druhou stranu chceme týmové hráče. A jak v tomhle mohou pomoci deskové hry?   

Mgr. Alena Vávrová působí jako učitelka matematiky a fyziky na ZŠ Karla Čapka v Praze 10. Zapojuje do běžné výuky herní prvky, lektoruje semináře na toto téma. Vede dětský klub Kapsa, kde děti každé odpoledne najdou pomoc i pravidelnou činnost. Hraje s dětmi hry a doprovází je na turnaje i do zahraničí. Je autorem metodiky a dalších doplňků ke hře Abaku a vychovala 5 mistrů ČR v této hře. Lektoruje programy NIDV zaměřené na práci s nadáním. 

Lenka Eckertová, Kateřina Lišková a Kateřina Schmidová - Možnosti krizové intervence pro nadané děti a jejich rodiče

Přemýšlivé děti to mohou mít v kontaktu s ostatními dětmi i dospělými opravdu náročné. Své pocity prožívají velmi silně a následkem toho se mohou ony a jejich okolí snadněji dostat do emočně vypjaté či přímo krizové situace. Linka bezpečí nabízí telefonickou krizovou intervenci pro děti a dospívající, ale také pro rodiče a pedagogy v rámci Rodičovské linky. V přednášce vymezíme možnosti krizové intervence pro nadané děti a jejich rodiče. Sdělíme, na co se v hovoru zaměřujeme a s čím se v daném tématu potkáváme.

Mgr. Lenka Eckertová je ředitelkou Nadace RSJ, do níž přinesla téma psychosociálního zdraví, navrhla strategii programu Přemýšlivé děti a s profesionálním nadačním týmem ji nyní naplňuje tak, aby byly v ČR vytvořeny dobré podmínky pro vzdělávání a výchovu dětí a mládeže na různých úrovních.

Mgr. Kateřina Lišková vystudovala se krizové intervenci věnuje od r. 1998. V současnosti je vedoucí Linky bezpečí. Od r. 2001 působí také jako lektor ve výcvicích telefonické krizové intervence a internetového poradenství přes e-mail. Krizovým intervent je pracovník, který svým působením pomáhá klientovi zvládnout náročnou životní situaci. Nabízí mu přijetí, pochopení, prostor pro emoce a hledání možných zdrojů pomoci, je podporou a zkompetentňuje klienta zvládnout situaci či využít další vhodné odborné služby.

Mgr. Kateřina Schmidová je vedoucí a konzultant Rodičovské linky přes dvanáct let. Vystudovala obor sociální práce a sociální politika. Absolvovala výcvik v krizové intervenci, komplexní psychoterapeutické vzdělání ve skupinové psychoanalytické psychoterapii na 1. LF UK, supervizní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesí atp. Má 30ti letou terapeutickou a poradenskou praxi s rodinami dětí s výchovnými a vztahovými obtížemi, např. v ambulantních zařízeních středisek výchovné péče, Prev-centru nebo krizovém centru pro týrané, zanedbávané a zneužívané děti. Přednáší na Evangelické akademie a externě na ETF UK. 

Eva Zelendová - Experimentuj s nadhledem v matematice

Účastníci dílny budou moci nahlédnout do připravovaná publikace Experimentuj s nadhledem v matematice (nakladatelství Fraus), která je určena k rozvoji matematických dovedností prostřednictvím skupin úloh směřujících k aktivní činnosti žáků. Sbírka řešených úloh bude vhodná jak pro žáky nadané, tak pro ostatní zájemce o matematiku. Experimentování bude totiž podpořeno nápovědou, která umožní pokračovat v řešení i žákům, kteří si s úlohou nevědí rady okamžitě. 

RNDr. Eva Zelendová, Ph.D. má dlouholetou praxi v matematických třídách gymnázia Ch. Dopplera v Praze a v Národním ústavu pro vzdělávání (vedoucí oddělení pro matematické, přírodovědné a digitální vzdělávání, garantka oboru Matematika a její aplikace, metodička pracovní skupiny pro tvorbu Standardů z matematiky pro základní vzdělávání a pro revize RVP při MŠMT). V současné době působí jako vysokoškolský pedagog.

