Přednášející

Alena Vávrová - Abaku

Abaku se během několika málo let stalo z obyčejné deskové hry výraznou metodou na podporu pozitivního vztahu dětí k matematice. Pojďme si vyzkoušet abakové řady, poskládat abakového pavouka, najít nejlepší auto v Plusíkově, zkonstruovat abakový vodotrysk a možná si zlepšit svůj vztah k číslům.

Spolupracovat nebo soupeřit?

Vychováváme děti jako týmové hráče nebo soupeřící jedince? V dnešním světě slyšíme o konkurenci se všech stran, takže bychom mohli získat pocit, že soutěžit a konkurovat si a vítězit je smyslem života. V podstatě od malička vedeme děti k tomu, aby se zapojovaly do soutěží, učily se vyhrávat, ale i prohrávat. A na druhou stranu chceme týmové hráče. A jak v tomhle mohou pomoci deskové hry?   

Mgr. Alena Vávrová působí jako učitelka matematiky a fyziky na ZŠ Karla Čapka v Praze 10. Zapojuje do běžné výuky herní prvky, lektoruje semináře na toto téma. Vede dětský klub Kapsa, kde děti každé odpoledne najdou pomoc i pravidelnou činnost. Hraje s dětmi hry a doprovází je na turnaje i do zahraničí. Je autorem metodiky a dalších doplňků ke hře Abaku a vychovala 5 mistrů ČR v této hře. Lektoruje programy NIDV zaměřené na práci s nadáním. 

Michal Černý - Jak moc jsou žáci přehlceni učivem a jak z toho ven?

Koronakrize potvrdila to, co se tuší už dávno: děti se ve školách učí mimo toho důležitého také spoustu zbytečností, bez kterých by se klidně obešly. Může za tento stav spíš RVP, ŠVP, učebnice, učitelé, nebo všichni tito činitelé dohromady? Co nám konkrétně ukázala praxe na školách, co můžeme očekávat od MŠMT či NPI a co a jak můžeme změnit sami?

PaedDr. Michal Černý je učitelem od roku 1987, ředitelem základní školy byl v letech 1993 - 2021. Byl dlouholetým členem a od listopadu 2019 do června 2021 prezidentem Asociace ředitelů základních škol ČR. Od července 2021 je na plný úvazek ředitelem Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT, který má na starosti mimo jiné tolik diskutované revize RVP. 

Eva Zelendová - Experimentuj s nadhledem v matematice

Účastníci dílny budou moci nahlédnout do nově vydané publikace Experimentuj s Máťou (Nakladatelství Fraus), která je určena k rozvoji matematických dovedností prostřednictvím skupin úloh směřujících k aktivní činnosti žáků. Sbírka řešených úloh bude vhodná jak pro žáky nadané, tak pro ostatní zájemce o matematiku. Experimentování bude totiž podpořeno nápovědou, která umožní pokračovat v řešení i žákům, kteří si s úlohou nevědí rady okamžitě. 

RNDr. Eva Zelendová, Ph.D. má dlouholetou praxi v matematických třídách gymnázia Ch. Dopplera v Praze a v Národním ústavu pro vzdělávání (vedoucí oddělení pro matematické, přírodovědné a digitální vzdělávání, garantka oboru Matematika a její aplikace, metodička pracovní skupiny pro tvorbu Standardů z matematiky pro základní vzdělávání a pro revize RVP při MŠMT). V současné době působí jako vysokoškolský pedagog.

Kateřina Emer Venclová - Modely chytré inkluze za pomoci rozvoje silných stránek

„Modely chytré inkluze“ poskytují přehled různorodých způsobů podchycení a podpory silných stránek žáků (a učitelů) ke zlepšení efektivity a bezpečnosti edukačního procesu. Modely vznikly jako typologie školních systémů podpory nadání, ale v průběhu testování se ukázalo, že díky inkluzivní podstatě mají potenciál zlepšit vzdělávací příležitosti pro všechny žáky – včetně obou extrémů intelektového spektra. Diskutována budou pozitiva, negativa, nároky a praktická využitelnost jednotlivých modelů v českém školství.

