Přednášející

Robert Čapek - Starý učitel nebo Líný učitel?

Být "starý" učitel není něco, co je určeno věkem, stejně jako Líný učitel není definován nedostatkem píle. Existuje mnoho cest, jak ve třídě naplnit své poslání a k jejich posouzení je užitečný i retrospektivní pohled. Jak se naše učitelská profese změnila během času? Jsme nyní jako učitelé hodni moderní doby? Máme potřebné nástroje a barvy, abychom se žáky vytvořili ten správně pestrý a bohatý obraz kvalitní edukace?

Mgr. Robert Čapek, Ph.D. působí jako lektor, pedagog, psycholog a didaktik. Jeho pedagogická praxe se rozprostřela po všech typech škol, pracoval i jako školní psycholog. V současnosti lektoruje pedagogická a psychologická témata, je autor trilogie "Líný učitel", "Moderní didaktiky" a dalších knih pro učitele. 

Tomáš Blumenstein Tomáš Blumenstein - Budoucnost českého školství

Škola má děti připravovat na život a do praxe, nikoliv na další vzdělávací stupeň. Vzdělání - to jsou nejen znalosti, ale také dovednosti a schopnosti. Co můžeme v českém školství zlepšit? Zjednodušit administrativu, posílit rozpočet a rozhodovací pravomoc ředitelů, systém hodnocení dětí, individuální přístup, uplatňované didaktické metody, kvalifikační bariéry pedagogů, maturitní zkouška ... je toho dost. Tento workshop není určen učitelům, ale těm, kteří se zabývají školním systémem.

Technologický klub

Chceme vybudovat místo, kde se děti budou učit pracovat na technologiích budoucnosti, budou se učit spolupracovat, vyměňovat si nápady a tvořit. Jak ve formě kroužků, tak s využitím projektů propojených s praxí chceme přitáhout děti a studenty k 3D tisku, robotice, senzorice, Arduinu, programování, konstruktérství a dalším technickým oblastem.

Ing. Tomáš Blumenstein se zabývá problematikou nadaných dětí v rámci Mensy ČR, které 8 let předsedal a v současnosti působí jako místopředseda. V roce 2008 zakládal soutěž Logická olympiáda. Organizuje konference a semináře zaměřené na problematiku nadaných dětí. Pořádá semináře pro nadané studenty, dětské tábory pro nadané děti, metodicky podporuje zakládání Klubů nadaných dětí. Založil organizaci Svět vzdělání a dlouhodobě podporuje školy, které zahajují programy pro nadané děti. Působí v pracovní skupině Mensy International pro nadané děti.

Jiří Nantl - Problémy a šance českého školství ve 21. století

Český vzdělávací systém trpí řadou dlouhodobých problémů: velké rozdíly v kvalitě vzdělávání mezi kraji a jednotlivými školami; vysokým podílem žáků s nejhoršími výsledky na hranici funkční gramotnosti; nepříliš fungující návaznosti mezi jednotlivými úrovněmi vzdělávání; nízkou kvalitou všeobecného vzdělání u učňovských oborů; vysokou mírou neúspěšnosti na vysokých školách. K tomu přistupují celkové trendy: individualizace společnosti a představ o životních cestách; digitalizace; celkový technologický vývoj. Přednáška se pokusí o pohled "z ptačí prespektivy" na tato témata a o odpovědi, co s tím lze dělat.

Mgr. Jiří Nantl LL.M. je ředitelem Středoevropského technologického institutu na Masarykově univerzitě CEITEC a předsedou Alliance for Life Sciences. Působil jako náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, podílel se na vzniku Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Dlouhodobě se zabývá otázkami vzdělávací a vědní politiky, působí jako člen správních rad veřejných vysokých škol, je místopředsedou odvolacího výboru Evropského registru agentur zajišťujících kvalitu vysokého školství. V minulosti působil mj. také jako člen Výboru pro vzdělávací politiku OECD.

Monika Stehlíková - Jednotlivé druhy inteligence a jak je ve škole rozvíjet  

V souladu s klíčovými kompetencemi pro vzdělávání v 21.století je potřeba systematicky rozvíjet i jiné druhy inteligence, než je inteligence analytická. Potřebné budou v budoucnu dnešním žákům i kompetence v oblasti inteligence sociální, emoční, kreativní, praktické aj. Prakticky zaměřená přednáška ukáže tipy a aktivity pro rozvoj druhů inteligence především podle H. Gardnera a R. Sternberga.

Sociálně-emoční učení ve škole

Prakticky zaměřený workshop nabídne baterii technik a aktivit pro rozvoj sociální a emoční inteligence žáků, včetně technik všímavosti. Účastníci si sami tyto aktivity vyzkouší, jako by byli žáci a aby je hned mohli zařadit do své výuky.