Jeanne Bočková - CTM: digitální vzdělávání v praxi

Centrum pro talentovanou mládež poskytuje online vzdělávání nejen individuálním studentům, ale i školám, které jdou naproti novým trendům a každému studentovi chtějí ušít program na míru. Naše online řešení poskytuje jedinečnou vzdělávací zkušenost všem dětem od druhého stupně ZŠ či víceletých gymnázií po maturanty. A to vždy tak, abychom respektovali jejich vlastní učební tempo a chuť se vzdělávat v oboru, který je baví a přitom se výrazně zlepšit v angličtině. Novinkou ve školním roce 2020_21 je CTM Online kurz pro vyšší gymnázium zaměřený na literaturu a kritické myšlení, který budou školy s podporou CTM učit samy. 

Ing. Jeanne Bočková MBA je ředitelkou Centra pro talentovanou mládež z.s. (CTM).

 

Kateřina Emer Venclová - Modely chytré inkluze za pomoci rozvoje silných stránek

„Modely chytré inkluze“ poskytují přehled různorodých způsobů podchycení a podpory silných stránek žáků (a učitelů) ke zlepšení efektivity a bezpečnosti edukačního procesu. Modely vznikly jako typologie školních systémů podpory nadání, ale v průběhu testování se ukázalo, že díky inkluzivní podstatě mají potenciál zlepšit vzdělávací příležitosti pro všechny žáky – včetně obou extrémů intelektového spektra. Diskutována budou pozitiva, negativa, nároky a praktická využitelnost jednotlivých modelů v českém školství.

Ing. Kateřina Emer Venclová je lektorka, poradkyně a aktivistka v tématech rozvoje talentu a péče o nadané. Je nadšená badatelka v oblasti neuropedagogiky a racionálně organizovaného nezraňujícího vzdělávání. Je autorkou Modelů chytré inkluze a Atributů školních systémů podpory nadání. 

Ivana Tlusťáková - Jak smyslupně rozvíjet nadané žáky na 1. stupni ZŠ

Rozumové nadání představuje potenciál, který je potřeba specificky rozvíjet. Je tedy důležité přizpůsobit obsah vzdělávání tak, aby bylo nadané dítě všestranně a relevantně rozvíjeno, a to včetně rozvoje řady dovedností a kompetencí, které mu běžný obsah výuky neumožňuje. Seminář nabídne vhodné typy úloh pro nadané děti, jejich tvorbu i aplikaci v praxi. Představí také beletrii úloh z pracovního sešitu Koumák, který nadaným dětem v běžných třídách obohatí obsah učiva tak, aby byly děti vystaveny úkolům a situacím, kdy musejí uplatňovat složitější myšlenkové procesy a musí vyvinout nemalé úsilí k překonávání adekvátních překážek.

Mgr. Ivana Tlusťáková má jako učitelka dlouhodobou praxi s výukou nadaných žáků na I. stupni základní škol. Také se jako současná redaktorka nakladatelství Didaktis redakčně i autorsky podílí na vývoji pracovního sešitu pro nadané žáky – Koumák. 

Štěpán Peterka - Vysokoškolákem před maturitou?

Existují u nás příležitosti, jak se může nadaný středoškolák věnovat vysokoškolskému studiu? Pojďme se spolu v této přednášce podívat na příklady dobré praxe a pár vlaštovek, které mohou udělat jaro. A třeba za námi přijde i někdo takový, kdo s tím má osobní zkušenost.

Mgr. Štěpán Peterka je vedoucí Oddělení mládeže a podpory nadání NPI ČR, dlouholetý pedagog a vedoucí volnočasových organizací, spoluorganizátor projektu Talnet, který se věnuje aktivitám pro nadané žáky. Fanoušek (nejen) deskových her a gamifikace vzdělávání.

