Přednášející

Petra Pilátová a Luděk Hrnčíř - Šifry ve škole

Šifra je šikovným pomocníkem, protože je typem nestrukturovaného úkolu, který zcela přirozeně rozvíjí například týmovou kreativitu, spolupráci i analytické myšlení. Věříme, že luštění šifer může být neocenitelným pomocníkem i ve školním prostředí a rádi vám to ukážeme ve velice praktickém workshopu plném nápadů, slepých uliček i řešení.

Mgr. Petra Pilátová má na starosti projektovou přípravu her a působí jako lektorka na firemních akcích. Učila 9 let ve všech trojročích Montessori školy v Kladně. Má zkušenosti s heterogenními třídami a s přípravou učebních pomůcek a zážitkových programů. 

Mgr. Luděk Hrnčíř je spolumajitelem firmy Cryptomanie, která využívá šifry a logické úkoly jako stavební kameny k vytváření her, rozvojových programů nebo třeba nástrojů gamifikace či marketingu. Oblíbenou součástí jeho práce a zároveň jeho koníčkem je vytváření her a psaní příběhů. Kromě firemního vzdělávání je mu blízké i školní prostředí. Lektoroval program Právo pro každý den, vyzkoušel si učitelské povolání a nyní se angažuje například v projektu Den pro školu.


Lenka Mazalová a Irena Hošková - Jak může test talentů TALENT KOMPAS nastartovat a podpořit rozvoj potenciálu člověka

Když rozvíjíme něco, v čem máme předpoklad být dobří, zvyšujeme své šance v tom postupně vynikat. Poznat a rozvíjet své talenty je cesta, jak zvýšit svoji produktivitu, zlepšit výsledky a nastartovat motivaci. Nahlédněte v přednášce pod pokličku talent managementu i nástrojů pro objevování potenciálu člověka. Testy talentů TALENT KOMPAS využívá např. Gymnázium Na Zatlance, ČSOB i další organizace. Využijte tyto poznatky také pro sebe, svého zaměstnavatele i maximalizaci potenciálu svých studentů.

Ing. Lenka Mazalová - Mám za sebou téměř 20 let praxe v HR, talent managementu, lektorské činnosti a v koučování. Moje konzultace a vzdělávací služby se zaměřují na manažery, personalisty i pedagogické pracovníky, se kterými hledáme tu nejefektivnější cestu, jak posílit jejich leadership, výkonnost, firemní kulturu i schopnost pracovat s talenty a rozvojem potenciálu lidí. Své know-how stavím na stabilní spolupráci a zkušenostech v prostředí největších a nejúspěšnějších organizací v ČR napříč obory.

Mgr. Irena Hošková, ACC – koučka, lektorka, konzultantka a manažerka se zaměřením na rozvoj potenciálu, talentů a silných stránek jednotlivců; talent management či systém podpory nadání ve školách, firmách, organizacích a krajích v rámci celé ČR (edukouc.cz). Její profesní život zahrnuje pedagogickou činnost, manažerskou činnost (vedení národních vzdělávacích institutů NIDM a NIDV), vedení národních projektů MŠMT Klíče pro život a K2 – Kvalita a konkurence schopnost v neformálním vzdělávání, tvorbu celostátních systémů podpory a vzdělávání pro pedagogické pracovníky, oblast mládeže a podpory nadání v ČR (Čestné uznání Vizionář roku 2018). Jako členka expertní skupiny Evropské komise a pracovních skupin MŠMT se zapojuje do diskusí kolem uznávání neformálního vzdělávání, podpory nadání a celoživotního učení. Nyní spolupracuje např. s Pražským inovačním institutem,  NPI ČR, Talent Kompasem, školami všech stupňů a dalšími organizacemi. 

Martina Hezká a Helena Zitková - Hodnocení, které má smysl 

Současný převažující systém hodnocení žáků formou známek již nevyhovuje aktuálním požadavkům na vzdělávání. Tento interaktivní seminář přinese inspiraci, jak žáky smysluplně hodnotit a podporovat je na jejich cestě v učení, a to zejména prostřednictvím kvalitní a užitečné zpětné vazby. Zaměříme se také na smysluplné způsoby uchopení závěrečného hodnocení na vysvědčení a zprostředkování informací o vzdělávání žáka jeho rodičům. 