Mgr. Monika Stehlíková, MBA se ve své praxi zaměřuje na nadané děti a dospělé. Je autorkou publikací Život s vysokou inteligencí - Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti a Nadané dítě - Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu. Jde ji mimo jiné i o odstranění stereotypů spojovaných s nadanými jedinci, a to včetně mylných diagnóz. Je propagátorkou a lektorkou metody mindfulness. Mezi prvními v ČR získala akreditaci MŠMT na kurz mindfulness pro učitele s názvem "Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků". Vede semináře osobního rozvoje pro nadané. 

Jana Rychterová - Písničkou k češtině

Vyjmenovaná slova si ze školy pamatuje každý, ne všichni je dovedou správně používat. Rozhodně na ně ale spousta lidí vzpomíná jako na něco otravného. Jak se to může změnit? Dají se naučit hrou nebo písničkami? Samozřejmě. Tento dvojblok nabízí jeden z mnoha zábavných způsobů - písničky ověřené mnoha lety používání ve školách a následné možnosti fixace učiva hravou formou. Motivací navíc bude i písnička na vzory podstatných jmen a mluvnické pády. Písničky budou k dispozici na CD a zpěvníčku Hrátky s češtinou a s dopravní výchovou.

Mgr. Jana Rychterová je zpěvačka a moderátorka a původně učitelka, která se díky diplomové práci založené na písničkách dostala ke zpěvu. Jako písničkářka vystupuje v doprovodu vlastní kapely v žánru folk a blues, účinkuje v uskupení Two Voices, které se věnuje netradiční interpretaci klasické hudby s jejími texty (největší popularitu získal vokálně podaný Šavlový tanec). V posledních letech pracuje také v Českém rozhlase jako redaktorka a moderátorka Rádia Junior (pro děti 8 - 12 let), moderuje Noční Mikrofórum na Dvojce.

Radko Sáblík - Výuka pro život osobní, profesní a občanský

Tato přednáška přiblíží nový strategický dokument Strategie 2030+ ve vztahu k individualizaci výuky, ke vzdělávání pro život profesní, osobní a občanský. Vychází z citátu Jana Ámose Komenského, že je třeba, aby „učitelé méně učili, aby se děti mohly více naučiti.“ S tím souvisí redukce obsahu učiva na polovinu a využití zbylého času k procvičování a aplikaci probírané látky, k individualizaci a kooperaci ve výucey. Dalším tématem je účelná práce s Rámcovými vzdělávacími programy.

Mobil a virtuální realita ve výuce

Existují tendence zakazovat žákům a studentův ve škole používat mobilní telefony. A co takhle je využít k větší názornosti výuky? Studenti a absolventi Smíchovské SPŠ umí vytvořit tzv. „Harry Potterovské noviny“, tedy z obrázku vytvořit přes aplikaci v mobilním telefonu prostorový živý obrat. Toto i aplikace ve virtuální realitě předvedou i ve svém workshopu. 

Ing. Radko Sáblík je absolventem Fakulty strojní ČVUT, bc. studia technických předmětů na ČVUT a manažerského studia pro ředitele škol na UK. Ředitelem Smíchovské střední školy je od listopadu 2002, od října 2018 zastává post místostarosty v Mníšku pod Brdy, od ledna 2019 je členem osmičlenné expertní skupiny pro vytváření vize českého školství s názvem Strategie 2030+. V minulosti byl 16 let předsedou Pražského basketbalového svazu, 20 let předsedou sportovního klubu Sokol Motol, 10 let vedoucím sportovního centra v Sokole Motol a Spartě Praha.

Irena Hošková - Edukoučink: cesta ke změně

Tlak na změnu je každodenní součástí našeho pracovního i osobního života. V roli koučky vnímám intenzivněji skutečnost, že v konzervativním školském prostředí  je právě postoj ředitele, učitelů či žáků ke změně pro další rozvoj školy či sebe sama zásadní. V tomto semináři zjistíte, jaké pocity ve vás změna vyvolává,  jak s ní lze pracovat a jak Vám podpora kouče pomůže realizovat změny ve vzdělávání.

Mgr. Irena Hošková je koučka, lektorka, konzultantka a manažerka v oblasti vzdělávání. V současné roli edukoučky podporuje vedoucí pracovníky ve vzdělávání. Její profesní život zahrnuje jak pedagogickou činnost, tak podíl na vedení národních vzdělávacích institutů, tvorbu celostátních systémů podpory a vzdělávání pro pedagogické pracovníky, vytváření metodického portálu RVP a vedení národních projektů MŠMT. Podílí se také na vzniku různých publikací. V rámci členství v expertní skupině Evropské komise a pracovních skupin MŠMT se zapojuje do diskusí kolem uznávání neformálního vzdělávání, podpory nadání a celoživotního vzdělávání.