Projekt Synapse - školíme mentory škol
 
V krajských sítích podpory nadání jsme zjistili, že nutně potřebujeme lidi, kteří budou jezdit pomáhat školám s inkluzí vyváženou na obě (respektive všechny) strany. Protože je těžké najít špičkové experty běžně na ulici, rozhodli jsme se, že zkusíme dát do kupy postup vyhledávání schopných osobností a proces formativních školení na tuto pozici, které říkáme "mentor škol". A tak vznikla Synapse – projekt na klonování všestranných konzultantů schopných pomoci každé škole (nejen) s podporou nadání. Synapsi finančně i morálně podporuje Nadace RSJ, takže si můžeme dovolit proškolení prvních mentorů zdarma. Aktuálně se rozjíždí první ostré školení a zároveň se nabízí možnost stát se pilotní školou, na které se budou mentoři cvičit v co nejefektivnější pomoci. V rámci tohoto semináře nabízíme nakouknutí pod pokličku projektu Synapse i jeho nositele – Asociace freelancerů ve školství (AFREŠ z. s.) - a těšíme se na první zpětnou vazbu a konstruktivní kritiku ze strany odborné veřejnosti.

Ing. Kateřina Emer Venclová je lektorka, poradkyně a aktivistka v tématech rozvoje talentu a péče o nadané. Je nadšená badatelka v oblasti neuropedagogiky a racionálně organizovaného nezraňujícího vzdělávání. Je autorkou Modelů chytré inkluze a Atributů školních systémů podpory nadání. 

Ivana Tlusťáková - Jak smyslupně rozvíjet nadané žáky na 1. stupni ZŠ

Rozumové nadání představuje potenciál, který je potřeba specificky rozvíjet. Je tedy důležité přizpůsobit obsah vzdělávání tak, aby bylo nadané dítě všestranně a relevantně rozvíjeno, a to včetně rozvoje řady dovedností a kompetencí, které mu běžný obsah výuky neumožňuje. Seminář nabídne vhodné typy úloh pro nadané děti, jejich tvorbu i aplikaci v praxi. Představí také beletrii úloh z pracovního sešitu Koumák, který nadaným dětem v běžných třídách obohatí obsah učiva tak, aby byly děti vystaveny úkolům a situacím, kdy musejí uplatňovat složitější myšlenkové procesy a musí vyvinout nemalé úsilí k překonávání adekvátních překážek.

Mgr. Ivana Tlusťáková má jako učitelka dlouhodobou praxi s výukou nadaných žáků na I. stupni základní škol. Také se jako současná redaktorka nakladatelství Didaktis redakčně i autorsky podílí na vývoji pracovního sešitu pro nadané žáky – Koumák. 

Karel Šuranský a Boris Kapucian - Accelium School: rozvoj kognitivních a sociálních dovedností žáků

Inovativní program gamifikovaného vzdělávání Accelium School využívá jedinečnou metodiku, kombinující strategické hry a učení ve třídě. Učí efektivnímu myšlení a strategiím pro výzvy povolání 21. století. Rozvíjí sociální, emocionální, IT dovednosti a týmovou spolupráci. Učitel se stává facilitátorem. Accelium School využívají školy ve 30 zemích světa a od r. 2018 také v ČR a SR.

RNDr. Karel Šuranský je facilitátorem a koučem. Od r. 1993 vede tréninky a workshopy v mezinárodních a českých firmách zaměřené na vedení lidí, měkké dovednosti, aj. a aplikuje poznatky pozitivní psychologie. Společně s metodičkou programu Accelium School v ČR Ing. Kateřinou Lichtenberkovou šíří povědomí o této jedinečné metodě mezi učiteli. 