Na pohodu: spokojený učitel = spokojené děti

Teprve spokojený učitel může zajistit pohodu ve třídě pro všechny. V tomto semináři si bude moci každý sám přijít na to, co je zdrojem jeho životní pohody, a co ji naopak může narušovat. Budeme hledat řešení nepříjemných životních situací a společně také prozkoumáme možnosti, jak zvládat svůj život s nadhledem. 

Mgr. Martina Hezká je učitelka na prvním stupni základní školy a semifinalistka Global Teacher Prize 2022. Je spoluautorkou článků o moderních přístupech ve školství. Spolupracuje s Katedrou anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Pardubice jako mentor odborných praxí budoucích učitelů. Působí také jako lektorka kurzů dalšího vzdělávání učitelů v oblasti inovativních metod.

Mgr. Helena Zitková, Ph.D. působí na Katedře anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Pardubice, kde připravuje budoucí učitele anglického jazyka na jejich profesní dráhu v oblastech, pedagogiky, oborové didaktiky a osobnostně-sociálního. Dlouhodobě také působí jako lektorka dalšího vzdělávání učitelů a má pedagogické zkušenosti na všech stupních vzdělávání. Je zakladatelkou stránek coneviteoskole.cz a spoluautorkou knihy Připravte děti na život - Rozvoj soft skills pro každého.

Kateřina Vágnerová a Jana Rožňová - Výměna zkušeností pro lektory Klubů nadaných dětí a podobných kroužků

Kluby nadaných dětí pořádají neformální volnočasové aktivity pro nadané děti po celé ČR. Jejich formát a náplň se sice liší, nicméně všechny kluby vyvíjí kvalitní, zajímavou a hodnotnou vzdělávací a podpůrnou činnost nadaným dětem. Tento workshop je určen všem lektorům KND a podobných kroužků jako příležitost ke sdílení svých nápadů, vzájemné inspiraci, sdílení dobré praxe, síťování, výměnu zkušeností i materiálů. Náplň workshopu si utvoří účastníci sami, smyslem setkání je podpořit a obohatit klubovou činnost. Vítáni jsou zkušení lektoři i úplní začátečníci. 

Bádání s nadšením:  nejpovedenější aktivity z posledního roku klubu nadaných dětí

Kluby nadaných dětí běží již několik let hned na několika základních školách na Klatovsku a jejich společným jmenovatelem je cílová skupina velmi zvídavých děti prvního stupně běžné státní základní školy. Seminář je zaměřen na inspirativní ukázky velmi povedených  aktivit a badatelských činností z těchto klubů. 

RNDr. Kateřina Vágnerová je zakladatelka a lektorka Klubů nadaných dětí na několika základních školách na Klatovsku. Pedagogicky působí na základní i střední škole ve výuce fyziky a matematiky a věnuje se badatelským aktivitám a popularizaci vědy hlavně směrem k dětem. Na základní škole rozvíjí cílený program pro nominaci a podporu nadaných dětí.

Mgr. Jana Rožňová je lektorka Klubu nadaných dětí v Janovicích nad Úhlavou, pedagogicky působí jako učitelka matematiky a přírodopisu na zdejší základní škole. Věnuje se programům a aktivitám na podporu nadaných dětí, je spoluzakladatelkou a organizátorkou Dětské vědecké konference v Klatovech a letních vědeckých táborů pro mladší školní děti.

Marek Vít a Helena Zitková - Populární hudba v hodinách angličtiny

Populární hudbu je možné využít jako univerzálního prostředku pro rozvoj všech aspektů cizího jazyka. V tomto interaktivním semináři se díky paletě praktických ukázek a aktivit účastníci seznámí se smysluplným a efektivním využitím tohoto mírně nekonvenčního didaktického prostředku, aniž by bylo nutné umět hrát na hudební nástroj či zpívat. Cílem je inspirovat a motivovat učitele k využívání písní při výuce a také si společně zazpívat. 

Mgr. Marek Vít byl oceněn jako Evropský učitel jazyků 2008 a je držitelem certifikátu CPE. Má dlouholeté zkušenosti jako učitel na základní, střední i vysoké škole, jako soukromý lektor a překladatel. Věnuje se také dalšímu vzdělávání učitelů. V posledních letech se věnuje vývoji výukového software englishme! a tvorbě stránek www.helpforenglish.cz

Mgr. Helena Zitková, Ph.D. působí na Katedře anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Pardubice, kde připravuje budoucí učitele anglického jazyka na jejich profesní dráhu v oblastech, pedagogiky, oborové didaktiky a osobnostně-sociálního. Dlouhodobě také působí jako lektorka dalšího vzdělávání učitelů a má pedagogické zkušenosti na všech stupních vzdělávání. Je zakladatelkou stránek coneviteoskole.cz a spoluautorkou knihy Připravte děti na život - Rozvoj soft skills pro každého.