Josef Roušar - Systém podpory nadání na malých školách v malých obcích

Jaké mohou být problémy podpory nadání na malých školách na malých obcích. V přednášce se dozvíte něco o historii a vývoji systému podpory nadání na ZŠ a MŠ Proseč a zároveň bude představen jeho současný stav. Dále budou diskutovány problémy a těžkosti související s prací kolem podpory nadání, role školního koordinátora podpory nadání, některé možnosti práce s nadanými, kromě jiného jejich identifikace, nominace a diagnostika. V neposlední řadě bude zmíněna spolupráce s rodiči. 

Mgr. Josef Roušar je ředitelem Základní školy a mateřské školy Proseč a členem Krajské skupiny podpory nadání v Pardubickém kraji. Během své pedagogické praxe působil na vysoké škole, střední škole a nyní jako ředitel vede 7 let základní školu a po sloučení před 4 lety i mateřskou školu. Od začátku působení ve funkci ředitele školy se věnuje podpoře nadání na základních školách menšího typu, obzvláště po zavedení společného vzdělávání, kdy je věnována maximální péče dětem s různými speciálními vzdělávacími potřebami. 

Jana Grzychová - Digitální technologie ve výuce

Svět kolem nás je plný digitálních technologií, se kterými by se měli žáci v rámci vzdělávání naučit pracovat. To by se nemělo dít pouze v hodinách ICT, ale napříč celým vzděláváním od předškolního věku. Představíme si dostupné robotické hračky, ktré mohou pomoci rozvíjet digitální a algorytmické myšlení napříč předměty. 

Robotíme napříč věkem a předměty

Roboti v matematice, jazyce, pracovních činnostech, ale i v hudební výchově aneb programování hrou napříč věkem i předměty. Na tomto workshopu si vyzkoušíte prakticky, jak je to snadné a zábavné. Vše dostanete zapůjčeno. Budeme si tedy hrát s roboty a zároveň se učit programovat a plnit zadané úkoly. V hlavní roli vystupuje Dash, Ozobot a Beeboth.

Mgr. Jana Grzychová se smysluplným začleněním digitáních technologií zabývá od roku 2012. Je učitelka 1.stupně, učí i španělský jazyk a informatiku. Jakožto aktivní člen GEG My jsme Ludgeřovice a předsedkyně Národního kabinetu ICT projektu SYPO se své zkušenosti snaží předávat dále. Mezi její koníčky patří rozšířená a virtuální realita, čtení, sport v přírodě a cestování. 

Kateřina Židů - To nejde! aneb Když intelektově nadané děti narazí na své limity 

Co jsou to kognitivní funkce a jak se projevují deficitní kognitivní funkce u nadaných? Proč je posilování kognitivních funkcí neodmyslitelnou součástí rozvoje potenciálu dětí s vysokou inteligencí? Jak principy zprostředkovaného učení pomáhají (nejen) ve výuce ICT posilovat deficitní kognitivní funkce nadaných žáků?  Přednáška nabízí náhled do problematiky a ukázky z praxe.

Mgr. Kateřina Židů vystudovala judaistiku na HTF UK, je certifikovaná mediátorka metody Feuersteinova instrumentálního obohacování a zprostředkovaného učení. Vyučuje předmět Základy ICT na Univerzitní ZŠ Lvíčata, s metodou Feuersteinova instrumentálního obohacování pracuje s dětmi na ZŠ Lupáčova, Wonderland Academy a Lvíčata. Na ZŠ Lupáčova založila a vede Klub nadaných dětí.

Jaroslav Chýle - Co pro nás může udělat všímavost?

Tento dvojblok nejprve představí praktický a pragmatický pohled na všímavost z dlouhodobých zkušeností lektora klinicky ověřeného programu MBSR, zahrne základní informace o všímavosti a účincích tréninku, vědecké poznatky, a bude zde také prostor pro otázky a odpovědi. Následný workshop nabídne ukázky cvičení a doporučení pro zapojení technik všímavosti ve škole a v každodenním životě.

Mgr. Jaroslav Chýle je prvním kvalifikovaným lektorem MBSR v ČR. Vystudoval psychologii a právo, je v doktorandskému studiu psychiatrie a neurologie, vyučuje na lékařských fakultách, vede kurzy MBSR pro veřejnost, firmy, nemocnice, vysoké školy, věznice, apod. Věnuje se výzkumu, koučování, poradenství a mediaci sporů a má dlouholeté manažerské zkušenosti. Je zakládajícím členem a předsedou výboru českého Centra pro mindfulness, které sdružuje kvalifikované lektory vědecky ověřených mindfulness programů. 

Gabriela Nobilisová - Vliv hudby na rozvoj IQ dítěte

Tématem semináře bude vliv zvuků kolem nás na rozvoj IQ dítěte. Projdeme od hluku a jeho vlivu na lidský organismus přes pasivní a aktivní poslech hudby k hudební výživě. Povíme si o využití tzv. Mozartova efektu a o možnostech zapojení netradičních - muzikoterapeutických hudebních nástrojů do výuky - podpora aktivity, zklidnění, nabuzení, spolupráce, individualita. Víte, jaký je rozdíl mezi muzikoterapií a muzikofiletikou? Hudební nástroje budou na ukázku k dispozici.