Marek Vít - Angličtina na míru

Ve výuce cizích jazyků jsou stále větší rozdíly ve  znalostech a dovednostech jednotlivých žáků. Tradiční nediferencovaný způsob výuky, kdy se všichni žáci ve stejnou chvíli učí stejným způsobem stejnou věc, proto již není vhodný. Naopak vhodným prostředkem diferenciace se jeví využití online výukových aplikací. Jednou takovou, která se přizpůsobuje úrovni žáka, je English Me od tvůrců portálu Help for English. Učitelé se v tomto workshopu seznámí s možnostmi, které tato technologie nabízí, a s tím, jak lze s aplikací pracovat v rámci výuky a domácí přípravy žáků. Vlastní PC nebo tablet výhodou pro praktické ukázky.

Mgr. Marek Vít byl oceněn jako Evropský učitel jazyků 2008 a je držitelem certifikátu CPE. Má dlouholeté zkušenosti jako učitel na základní, střední i vysoké škole, jako soukromý lektor a překladatel. Věnuje se také dalšímu vzdělávání učitelů. V posledních letech se věnuje vývoji výukového software englishme! a tvorbě stránek www.helpforenglish.cz

Václav Brdek - Práce s nadanými na Mensa gymnáziu

V rámci příspěvku představíme některé metody a aktivity, které využíváme v rámci procesu vzdělávání nadaných žáků na naší škole. Tyto metody a aktivity se dají v řadě případů využít flexibilně (případně s nepatrnými úpravami) v různých předmětech a situacích. Zároveň se nejedná většinou o nějaké rigidní a striktně dané postupy, naši vyučující spolu s žáky (kteří jsou velmi kreativní ve vymýšlení různých variant) je často doplňují, rozšiřují a modifikují.

Mgr. Václav Brdek je dlouholetý učitel a zástupce ředitelky školy na pražském osmiletém Mensa gymnáziu. V rámci svého působení na škole i mimo ni se aktivně zajímá o problematiku vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků.    

Kateřina Kožnarová - Generace 4.0 aneb Jak vypadá digitální svět současných dětí

Proč nemá smysl zakazovat mobilní telefony? Proč teenageři vzhlíží k Průšovi? Co je to streak? Kdo je David Karp? Proč tolik současných studentů holduje microbloggingu a miluje Kahoot? Zapomeňme na Facebook a pojďme se interaktivní formou společně dozvědět více o tom, co je skutečně pro dnešní teenagery v kurzu. Vezměte si své chytré mobilní telefony nebo tablety, chcete-li být aktivně zapojeni. 

PhDr. Kateřina Kožnarová je dlouholetou nadšenou učitelkou, cyklistkou, mentorkou, mediátorkou a v neposlední řadě pěstounkou. Zabývá se smysluplným použitím technologií ve vzdělávání, metodami aktivního vyučování a novým přístupem k profesnímu rozvoji učitelů. Působila jako ředitelka školy Open Gate a je také zakladatelkou komunitního projektu "Rubikova sborovna".  

 

Šárka Richterková - Matematika k sežrání

„Příklad dobré praxe aneb jak může mimořádně nadaný žák inspirovat svého učitele a spolužáky“: Účastníci dílny se budou moci přesvědčit, že matematika může být nejen zábavná, ale i chutná. „Matematika k sežrání“ je matematická hra, kterou vymyslel mimořádně nadaný žák pro své spolužáky. Hra je určená pro 4–6členné týmy žáků, které řeší různé matematické úlohy, rébusy a hádanky. Výsledky těchto úloh týmy sestavují pomocí perníčků. V dílně si účastníci vyzkouší roli žáka a ukážeme si, jak takovou hru připravit. Můžeme si předat zkušenosti s výukou mimořádně nadaných žáků a prodiskutovat roli rodiny, školy a třídního kolektivu v tomto procesu.

Mgr. Šárka Richterková učí na Gymnáziu, v Olomouci – Hejčíně matematiku a fyziku, kde vede kroužek Malých debrujárů. Zajímá se o problematiku mimořádně nadaných a talentovaných žáků, které připravuje na různé přírodovědné soutěže.  