Zuzana Pechová a Hana Valešová - Bez nápadu to nedopadne...

Rozvoj vizuální gramotnosti v hodinách současné výtvarné výchovy je třeba podpořit rozšířením nabídky tvořivých úkolů o aktivity perceptivní a interpretační. Cílem je naučit žáky dívat se kolem sebe, vnímat své okolí, hledat a nacházet zajímavé impulsy pro vlastní tvorbu a také rozvíjet kompetence uplatnitelné i mimo výtvarnou výchovu. Na workshopu představíme vybrané příklady z praxe a také pobídneme k vlastní tvorbě.

Mgr. Zuzana Pechová Ph.D. působí na KPV FP TUL v oboru výtvarné výchovy. Je proděkankou pro vnější vztahy. Zaměřuje se na zprostředkování umění v pregraduální přípravě budoucích pedagogů. Je členkou InSEA.

PhDr. Hana Valešová Ph.D. působí na KPV FP TUL v oboru výtvarné výchovy a jako učitelka výtv. oboru v ZUŠ v Českém Dubě. Zaměřuje se na didaktiku výtv. výchovy v pregraduální přípravě budoucích pedagogů. Je členkou InSEA, AVP a členkou redakční rady časopisu Kultura, umění & výchova. 

Karolína Burešová a Nicola Blábolilová - Přínosy sociálního pedagoga ve školách

V posledních letech narůstají ve školách vážné problémy vyplývající ze zhoršování socioekonomického, kulturního a dalšího nastavení společnosti i duševního zdraví dětí i dospělých, což negativně ovlivňuje vzdělávání žáků a zvyšuje riziko školní neúspěšnosti. Sociální pedagog může ve spolupráci s pedagogickým sborem, žákem, rodinami, ale i externími subjekty efektivně spolupracovat na řešení těchto narůstajících problémů. Náš příspěvek bude věnován právě přínosům pozice sociálního pedagoga ve školách. Bude představena jeho role jakožto plnohodnotného partnera pro všechny aktéry vzdělávacího procesu, a to s ohledem na výchovný a preventivní aspekt, jeho náplň práce a pozitivní dopad na žáky a na školu, včetně jejího klimatu. 

PhDr. Karolína Burešová, PhD. je sociální pedagog. Jejím hlavním zaměřením jsou vzdělávací projekty, komunitní vzdělávání a mezinárodní vzdělávací strategie. Působila jako lektorka a metodička výuky angličtiny a jako odborník na vzdělávání v České komisi pro UNESCO. Svůj disertační výzkum realizovala na The University of Wales Trinity Saint David. Absolvovala pracovní pobyty ve Velké Británii, Německu a Dánsku, působila na The University of Dundee ve Skotsku. Věnuje se přednáškové, publikační, konzultantské a výzkumné činnosti. Je členem Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice a Asociace sociálních pedagogů. Přednášela sociální pedagogiku na FF UK, nyní vyučuje studenty učitelství a sociální pedagogiky na HTF UK.

Bc. Nicola Blábolilová DiS. je pomáhající profesionál, který se zaměřuje především na pomoc dětem a jejich rodinám, při které využívá metody práce dle Virginie Satirové. Pracovala na oddělení sociálně-právní ochrany dětí jako kurátorka pro děti a mládež. Aktuálně pracuje jako sociální pedagožka na základní škole a částečně i jako asistentka pedagoga a pedagog volného času. Působí jako lektorka seminářů zaměřených na primární prevenci, figuruje jako asistentka lektorů v psychologických seminářích a jako dobrovolník v neziskové organizaci zaměřené na volnočasové aktivity dětí. Je spoluzakladatelkou a členkou výkonné rady Asociace sociálních pedagogů, spravuje sociální sítě a šíří povědomí o sociální pedagogice. 

 Kateřina Emer a Josef Roušar - Jak chytře nastavit systém podpory nadání?