Muzikoterapeutická relaxace

V rámci relaxace si představíme jednotlivé muzikoterapeutické hudební nástroje, jejich historii, současné využití a jejich působení na lidský organismus. Po představení nástrojů bude následovat ukázka muzikoterapeutické relaxace.

Gabriela Nobilisová vystudovala hru na violu na pardubické konzervatoři. Vyučuje na ZUŠ hudební nauku, hru na housle a kytaru. Je absolventkou Celostní muzikoterapie v programu celoživotního vzdělávání FF UP Olomouc. Vedla muzikoterapeutická sezení pro děti s autistickým spektrem a muzikoterapeutické relaxace. Spolupracovala se ZŠ - muzikofiletika v hodinách čtení. V současné době vyučuje zároveň na Konzervatoři Pardubice metodiku přípravné hudební výchovy a hudební nauky, intonaci, rytmus, sluchovou analýzu a hudební nauku.

Jan Kršňák - BSP: individuální interdisciplinární výuka

Jak změnit výuku na 2. stupni ZŠ, aby odpovídala potřebám žáků, učitelů i výzvám budoucnosti. Jak smysluplně zapojit do hodin Internet a spolu s poznáváním vzdělávacích oblastí rozvíjet také digitální a informační gramotnost a kreativní myšlení. V tomto dvojbloku budou představeny barevné sítě poznání, které umožňují žákům i učitelům personalizovat obsah výuky podle jejich potřeb a zájmů. Vzdělávání může být nejen tvořivým procesem objevování faktů a souvislostí, ale i aktivním poznáváním vlastního pohledu na život.

Digiděti a komunikace škola - rodiče

Kdo by měl děti připravit na život v digitalizované společnosti - rodiče nebo škola? Téma digitálních technologií v dětských rukách nemůže být uspokojivě řešeno bez vzájemné komunikace školy a rodičů. V tomto 90ti minutovém semináři se zamyslíme, jak smysluplně používat technologie (o přestávkách, ve výuce či v pozních nočních hodinách). Digitální technologie mění nejen způsoby soužití v naší společnosti, ale i samotné chápání lidské identity - je čas začít se o tom společně bavit. Třeba během třídních schůzek...

Mgr. Jan Kršňák se věnuje intuitivní pedagogice a inovativnímu vzdělávání. Založil stránky digiděti.cz, kde rodičům nabízí inspiraci, jak postupovat s výchovou dětí běhajících mediální krajinou. Zároveň se zde zamýšlí, jak smysluplně využívat digitální technologie ve vzdělávání a vyvíjí způsob interdisciplinárního projektového vyučování (Barevné sítě poznání). Je autorem příručky k digitálnímu věku Hra s jednoduchostí života a spoluautorem knihy rozhovorů o inovativních školách Jak se učí živě?.

Zdeňka Trummová - Jak na školní farmářský trh

Školní farmářský trh je příkladem místně ukotveného mezioborového vzdělávání zaměřeného na žáky, prožitky, participaci a spolupráci. Lektor na příkladech z již realizovaných trhů představí, jak projekt rozvíjí klíčové kompetence u žáka, do jakých průřezových témat zasahuje a jak jednoduše a prakticky propojuje většinu vyučovaných předmětů. Účastníci se dozví se, proč a jak školní farmářský trh realizovat.

Mgr. et Mgr. Zdeňka Trummová je učitelka ČJ, VV, ZSV, 5 let hlavní vedoucí skautského oddílu, lektorka pedagogicko-psychologické disciplíny na vzdělávacích kurzech organizace Junák – český skaut, z. s. a ČLK Odyssea, od roku 2016 lektorka ČJ u společnosti SCIO a od roku 2017 lektorka a koordinátorka programu Skutečně zdravá škola.

Anna Fučíková - Co potřebuje nadané dítě ve škole

Souhrn poznatků přemýšlivých dětí, které absolvovali cestu Českým vzdělávacím systémem. Alias pohled ze strany lavice směrem k tabuli.

Jak zprostředkovat žákům nové vědecké objevy

Věda postupuje mílovými kroky vpřed a to, co je v učebnicích, má zpoždění více jak 10 let. Třeba u chameleonů změna barvy nastává pomocí fotonických krystalů. Nebo lithiové baterie vznikly díky kardiostimulátorům. Objevují se nová témata a problémy jako mikroplasty, polarní vortex atd., a jejich význam je důležitý pro dnešní děti. V tomto 90ti minutovém bloku si nejprve projdeme různé zdroje informací, jak je získat a ověřit, a v praktické části se je pokusíme zpracovat v konkrétní vyučovací hodinu. 