Gabriela Jedličková - Podpora nadání v Ústeckém kraji a příklad dobré praxe v běžné základní škole - Jak jsme na to šli my

Jak jsme pracovali a budeme (doufejme) pracovat s nadanými dětmi na naší základní škole (individuálně i skupinově). Jak jim chceme pomoci, co jim chceme předat a s čím je chceme vyslat do světa. V tomto semináři budeme diskutovat, jak pomoci nadaným dětem a snažit se docílit toho, aby byla práce s nimi pro obě strany (učitel X dítě) přínosem.

Mgr. Gabriela Jedličková je učitelkou na ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří, kde se také poprvé setkala s nadanými dětmi. Založila kroužek ZÁBAVNÉ LOGIKY, od roku 2015 do roku 2018 působila ve skupině metodiků péče o nadané NIDV. Snaží se v rámci kraje svou činností přispět ke zvýšení povědomí o nadaných dětech. Ať již svou prací ve škole, tak i články v tisku, či možnostmi v lokálních TV stanicích. Spolupracuje s nakladatelstvím Didaktis a podílí se na tvorbě Koumáka pro prvňáky, který by měl vyjít koncem letošního roku. „Práce s nadanými dětmi mě velice obohatila. Je to mé další velké hobby, neboť se jedná o „pole neorané“ a je zde veliké množství prostoru, jak uplatnit pedagogické vzdělání ve prospěch dětí. 

Helena Vrbková - Agrese, nuda a nezájem  - "Já si je srovnám, ale proč to stojí tolik energie?"
 
Tato přednáška je výňatkem z cyklu webinářů "Třídním učitelem v postcovidové době". Zabývá se tím, co udělat v případě, že se třída nechová standardně v otázce kázně a pedagog  vynakládá zbytečně velké úsilí. Budou pojmenovány stěžejní body k nastavení podmínek majících vliv na snížení výdeje energie při výuce. Přednáška se bude dotýkat i nevhodných trendů v motivování dětí a nebezpečí nevhodně zařazené supervize do školy.

PhDr. Helena Vrbková je psycholožka pracující 26 let se školními třídami a týmy pedagogů, vedoucí Sebezkušenostních výcviků KVP ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje. Zároveň je take šéfredaktorkou časopisů Prevence a Třídní učitel a vedení třídy.

Olga Tenková - Metoda Storyline v prostředí, kde se učí děti s různým nadáním

V 90 minutách budeme hledat odpovědi na otázky: Co je to metoda Storyline, kde vznikla, kde se jí daří a proč? V jakých chvílích ji učitel může použít a co přinese jednotlivým žákům, skupině a učiteli? Co může nabídnout metoda Storyline nadanému žákovi? Jak připravit projekt touto metodou a vytěžit z ní maximum? Jak probíhá hodnocení práce? Účastníci si budou moci prohlédnout výsledky práce dětí touto metodou a v diskusi se zamyslet jak lze metodu Storyline využít i v mé třídě?

Mgr. Olga Tenková je učitelkou na 1. stupni základní školy. Pracovala jako učitelka v církevní škole, v malotřídce, ve škole sousedící s vyloučenou lokalitou, nejprve jako asistentka a pak učitelka v 1. a 2. trojročí nestátní Montessori školy, kde podporovala domácí vzdělávání, ve škole zřizované podle § 16 odst. 9 ŠZ i na běžných školách. Při svých návštěvách základních škol Evropy se seznámila se skotskou metodu Storyline, kterou teď uplatňuje při výuce a propaguje ji na seminářích pro učitele MŠ a ZŠ. Má dospělého syna s ADHD a Aspergerovým syndromem, zajímá se o problematiku vysoké citlivosti, zpracovávání traumatu a dovednosti učit se. Splnila si dětský sen učit a žasne nad tou cestou.