Alena Dupalová - Proučit, nebo naučit zeměpis?

Možnosti, které nabízejí nové technologie, proměňují nejen vzdělávací prostor, ale také samotný vzdělávací proces. Rovněž vzdělávací potřeby současných žáků a studentů jsou velmi rozmanité, což klade na učitele vysoké nároky. Tento seminář vám nabídne pohled na možnosti využití a kombinaci konkrétních, odborně připravených vzdělávacích materiálů pro zeměpis na 2. stupni ZŠ (na své si ale přijdou i prvostupňoví učitelé). Současně se budeme zamýšlet nad tím, jak pracovat s těmito materiály, abychom docílili požadovaného cíle bez stresu a přitom nenechali žáka uvíznout v hromadě faktografie, ale poskytli mu prostor a podněty k aktivní spoluúčasti a nabídli sebereflexi nezbytnou pro reálný postup.

Mgr. Alena Dupalová vystudovala učitelství pro 2. a 3. stupeň vzdělávání a výchovné poradenství. Vyučovala zeměpis a anglický jazyk na ZŠ a ve škole kromě výuky vedla kurzy a kroužky pro děti zaměřené na poznávání přírody a přírodovědně-geograficky zaměřené zájezdy pro učitele. Řadu let vedla učitelskou praxi studentů PF ZČU pro obor zeměpis. Má bohaté zkušenosti s vedením seminářů a workshopů pro učitele.  Je odbornou redaktorkou Nakladatelství Fraus a spoluautorkou projektu systémových řad učebnic pro 2. stupeň ZŠ. Připravila na 80 titulů učebnic a dalších vzdělávacích materiálů, z nichž některé získaly ocenění na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Karel Šuranský a Kateřina Lichtenberková - Accelium School: rozvoj kognitivních a sociálních dovedností žáků

Inovativní program gamifikovaného vzdělávání Accelium School využívá jedinečnou metodiku, kombinující strategické hry a učení ve třídě. Učí efektivnímu myšlení a strategiím pro výzvy povolání 21. století. Rozvíjí sociální, emocionální, IT dovednosti a týmovou spolupráci. Učitel se stává facilitátorem. Accelium School využívají školy ve 30 zemích světa a od r. 2018 také v ČR a SR.

RNDr. Karel Šuranský je facilitátorem a koučem. Od r. 1993 vede tréninky a workshopy v mezinárodních a českých firmách zaměřené na vedení lidí, měkké dovednosti, aj.; aplikuje poznatky pozitivní psychologie.  

Ing. Kateřina Lichtenberková je členkou pracovních skupiny MF pro revizi Národní strategie finančního vzdělávání a oborové skupiny Podnikání a ekonomika NÚV. Lektoruje a publikuje v oblasti podnikavosti a finanční gramotnosti, je metodikem programu Accelium School v ČR.

Marek Vít - Angličtina na míru

Ve výuce cizích jazyků jsou stále větší rozdíly ve  znalostech a dovednostech jednotlivých žáků. Tradiční nediferencovaný způsob výuky, kdy se všichni žáci ve stejnou chvíli učí stejným způsobem stejnou věc, proto již není vhodný. Naopak vhodným prostředkem diferenciace se jeví využití online výukových aplikací. Jednou takovou, která se přizpůsobuje úrovni žáka, je English Me od tvůrců portálu Help for English. Učitelé se v tomto workshopu seznámí s možnostmi, které tato technologie nabízí, a s tím, jak lze s aplikací pracovat v rámci výuky a domácí přípravy žáků. 

Mgr. Marek Vít je učitelem praktického anglického jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice a v současné době i učitelem anglického jazyka na prvním stupni ZŠ. Je držitelem certifikátu CPE a ocenění Evropský učitel jazyků 2008. Má dlouholeté zkušenosti jako středoškolský učitel, soukromý lektor a překladatel. V posledních letech se věnuje vývoji výukového software a tvorbě stránek www.helpforenglish.cz.