Jak vytvářet optimální systém podpory nadání? Takový, který "vyváženě" reaguje nejen na uspokojování potřeb zvídavých žáků, ale i na potřebu podpory pro pedagogy a vedení školy. Na co a na koho při budování systému nezapomenout? Seminář vám nabídne inspirace, jak na to: od minimalistické podpory nadání, která nic nestojí, až po komplexní systém, který ve vaší škole ošetří všechny potřebné aspekty.

Ing. Kateřina Emer je lektorka, mentorka, poradkyně a aktivistka v tématech rozvoje talentu a péče o nadané (lidi s vysoce intenzivním fungováním nervové soustavy). Je nadšená badatelka v oblasti neuropedagogiky a racionálně organizovaného nezraňujícího vzdělávání. Je autorkou Modelů vyvážené inkluze a Atributů školních systémů podpory nadání. Vede Asociaci freelancerů ve školství (AFREŠ z.s.), s níž právě podniká dobrodružný projekt Synapse podpořený Nadací RSJ.

Mgr. Josef Roušar v současnosti pracuje jako středoškolský učitel a správce PR na stavební škole ve Vysokém Mýtě. V minulosti pracoval také jako vysokoškolský učitel a ředitel ZŠ a MŠ. Jako koordinátor podpory nadání v NPI ČR se stará o krajskou síť podpory nadání v Pardubickém kraji. Poskytuje konzultační a poradenskou činnost pro školy v oblasti systémů podpory nadání a vyvážené inkluze. Jako lektor v projektu Synapse II se zaměřuje na oblast školské legislativy, financování a strategického řízení a plánování pedagogického procesu.

Helena Kumperová a Magdalena Košnarová - Nedirektivní komunikací k odpovědnosti za vzdělávání

Nedirektivní komunikace vycházející z principů humanistické psychologie, prezentované osobností C.R. Rogerse, chápe člověka, i žáka a studenta, jako rovnocennou bytost, která od nás očeká provázení, podporu a varování před nástrahami a překážkami dospělého života, na který se ve škole připravuje. Škola je cvičné pole pro život. Cvičiště, jenž nabízí prostřednictvím vzdělávacích disciplín vstup do tajů vědy a poznání. Cvičiště, které nevnímá žáka jako oběť vzdělávání, ale naopak tvůrce obsahu. Vědomí významu vzdělávání pro vlastní cestu mu pak dá moc nad vlastním učením. Téma naší přednášky pootevře taje demokratického vzdělávání, které není bezbřehou svobodou, ale prostorem demokracie, kde pilířem vzdělávání je vzájemný respekt, porozumění, a prostředkem vzdělávání je nedirektivní komunikace, dohoda, úcta k pravidlům, a svoboda ve výběru obsahu, v kontextu odpovědnosti za vědění.

Mgr. Helena Kumperová, Ph.D. - Působím ve své privátní praxi (Betshabé, z.s., Institut komprehenzivní terapie), zabývám se dětskou psychoterapií v kontextu neuromotorické psychologie INPP Chester, jsem krizovým interventem pro děti, mládež a dospělé, pracuji na Lince důvěry, dětskou psychoterapií s využitím gestaltických přístupů, vedu cvičení terapeutické jógy pro děti, ve vědecké a lektorské práci se zabývám skrytým kurikulem v institucionální péči. Využívám akademického vzdělání a odborné praxe na pomezí klinických zkušeností s filosofickými a psychologickými koncepty, i pragmatického přístupu k vytvoření vlastního konceptu. Slovy Tomáše Halíka, bez chvění není pevnosti, lze uvažovat o neutuchajícím hledání, které je smyslem cesty, nejen profesní.

Mgr. Magdalena Košnarová vystudovala jednooborovou pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovi. Má zkušenosti ze státního školského zařízení, neziskové organizace pomáhající mladým dospělým po opuštění ústavní péče, i ze státní správy. Po stáži v berlínské Netzwerkschule se s kolegy rozhodla, že školu zkusí udělat jinak, než jí běžně známe. Je zakladatelkou  Osvobozené základní školy, která na pražských Vinohradech umožňuje dětem sebeřízené vzdělávání založené na vnitřní motivaci a demokratické školní komunitě. Díky úžasnému týmu kolegů, dětí a rodičů si plní sen o vzdělávacím prostředí, které je vstřícné, otevřené a přirozeně respektuje vzdělávací potřeby každého dítěte. Také je spoluzakladatelka Asociace svobodných demokratických škol, vedoucí dětských táborů a mama dvou dětí, které jí jsou neustálou inspirací.