Mgr. Anna Fučíková vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu UK obor biofyzika a chemická fyzika. Po absolutoriu působí ve Fyzikálním ústavu Akademie věd a od roku 2007 až dosud je odbornou asistentkou na MFF UK. V letech 2012 až 2014 absolvovala stáž na Institute of Technology na univerzitě KTH ve Stockholmu. Ve spolupráci s Městským střediskem ekologické výchovy při ZOO Liberec pravidelně přináší popularizované články o vědeckých objevech současné doby. 

Tomáš Zajíc - Jak snižovat hrozby na Internetu

Tento 90minutový dvojblok představí některé základní hrozby spojené s rozvojem Internetu a digitálních technologií obecně, a popíše některé principy toho, jak vznikají bezpečnostní rizika spojená s používáním Internetu a možnosti jak se proti nim bránit. Následovat bude workshop a řízená beseda na téma, jak by se mohl kyberprostor do budoucna vyvíjet a čemu se snažit předejít.

Bc. Tomáš Zajíc pracuje od roku 1998 s komunitami počítačových her se zaměřením na vhodné užívání počítačových her dětmi a omezováni rizik spojených s hraním počítačových her či Internetu obecně. Od roku 2006 působící ve společnosti Avast - zabývající se globální digitální bezpečností. Je spoluzakladatelem projektu Buď Safe Online, který při společnosti Avast vznikl v roce 2017 a zaměřuje se na popularizaci témat spojených s hrozbami na Internetu.

Petra Vallin - CLIL: inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků

Co je to CLIL? Jakých podob může nabývat v praxi? Kdo ho může učit? Čím je zajímavý pro výuku cizích jazyků? A jak obohatí výuku ostatních předmětů? Přednáška o tom, proč je dobré vypustit cizí jazyky z tradičních hodin a dát jim trochu volnosti v rozvrhu. 

CLIL ve výuce nadaných žáků

CLIL spočívá v propojení výuky cizího jazyka a nejazykového předmětu jako dějepis, přírodověda či matematika. Má řadu výhod především pro rozvoj cizího jazyka, současně ale umožňuje nahlédnout látku odborného předmětu prostřednictvím autentických cizojazyčných materiálů. Dané téma tak můžeme nejen významně obohatit o nové pohledy, ale současně tím vhodně stimulujeme nadané žáky. V rámci 90minutové dílny budou mít učitelé možnost zažít si aktivity CLIL z perspektivy žáků, svůj zážitek reflektovat a pak o něm diskutovat. Aktivity budou pokrývat různé předměty i ročníky tak, aby si na své přišlo co nejvíce účastníků.

PhDr. Petra Vallin, Ph.D. vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací angličtina. S CLILem se poprvé setkala ve Finsku, hlouběji se s ním pak seznámila na stážích v Rakousku, kde se touto metodou vyučuje od 1. třídy ve všech školách. Prostřednictvím CLILu pak učila na několika školách. Na PedF UK vyučuje kurzy CLIL a vede diplomové práce týkající se této problematiky. Působí jako metodik a lektor CLIL v ČR i zahraničí. O tomto přístupu k výuce cizího jazyka píše blog (http://metodaclil.cz). Je spoluautorkou publikace CLIL: Inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků.

Martina Kaděrová - Zdravě fungující vztahy v týmu 

Jak se lidé cítí na pracovišti? Jsou schopni se vzájemně podporovat? Jak dobře komunikují a jaké mají vztahy? Chceme-li, aby škola fungovala, potřebujeme své lidi aktivně podporovat a směřovat ke spolupráci. Otázka vztahů v týmu a s ním související atmosféry ve škole bývá někdy posouvána do pozadí. Je to ale nešťastný omyl. Atmosféra na pracovišti představuje jeden z klíčových faktorů určujících kvalitu celé školy. V tomto dvojbloku se dozvíte, jak se můžeme stát "konstruktéry" podporující atmosféry ve škole. 

Martina Kaděrová pracovala na manažerských pozicích, zabývá se koučinkem a technikami osobnostního rozvoje. Jako kouč spolupracuje také se školskými zařízeními, které si uvědomují důležitost společné vize, strategie a zdravě fungujících vztahů. Spoluzaložila vzdělávací neziskovou organizaci Via Cordata, jejímž cílem je napomáhat vytváření harmonického prostředí mezi dětmi a jejich průvodci ve vzdělávání, které umožňuje osvojování klíčových kompetencí pro vědomou tvorbu podmínek šťastného života. Využívá techniky nenásilné komunikace, mindfulness, práce s hodnotami, aj. a učí děti poznávat samy sebe, své emoce a potřeby, empaticky o nich komunikovat a díky tomu tvořit zdravé a naplněné vztahy.