 
Anna Reichová - Psychohygiena pro učitele
 
Psychohygiena - dovednost průběžně pečovat o své duševní zdraví, ať se děje, co se děje. Také by se dala popsat jako umění být sám sobě nejlepším přítelem. Jenomže jak na ni v hektickém prostředí školy, kdy člověk skoro ani nemá čas si v klidu odskočit? Natož pak doma, kde ho čekají další důležité povinnosti? Jaký je vztah mezi sebepéčí, efektivitou a známkami z matematiky? V první části workshopu se dozvíte výsledky různých vědeckých studií týkajících se psychohygieny. Ve druhé části si budete moct na vlastní kůži vyzkoušet jednoduché a vědecky ověřené způsoby, jak zvládat náročné emoce a stres a jak do svého života přinést o kus víc lehkosti a klidu. To vše v sedě na židli. S sebou doporučuji zvědavost, chuť se zapojit a otevřenou mysl.
 
Mgr. Anna Reichová je koučka, psychoterapeutka a lektorka v oblasti podpory duševního zdraví a wellbeingu. Její profesní život zahrnuje psychoterapii a vzdělávání dospělých, vytváření metodických podkladů pro kurzy zvládání stresu pro učitele a další pracovníky pomáhajících profesí a spolupráci na manuálu pro výukový program na podporu duševní pohody žáků a učitelů ZŠ v rámci spolupráce s Národním ústavem duševního zdraví. Vystudovala psychologii, absolvovala psychoterapeutický výcvik a 1200 hodin intenzivního tréninku mindfulness vedeného zahraničními učiteli. Je certifikovanou členkou České asociace pro psychoterapii a mezinárodní organizace ACBS (Association for Contextual Behavioral Science).
 
Andrea Vedralová - Jak rozvíjet klíčové kompetence žáků v prostředí MUPy online
 
Škola v aktuálním světě má být místem, kde se děti učí, že „Náš svět je i můj projekt.“ Taková škola vyžaduje inovativní koncepci, která rozvíjí u dětí nejen jejich znalostní potenciál, ale také životní dovednosti - kompetence. V tomto workshopu vám představíme nástroj pro jejich rozvíjení ve výuce - Mapy učebního pokroku klíčových dovedností i online prostředí, které napomáhá plánování, realizaci výuky i formativnímu hodnocení šesti klíčových kompetencí. Prostředí mohou využívat jak učitelé, kteří zde najdou soubor aktivit do výuky i metodické vedení, tak samotní žáci. Podělíme se i o zkušenosti učitelů, kteří MUPy online ve své výuce již využívají. 
 
Mgr. Andrea Vedralová je autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt, odbornice na kvalitu ve vzdělávání, rozvoj kognitivních schopností a nadání, koučka a metodička s praxí učitelky i ředitelky školy.

Renée Grenarová - Sedmero druhů podpory poskytovaných NPI ČR pro vzdělávání nadaných v běžné škole

Jak podporovat nadané v každé škole? Hodláte zavést systematickou podporu nadání ve Vaší škole? Nevíte, jak a čím začít? Chcete se nechat inspirovat jinou školou? Na tyto a další otázky se zaměřuje příspěvek, jenž představuje metodickou, vzdělávací, informační a odbornou pomoc poskytovanou krajskými koordinátory a odbornými pracovníky pro podporu nadání NPI ČR pedagogickým pracovníkům ve všech 14 krajích napříč Českou republikou. Zjistíte, že na to nejste úplně sami.
 
SPU + nadání = dvojí výjimečnost / skryté nadání? 
 
Aby se každý žák cítil ve škole bezpečně, mohl optimálně naplňovat své vzdělávací potřeby, měl přístup ke vzdělání a učení (se) se stalo celoživotním procesem, musí pro to být vytvořeny podmínky na každé škole. Cílem workshopu je společné hledání vhodných přístupů, metod a strategií pro výuku nadaných a mimořádně nadaných žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Vyzkoušíme si některé alternativní výukové postupy a didaktické hry. Nedílnou součástí workshopu bude vzájemné sdílení zkušeností a příkladů inspirativní praxe. 
 