Dominika Adamová a Natália Marta Balogová - Systematická a efektivní podpora nadaných a talentovaných dětí 

Proč je důležité nezapomínat ve výuce na žáky nadané, talentované a motivované? Proč je nezbytné rozvíjet lidský potenciál a jak otevřít diskuzi na toto téma v pedagogickém sboru? Proč by měla být poskytovaná podpora systematická a personalizovaná a jak ji ve školách efektivně nastavit? Na semináři se dovzíte, co při podpoře dělat a co naopak takovým žákům může uškodit, kde najít vhodné zdroje aktivit napříč předměty a jak poskytovat podporu pedagogům. Nasdílíme s vámi různé typy konkrétních příkladů personalizované péče. Na závěr budete mít příležitost vyzkoušet si vytvoření vlastního plánu podpory pro talentovaného žáka, sdílet a diskutovat s dalšími účastníky semináře.
 
Mgr. Dominika Adamová M.Ed. vede v Open Gate poradenské centrum a tvoří jeho koncepci. Podpoře dětí a mladých lidí se věnuje přes 30 let. Žila a pracovala ve školách v Evropě a v USA. V soukromém i veřejném sektoru učila žáky na všch stupních škol až po univerzitu; školila učitele a pracovala jako školní poradkyně a terapeutka. V současné době se věnuje školnímu poradenství, vývoji a nastavování efektivní systematické podpory nadaných a talentovaných žáků a tvorbě a pilotáži školního programu o sebepoznávání, který učí žáky práci s vlastní psychikou, emocemi a myšlenkami, aby dobře zvládli studium i životní výzvy.
 
RNDr. Natália Marta Balogová v Open Gate vyučuje matematiku a přírodní vědy a je vedoucí oddělení přírodních věd. Ve spolupráci s kolegyní ve školním poradenském centru vypracovala model podpory rozvoje talentu a nadání, který zahrnuje systematickou péči a podporu pro pedagogy tak, aby cílená podpora byla efektivní. Po celou dobu své praxe je třídní učitelkou a právě matematika, biologie a environmentální disciplína jsou východiskem jejího holistického přístupu k personalizovanému vzdělávání žáků. Uplatňováním praktické badatelské metody a na míru šité péče povzbuzuje žáky všech věkových kategorií k převzetí zodpovědnosti za své vlastní a celoživotní vzdělávání.  


 Anna Petrová Kubešová a Egle Havrdová - Bezpečné prostředí: podpora dobrých vztahů

Jakými cestami ukazovat dětem žádoucí chování bez použití kritiky za pomocí efektivní komunikace směrem k dětem? Ukážeme vám, jak metodika Dobrý začátek rozvíjí tyto měkké dovednosti, s čím vším pedagogům pomáhá a doporučíme, jak s metodikou začít. Zaměříme se na pozitivní nastavení, popisný jazyk a konstruktivní ocenění.

Mgr. Anna Petrová Kubešová - Metodička vzdělávání organizace SCHOLA EMPIRICA z.s., kde působí v projektu zaměřeném na sociální a emoční dovednosti dětí v MŠ Dobrý začátek® a věnuje se rozvoji zaměstnanců. Magisterský titul z učitelství pro 1. stupeň a anglického jazyka získala na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působila v oblasti neformálního vzdělávání na mateřských a základních školách v ČR a krátce i ve Francii, věnovala se jazykovému vzdělávání dospělých a více než 15 let se věnuje rodinné mediaci. 

Egle Havrdová MA, Ph.D. působí jako místopředsedkyně SCHOLA EMPIRICA zs, kde řídí nejen chod celé organizace, ale především řadu velkých národních mezinárodních vzdělávacích projektů se zaměřením především na rozvoj sociálně-emočních dovedností dětí. Je certifikovanou lektorkou Incredible Years (IY) programů rozvoje sociálních a emočních dovedností dětí předškolního věku a finského programu prevence šikany na ZŠ KiVa. Doktorský titul získala na Katedře veřejné a sociální politiky UK. V r. 1998 získala titul MA ze sociologie na Středoevropské univerzitě. Působila na řadě českých i zahraničních univerzit, prezentovala na mnoha zahraničních konferencích (např. na Cambridge University ve VB či na Johns Hopkins University a Havighurst Center na Miami University v USA). Její výzkumný zájem zahrnuje komparativní politiku prevence kriminality, strategie sociální intervence na místní úrovni, implementaci a hodnocení vzdělávacích programů. 