Michaela Kaslová - Rezervy a úskalí dalšího rozvoje prematematické a matematické gramotnosti

Současné pojetí výuky matematice je v Evropě na jistém rozcestí. Pro další vývoj je potřeba otevřeně popsat přednosti i úskalí současného stavu, což si ukážeme na vybraných okruzích. To, co našemu školství chybí, je práce s dlouhodobým cílem. Lze diskustovat o tom, že nevíme, kterým směrem se společnost bude vyvíjet, ale nezbavíme se zodpovědnosti za to, co se ve školství děje, jaké jsou trendy vývoje a jak se na tomto stavu podílíme jako jednotlivci i jako profesní skupiny.

PhDr. Michaela Kaslová je členkou Katedry matematiky a didaktiky matematiky UK Pedf, členkou republikového výboru JČMF a mezinárodní komise pro didaktiku matematiky CIEAEM, také se podílí na organizaci různých konferencí např. Dva dny s didaktikou matematiky. Zároveň spolupracuje s NIDV a je autorkou učebnic matematiky a sbírek úloh.

Zdeněk Slejška - Eduzměna: model regionální podpory rozvoje vzdělávání

Záměrem Eduzměny je vyzkoušet, jak podpořit rozvoj vzdělávání ve všech školách v jednom regionu, aby se naplnila naše vize - všechny děti se učí naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na výzvy a příležitosti 21. století. Jak jsme se na vstup do regionu s partnery připravovali? Co jsme nakonec zvolili za klíčová opatření? Co jsme se prozatím z příprav naučili a co bude možné přenášet do dalších regionů? To vše nabídneme v naší přednášce a následné diskusi. 

Mgr. Zdeněk Slejška vystudoval obor biologie–tělesná výchova. Věnoval se učení dětí i dospělých a má za sebou 15 let lektorské praxe v oblasti prožitkové pedagogiky. Podílel se na mnoha vzdělávacích projektech pod hlavičkou Prázdninové školy Lipnice a následně sdružení Egredior, které spoluzaložil. Řídil Metodický portál rvp.cz, který se snažil podporovat tvořivé učitele. Založil společnost EDUin, kterou až do konce roku 2017 řídil. Za svou podporu systémových změn v oblasti vzdělávání se stal v roce 2013 Ashoka Fellow. Od roku 2019 řídí první sdílený Nadační fond Eduzměna.  

Lucie Pivoňková - Výuka měkkých dovedností jako pilíř rozvoje dětí i učitelů

Přednáška se bude věnovat důležitosti práce s měkkými dovednostmi, a to jak u dětí v mateřské škole, žáků na základní škole, ale i jejich učitelů. Základem přednášky budou praktické zkušenosti z naší mateřské a základní školy.

Mgr. Lucie Pivoňková: Vždycky jsem měla sen - stát se učitelkou. Sen se mi splnil a několik let jsem učila angličtinu, jak děti tak dospělé. V roce 2008 jsme s kolegou, Tomášem Trnkou založili naši první školku Bambíno, která se časem rozmnožila o další pobočku a minulý rok i o základní školu Square. Za dobu svého ředitelování jsem získala velkou spoustu zkušeností a zážitků. A co mě na vzdělávání baví nejvíc? Určitě to, jak můžeme ovlivnit naše děti, a jak zase ony ovlivňují nás. 

Michaela Hlaváčová - Čtenářské strategie

Rozvoj čtenářských dovedností jde ruku v ruce se čtenářskými strategiemi. Pojďme objevit, co děláme my, zkušení čtenáři, co dělají/nedělají naši žáci, když čtou. Proč nerozumí textu? V průběhu tohoto 90minutového workshopu budu prezentovány základní čtenářské strategie vedoucí k rozvoji dovednosti porozumět textu a něco si i vyzkoušíme sami.

Pojetí metody CLIL u starších žáků na ZŠ 

Jak na CLIL na 2.stupni a ve kterých předmětech? Pro koho CLIL je/není? Co potřebuji pro implementování CLILu? Během tohoto 90minutového workshopu si účastníci vyzkouší některé z aktivit, které je možné aplikovat ve výuce, dále získají povědomí o tom, jak může vypadat jazyková sprška, budeme hledat odpovědi na otázky týkající se CLILu.  

Mgr. Michaela Hlaváčová je učitelkou druhého stupně ZŠ Dobřany. Učí český jazyk, anglický jazyk a dějepis. V hodinách dějepisu uplatňuje metodu CLIL, která je nedílnou součástí její výuky. Konstruktivistický přístup je její prioritou, metody kritického myšlení prolínají celou její výukou. 