Pavel Štorch - Začínám učit jinak: jak o tom mluvit s žáky?

Učil jsem zajímavě, s hrami, aktualitami, diskusemi, ale přesto klasickou strukturou. Zápis, výklad, písemka. Neměl jsem špatné svědomí, ale nebyl jsem si jistý. Stálo to hrozně sil, zvlášť když jsem začal rezignovat na běžně dostupné učebnice. Pak jsem začal intenzivně hledat, jak na to lépe a své hodiny radikálně měnit. O tom ale tato přednáška bude jen okrajově. Objevila se otázka, jak začít "novou cestu" vysvětlovat. Jak ji začít reflektovat? S kým? Sám, s dětmi, s kolegy nebo s vedením školy? Opravdu jsem nevěděl, kde vzít jistotu. Bylo cítit, že ji hledají i děti. Teď už si začínám být docela jistý a hodiny jako by rozkvetly. A tuším také, jak se o změnách bavit s dětmi. Pojďme se o tom pobavit společně.  

Ing. et Mgr. Pavel Štorch je v ČR, Rakousku a Německu vystudovaný lesník a germanista, nyní studuje učitelství aj a zeměpisu. Od ledna 2016 je učitelem zeměpisu, německého jazyka a biologie a působí na Dino Schools of Prague. Předtím byl sedm let zaměstnancem Správy NP Bavorský les a Šumava. Ve volném čase je lesník a lesní dělník na 25 ha rodinného lesa a organizátor dobrovolnických pracovních táborů. 

Václav Brdek - Práce s nadanými žáky na Mensa gymnáziu

V rámci příspěvku představíme některé metody a aktivity, které využíváme v rámci procesu vzdělávání nadaných žáků na naší škole. Tyto metody a aktivity se dají v řadě případů využít flexibilně (případně s nepatrnými úpravami) v různých předmětech a situacích. Zároveň se nejedná většinou o nějaké rigidní a striktně dané postupy, naši vyučující spolu s žáky (kteří jsou velmi kreativní ve vymýšlení různých variant) je často doplňují, rozšiřují a modifikují.

Mgr. Václav Brdek je dlouholetý učitel a zástupce ředitelky školy na pražském osmiletém Mensa gymnáziu. V rámci svého působení na škole i mimo ni se aktivně zajímá o problematiku vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků.    

Kateřina Kožnarová - Digitální svět dnešních dětí aneb generace 4.0

 

Kateřina Pelouchová a Jana Vyhlídalová - Finanční gramotnost s magnetickou tabulí Oslíčku, netřes se!

Tato dílna seznámí učitele s jedním z přístupů k výuce finanční gramotnosti. Jedná se o metodu budování finanční gramotnosti jako zodpovědné správy osobních nebo rodinných financí jakožto součásti vzdělávání žáků v současném školství. Magnetická tabule pomáhá pedagogům či rodičům zábavnou formou přiblížit dětem finanční toky a fungování peněz na dnešním dynamicky se měnícím trhu. Ve výsledku eliminuje dopady do sociální oblasti, kdy pomáhá s prevencí dluhových spirál a pastí apod. Poskytneme učitelům instruktážní curiculum, které jim zjednoduší výuku, a díky zábavné formě a učením prožitkem u dětí zvýší jejich míru angažovanosti v tématu, čímž dochází k lepšímu osvojení a ztotožnění se s problematikou.

Ing. Kateřina Pelouchová je spoluautorkou magnetické tabule Oslíčku, netřes se!, která děti a rodiče zábavnou formou seznamuje s problematikou finanční gramotnosti. Specializuje se na výběr vhodných pomůcek pro děti se specifickými potřebami a didaktických pomůcek pro výuku na základních i v mateřských školách.