Romana Šloufová a Irena Zárubová - Za úspěch z 85 % vděčíme měkkým dovednostem. Jak (se) je (na)učit? 

Ukážeme vám, jak metodika Skills Builder rozvíjí měkké dovednosti, s čím vším pedagogům pomáhá, jak naplno využít metodický portál Skills Builder a doporučení, jak s metodikou začít. Zaměříme se na pozitivní nastavení a jak jej rozvíjet.

Mgr. Romana Šloufová je projektová manažerka a metodička programu Skills Builder. Vystudovala magisterský obor Studia občanského sektoru na FHS UK, kde po ukončení studií pracovala na mezinárodních výzkumech a lektorovala kurzy na téma sociální ekonomika a sociální podnikání. Téma podnikavosti a s ním úzce spojený rozvoj měkkých dovedností přináší do českých základních škol od roku 2017. Na metodickém portálu Skills Builder společně s materiály a aktivitami pro rozvoj 8 měkkých dovedností najdete další příležitosti, kdy se společně můžeme setkat (online/offline školení).

PhDr. Irena Zárubová je metodička vzdělávání programu Skills Builder, certifikovaná lektorka programu KiVa pro prevenci a intervenci šikany. Zkušenosti z pedagogické praxe jak v České republice, tak v zahraničí (stáže, Evropská škola v Bruselu, 2009-2018) zúročuje při školení a vedení vyučujících, kdy je jim průvodkyní nejen při zavádění metodik pro cílený rozvoj měkkých dovedností. Klade důraz na formativní hodnocení, smysluplnost učení, otevřenou respektující komunikaci.

Jiří Ptáčník a Martina Listopadová Havlová - Na cestě nejen k pozitivní podpoře

Jak nastavit efektivní principy pozitivní podpory chování ve třídě a postupně i v celé škole? Vhodným působením na děti lze velmi dobře předcházet  konfliktům a následně šetřit energii a čas, které můžeme naopak investovat do jejich rozvoje. Na našem semináři uděláme společně první krok a projdeme se základními patry pozitivní podpory chování v duchu bezpečí a přátelského klima tak, jak to děláme v naší škole.

Mgr. Jiří Ptáčník a Mgr. Martina Listopadová Havlová - Jsme tým, který dohromady svedla náhoda, ale přestože se známe relativně krátce, od prvních dnů nás spojuje stejná osobní vize. Hlavní smysl rozvoje své školy vidíme ve vzájemné pozitivní podpoře mezi dětmi, pedagogy a vedením. Navzájem se učíme, podporujeme se a společně vedeme naši školu na cestě rozvoje.

Petra Plachá a Martin Muzika - Hrají vaši žáci piškvorky pod lavicí?

Seznamte se s piškvorkami z jiného úhlu pohledu. Tahle klasická strategická hra může vám a vašim studentům nabídnout možná mnohem víc, než si myslíte. My z pIšQworek a České federace piškvorek a renju o tom víme své. Mimo jiné vám také představíme využití piškvorkových úloh ve školním prostředí nebo jak jednoduše zorganizovat piškvorkový turnaj pro obohacení výuky.

Petra Plachá - Největší vášní jsou pro Petru vzdělávací projekty. A to ať z pohledu organizátora nebo účastníka. Už přes 7 let organizuje ve spolku Student Cyber Games soutěže pIšQworky a Prezentiáda, stála za studentskými akcemi jako Plzeňská přednášková noc a aktivně se účastní nejrůznějších rozvojových programů. Momentálně studuje manažerskou informatiku na VUT a pedagogiku na MUNI v Brně. Miluje knížky, únikovky, deskovky a obecně všechno, kde je nějaký příběh a zároveň se u toho musí trochu přemýšlet.

Martin Muzika - Martin se s piškvorkami seznámil na střední škole před zhruba 15 lety, kde se pravidelně účastnil turnajů pIšQworek. Pílí a snahou se postupně propracoval na nejvyšší úroveň, a dokonce vyhrál mistrovství světa v Estonsku 2019. Piškvorkám se nevěnuje jenom formou hraní, ale také učením dětí na základní škole a vytvářením piškvorkových úloh. Pracuje jako IT developer ve firmě Broadcom a ve volném čase vyvíjí vlastní aplikaci Gomoku library, kde mohou uživatelé řešit piškvorkové úlohy.