Šárka Plocková Hauznerová Šárka Plocková Hauznerová - Rozvíjíme mediaci a facilitaci se žáky základních škol 

Facilitace a mediace bývají vnímány jako dovednosti, které si osvojujeme až v průběhu pracovního života. Můžeme je však rozvíjet se žáky a studenty již ve škole a umožnit jim tak růst v oblasti mezilidských vztahů a hlavně prožitek skutečného rozhodování o sobě a o dění ve svém okolí. Mediace a facilitace je nenásilnou cestou k rozvoji občanských a pracovních kompetencí. Jak jsme tyto kompetence rozvíjeli u žáků II. stupně ve Svobodné škole Praha? Co se dařilo? A co mohlo být jinak? Načerpejte inspiraci z praxe!    

Mgr. Šárka Plocková Hauznerová, zakladatelka centra sebeřízeného vzdělávání, neúnavná propagátorka sebeřízeného vzdělávání a fanynka vzdělávacích inovací.

Zdeněk Smrčka Zdeněk Smrčka - Digitální a technologická laboratoř DATEL

DATEL podporuje učitele a studenty se zájmem o technologie a zároveň pomáhá učitelům při práci s technologiemi s tvořivými a zvídavými žáky v různých oblastech výuky. O čem je DATEL a jaké aktivity u nás najdete v roce 2020. Co již proběhlo, co se plánuje a kde nás najdete? Jak se můžete zapojit i vy? V této přednášce se seznámíte s příklady dobré praxe ze seminářů a hodin a další zajímavosti.

Nové technologie ve výuce

V rámci tohoto workshopu se podíváme na nové vyzkoušené technologie, které můžete využít ve výuce - Informatiky, Fyziky a dalších předmětů. Uděláme ochutnávku nejnovějších zajímavých robotů, pomůcek využívajících rozšířenou realitu a dalších zajímavých věcí.

Zdeněk Smrčka je zapálený Matfyzák, kterého baví práce s dětmi i dospělými. Pracuje pro projekt Talnet jako Správce a administrátor aplikací Talentcentra, koordinátor a instruktor kurzů pro zvídavou a nadanou mládež se zájmem o přírodní a technické vědy. Je garant a lektor odborných informatických, matematických, technických kroužků a kurzů v rámci Intellectus. Od roku 2019 má na starosti vedení a rozvoj digitální a technologické laboratoře DATEL v rámci Systému podpory nadání při MŠMT, která se zaměřuje na na podporu učitelů a nadaných studentů. 

Marek Vít a Helena  - Gamifikace školství jako medvědí služba 

Gamifikace je v dnešní době velmi populární marketingový nástroj využívající herních prvků a principů v neherním prostředí (například v e-learningu), který ale může být v prostředí školy medvědí službou. Některé gamifikační prvky učitelé používají celkem běžně (razítka, odměny, dukátky, známky, apod.) Jak ale motivují žáky k učení? K vytvoření studijních návyků? K dosahování lepších výsledků? Přijďte si spolu s námi na tyto otázky odpovědět v našem praktickém semináři. 

Mgr. Marek Vít je učitelem praktického anglického jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice a v současné době i učitelem anglického jazyka na prvním stupni ZŠ. Je držitelem certifikátu CPE a ocenění Evropský učitel jazyků 2008. Má dlouholeté zkušenosti jako středoškolský učitel, soukromý lektor a překladatel. V posledních letech se věnuje vývoji výukového software a tvorbě stránek www.helpforenglish.cz.

Helena Zitková - Známkovat či neznámkovat v angličtině?

Ne/Známkování je evergreenem od začátku novodobého školství u nás po roce 1989. Jak jste na tom Vy, už víte, jestli známkovat či neznámkovat? Máte v tom jasno? Může být hodnocení známkou objektivní? Musí být hodnocení známkou spravedlivé? Co známka přináší žákovi? Co učiteli? ... Tento workshop je určen pro učitele anglického jazyka na 2. stupni ZŠ případně učitelům anglického jazyka na středních školách. 

Mgr. Helena Zitková, Ph.D. vystudovala učitelství anglického jazyka, sociální pedagogiku a pedagogiku. Má zkušenosti jako učitel na základní i střední škole, jako soukromý lektor a v současné době působí na Univerzitě Pardubice, kde vyučuje obecnou pedagogiku, obecnou a oborovou didaktiku, učitelskou praxi a rozvoj sociálních dovedností budoucích učitelů anglického jazyka. Také vyučuje angličtinu na prvním stupni ZŠ.  

Helena Zitková a Martina Hezká - Domácí úkoly, jak by je chtěly děti

...abych ho měl rychle hotovej...abychom nedostávali pětky a puntíky, když je nedoneseme….. aby to nebyla nuda a mohli jsme se vyřádit …. “abysme” si sami mohli určit, jestli úkol chceme nebo ne… abychom nemuseli dopisovat to, co jsme nestihli ve škole….abychom nemuseli dělat domácí úkol, když tomu rozumíme...aby nás to bavilo….  Proč vlastně dáváme domácí úkoly? Je možné to nechat na dětech? Je vůbec potřeba dávat dětem domácí úkoly? 