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D. vystudovala ruský jazyk a literaturu, hudební výchovu, český jazyk a literaturu, dějepis s didaktikou a speciální pedagogiku na MU a UP v Olomouci. Původní profesí učitelka, odborná asistentka, výzkumná pracovnice, speciální pedagožka školního poradenského pracoviště a pedagogicko-psychologické poradny, v současné době působí na pozici metodika specialisty pro podporu nadání v Národním pedagogickém institutu České republiky. Řadu let se věnuje problematice vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména jedinců se specifickými poruchami učení, dětí a žáků nadaných a mimořádně nadaných, žáků cizinců a žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem. Zaměřuje se na témata hodnocení a sebehodnocení, podpora nadání, dialog kultur, lingvistika a interkulturní komunikace.   
 
Lenka Jedličková - Formativní hodnocení: Jde to i na SŠ
 
Proč zavádět formativní hodnocení na střední škole? Zavádění formativního hodnocení je dlouhodobý proces, který provází spousta otázek PROČ ze všech stran – od pedagogického sboru, rodičů, žáků. Ne všichni chtějí na změnu přistoupit. Ráda bych se podělila o zkušenosti z naší střední školy. 
 
Mgr. Lenka Jedličková je ředitelkou Církevního gymnázia Německého řádu a Církevní základní školy Německého řádu v Olomouci. Je členkou Krajské skupiny podpory nadání v Olomouckém kraji. Během pedagogické praxe působila na SOU a nyní již 22 let na gymnáziu a poslední rok i na základní škole. Digitalizaci vzdělávání považuje za velmi důležitou. V posledních letech  je aktivní při zavádění formativního hodnocení na střední škole.

David Janoška a Tereza Foltýnová - Logika jako školní předmět

V rámci rozšířené výuky Světa vzdělání vzniká nová koncepce vyučovaného předmětu logika. Autoři nových učebnic vám přiblíží, co znamená logiku učit a vytvářet do ní učebnice, aniž by se z toho stal další nudný školní předmět plný výstupů, které musejí děti splnit.

Tereza Foltýnová a David Janoška jsou mladí učitelé z Brna, kteří učí logiku ve třídách Světa vzdělání. Společně se rozhodli pro logiku začít vytvářet učebnice a pracovat na logice jako vyučovacím předmětu. Společně také vytvářejí projekty, jako je Únikovka.online a další online aktivity pro děti i celé rodiny. Snaží se vzdělávání dětí inovovat a přibližovat novým trendům s ohledem na individualitu dětí a jejich fungování ve světě technologií.

 Karolína Tricsli a Helena Zitková - Iniciativa Fakulty doučují

Fakulty doučují je iniciativa, která vznikla během koronakrize, při které se někteří žáci vlivem zavření škol dostali do obtížné situace. Národní pedagogický institut, Člověk v tísni a zástupci vysokých škol společně připravili a realizovali pomoc pro žáky, kteří zůstali během distanční výuky bez podpory. Pomoc žákům základních škol prostřednictvím doučování poskytovali studenti VŠ/VOŠ pedagogických i nepedagogických oborů individuálně i skupinově, prezenčně i on-line. Tato pomoc bude nadále probíhat i v následujícím školním roce. V příspěvku zazní důležité informace pro ty, kteří by tuto pomoc chtěli pro své žáky využít.

Mgr. Karolína Tricsli je absolventkou filozofické fakulty Univerzity Pardubice, obor Učitelství anglického jazyka. Nyní učí angličtinu na ZŠ náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Zapojením se do dobrovolnického programu „Fakulty doučují“ v době pandemie Covid-19, který se zaměřoval na pomoc dětem ze sociálně slabších poměrů, navázala na mnohaletou lektorskou činnost a své působení v jazykových školách i v rámci individuální lektorské činnosti.