Ing. Jana Vyhlídalová je zakladatelkou kidtown.cz a kidtownedu.cz. Je specialistkou na hračky pro rozvoj dětí, didaktických pomůcek a hlavně pomůcek pro děti se specifickými potřebami. Společně s Kateřinou Pelouchovou a Václavem Fořtíkem je spoluautorkou magnetické tabule Oslíčku, netřes se!, která učí děti na základních školách a v rodinách finanční gramotnosti.

Daneš Koťátko - Význam vyšetření EEG a QEEG pro určování školní zralosti dětí a identifikace nadaných 

V určování školní zralosti dětí mají nezastupitelnou úlohu pedagogicko-psychologické poradny provádějící komplexní psychologickou, speciálně pedagogickou a sociální diagnostiku. Nicméně míru školní zralosti včetně identifikace nadaných dětí je také možné posoudit  pomocí odborných lékařsko-psychologických vyšetření EEG (elektroencefalografické vyšetření práce mozku-kvalitativní vyšetření) a QEEG (mapy mozku-kvantitativní vyšetření). Tato přednáška také představí využití digitálních přístrojů pro optimalizaci mozkové činnosti dětí před školní docházkou a účastníci si budou moci změřit svou mozkovou činnost.

Ing. Daneš Koťátko  pracuje v oboru neurotechnologí od roku 2009 jako ředitel EEG Institutu v Praze. Je doktorandem na VŠE na Katedře manažerské psychologie a sociologie. Ve své výzkumu se zabývá  použitím digitálních přístrojů pro studenty VŠ a manažery s cílem změřit a  porovnat u obou skupin míru stresu. V EEG Institutu provádí vyhodnocování  výsledků měření pomocí neurotechnologických metod. Jeho přednášková činnost je orientována na neurotechnologie, kurzy Neurofeedback, Biofeedback pro EU a všechny stupně škol. V rámci  laboratorních měření pracuje s metodami EEG, QEEG a digitálními přístroji pro trénink a měření.

Šárka Richterková - Matematika k sežrání

„Příklad dobré praxe aneb jak může mimořádně nadaný žák inspirovat svého učitele a spolužáky“: Účastníci dílny se budou moci přesvědčit, že matematika může být nejen zábavná, ale i chutná. „Matematika k sežrání“ je matematická hra, kterou vymyslel mimořádně nadaný žák pro své spolužáky. Hra je určená pro 4–6členné týmy žáků, které řeší různé matematické úlohy, rébusy a hádanky. Výsledky těchto úloh týmy sestavují pomocí perníčků. V dílně si účastníci vyzkouší roli žáka a ukážeme si, jak takovou hru připravit. Můžeme si předat zkušenosti s výukou mimořádně nadaných žáků a prodiskutovat roli rodiny, školy a třídního kolektivu v tomto procesu.

Mgr. Šárka Richterková učí na Gymnáziu, v Olomouci – Hejčíně matematiku a fyziku, kde vede kroužek Malých debrujárů. Zajímá se o problematiku mimořádně nadaných a talentovaných žáků, které připravuje na různé přírodovědné soutěže. 

Daniel Pražák - Co nás naučilo koronavirové období (nejn) o komunikaci a hodnocení

Co jsme si odnesli z koronavirové krize? Co se učitelé naučili nejen o své práci a svých žácích? Jaké příležitosti a jaké problémy toto období přineslo? Na základě dat, rozhovorů s učiteli z celé republiky a vlastních zkušeností z online výuky se pokusíme na tyto otázky odpovědět.

Mgr. Daniel Pražák, bdp. absolvoval magisterské studium biologie – dějepisu na PedF UK a nyní je doktorandem tamtéž. Zajímá se o inovace ve vzdělání a moderní technologie ve výuce. Je členem hnutí Otevřeno, které usiluje o změny v přípravě učitelů. Učí na Základní škole Strossmayerovo náměstí v Praze. Je autorem (nejen učitelského) podcastu Hovory z kabinetu.