Jitka Chalupníčková a Adéla Lábusová - Digitální wellbeing v pedagogické praxi

Jsou technologie zlé nebo dobré? Jaký vliv mají na člověka? Co berou a co dávají? To jsou otázky, na které si odpovíme, neboť jedině tak lze zjistit, co je digitální wellbeing - kdy technologie člověku dobře slouží a nenarušují jeho bezpečí. Pojmenujeme si ýchodiska profesionálního, účinného přístupu ke kyberprevenci v praxi a jak vést děti k bezpečnému, prospěšnému užívání obrazovek.

Mgr. Jitka Chalupníčková - V rámci své praxe projektové manažerky se zaměřuji na projekty se společenským přesahem, obvykle s důrazem na inovace ve vzdělávání. V organizaci Jules a Jim, z.ú. působím jako manažerka vznikajícího projektu Labyrint sítě a ráj srdce zaměřující se na internetovou bezpečnost a digitální wellbeing. Mimo práci v Jules a Jim pracuji jako psychoterapeutka v individuální a rodinné terapii. 

Mgr. Adéla Lábusová vystudovala FF UK a v rámci studia se podílela na dlouhodobých terénních výzkumech. Svou pracovní dráhu začala v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (nyní NÚV). Od roku 2009 do roku 2022 pracovala ve společnosti Člověk v tísni v sociálních a vzdělávacích programech a od roku 2018 do roku 2021 v Agentuře pro sociální znevýhodnění (ÚV, později MMR). V současné době je v organizaci Jules a Jim, kde se věnuje tématu kyberprevence a v Národním pedagogickém institutu. Spolupracuje příležitostně s FF UK, Západočeskou univerzitou v Plzni a pedagogickými fakultami v Praze a Ústí nad Labem.

Zdeňka Chocholoušková, Lukáš Borovička a Jan Hanousek - Implementace Koncepce podpory nadání NPI ČR

Příspěvek informuje o aktuální podpoře nadání a práci s nadanými v Národním pedagogickém institutu České republiky, o práci Krajských koordinátorů popory nadání, kteří spravují a rozšiřují Krajské sítě podpory nadání a jejich činnostech směrem k individualizované a skupinové podpoře škol, v propojování aktérů v jednotlivých krajích, ale i přenášení informací a zkušeností na celostátní úroveň. Práci Krajského koordinátora podpory nadání představí PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D. a Jan Hanousek pohovoří o významu Studentského parlamentu na Gymnáziu Na Zatlance.

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. působí jako Garantka podpory nadání v Národním pedagogickém institutu ČR a do prosince 2022 i jako Krajská koordinátorka podpory nadání Národního pedagogického institutu ČR v Plzeňském kraji. Věnuje se zejména práci se školami a pedagogickými pracovníky v systému podpory nadání a propojení s aktéry v kraji, České republice i na mezinárodní úrovni. Dlouhodobě se zabývá vzděláváním učitelů jak v pregraduální přípravě, tak v celoživotním vzdělávání. Zaměřuje se na botaniku, didaktiku biologie, terénní výuku a využívání aktivizačních metod ve výuce. Aktivně vědecky pracuje (více než 100 odborných a popularizačních publikací).

PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D. je koordinátorem podpory nadání NPI ČR v Praze. V oblasti podpory nadání se zaměřuje na podporu škol a sdílení dobré praxe, například prostřednictvím stáží. Těmi se zabývá i v mezinárodním rámci, jako koordinátor programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity v Domě zahraniční spolupráce. Vystudovaný bohemista a historik (Filozofická fakulta UK), mezi jeho publikace patří učebnicová řada Nová literatura pro střední školy (Didaktis) nebo antologie "Světový názor" od Humboldta k Eagletonovi (Academia).

Bc. Jan Hanousek je v současnosti studentem Matematicko-fyzikální fakulty UK, svou pozornost však kromě statistiky a datových věd rád věnuje také školství, popularizaci finanční matematiky a vzdělávání žáků na základních a středních školách. Během svého studia na Gymnáziu Na Zatlance (2015-2019) byl spoluzakladatelem Studentského parlamentu GNZ. Práce na založení a posléze na vedení této studentské samosprávy se postupně stala jeho nejoblíbenější a nejpřínosnější (mimo)školní aktivitou. Bez této zkušenosti by nevěřil, jak moc může takové bezpečné a motivované prostředí přispět k rozvoji soft skills, demokratického myšlení, tolerance a porozumění u každého běžného středoškoláka.