Mgr. Martina Hezká je učitelka na prvním stupni základní školy. Již několik let spolupracuje s Katedrou anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Pardubice jako mentor odborných praxí budoucích učitelů anglického jazyka a zároveň je lektorkou kurzů dalšího vzdělávání učitelů v oblasti inovativních metod.

Julie Tomsová - Nesmrtelný odkaz starého Egypta a moderní trendy ve výuce nejen dějepisu

Jak zaujmout studenty a vzbudit jejich pozornost? Nové modely výuky založené na interaktivním badatelském přístupu, projektovém vzdělávání a práci s prameny vám představíme formou několika zábavných aktivit. Vizuálně atraktivní a tematicky mimořádně pestrý odkaz starověkého Egypta - úchvatné země na Nilu studenty spolehlivě nadchne a vtáhne do výuky. Metodické postupy (a poskytnuté výukové materiály) představené v tomto semináři můžete efektivně uplatnit ve své výuce, nezáleží na tom, jaký předmět vyučujete.

Mgr. Julie Tomsová vystudovala historii, humanitní studia a archeologii. Lektorské činnosti se věnuje již řadu let, a to především v oblasti prezentace a popularizace archeologického dědictví. Zaměřuje se na společnost a kulturu starověkého Egypta a přilehlých regionů. Dlouhodobě spolupracuje na edukačních a propagačních aktivitách Hrdličkova muzea člověka, Ústavu archeologického památkové péče středních Čech a také vzdělávacího centra ArcheoPop, jehož je zakládající členkou. Baví ji interdisciplinární a interaktivní forma výuky, kterou aplikuje rovněž při vytváření podkladů pro výuku dějepisu na ZŠ, vznikajících ve spolupráci s nakladatelstvím Fraus.

Matyáš Charvát - "Být solí naší země" aneb Co očekává praxe od absolventů?

Co čeká absolventa školy při vstupu do prvního zaměstnání? A co od ní/něj očekává její/jeho budoucí zaměstnavatel? Jaké formy průběžného vzdělávání se uplatňují ve firmách? Proč žáci během studia někdy tolik reptají a učitelů si občas neváží, přestože v dospělosti na mnohé z nich s radostí vzpomínají? V této přednášce budeme hledat odpovědi na tyto otázky. 

Ing. Matyáš Charvát pracuje ve finančním byznysu, ve kterém vede klientské a legislativní projekty. Vystudoval finance na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde také jako externista přednáší talentovaným studentům. Podílí se rovněž na legislativní tvorbě v ČR, je členem dobrovolných expertních skupin pro jeden ze senátorských klubů v oblasti školství, práce a sociálních věcí a také pro ekonomiku, které je současně garantem.

Renáta Václavková a Lucie Gajzlerová - Atraktivní a nevšední metody pro rozvoj kariérového poradenství ve školách

Každé dítě má své silné stránky, na kterých by mělo stavět svou budoucnost. V tomto dvojbloku vás seznámíme s aplikací Regio Advisor, která pomáhá odhalovat silné stránky a směřuje dítě k vhodným kariérovým oblastem, a představíme další pomůcky pro kariérové poradenství na školách. Vycházíme přitom z ověřených koučovacích přístupů a psychologické teorie o mnohočetných inteligencích. V oblasti sebepoznání pracujeme se systémem pracovních hodnot a motivujeme k sebeuvědomění důležitých témat.  

Ing. Renáta Václavková Ph.D. je ředitelkou, lektorkou, koučkou a poradkyní talent centra REGIO – Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú., která se věnuje rozvoji talentu a nadání, zavádění progresivních forem vzdělávání do výuky a profesionalizaci strategického řízení škol. Je šiřitelkou myšlenky učení dle teorie mnohačetných inteligencí Gardnerovy typologie inteligencí. Zřizuje badatelské kluby na školách a vede dlouhodobý kurz pro učitele o systémovém nastavení práce s nadanými žáky na školách.  

Ing. Lucie Gajzlerová je kariérová koučka, které pomáhá dětem hledat cesty k jejich spokojenosti. Je rovněž spoluautorkou rozvojových Karet inteligencí a Karet pracovních hodnot, které používá při své práci s dětmi. Podílí se také na práci s aplikací Regio Advisor pro odhalování nadání a vhodných kariérových oblastí dětí. 

Renáta Václavková a Martina Melárová - Vystoupit z kostky se vyplatí – metody Out of box pro rozvoj divergentního uvažování a kreativity

Přirozenou součástí vnímání dětského světa je hra, se kterou se setkávají v podstatě od narození. Právě prostřednictvím hry mohou děti projevit své pocity a rozvíjet svou osobnost. Velmi významnou je pak hra tvořivá. Kreativní metody Out of box dětem dovolují dostat se do jiné úrovně myšlení, přemýšlet mimo standardní hranice, posilují jejich odvahu pouštět se i do neznámých oblastí a hlavně děti tento způsob výuky baví. Tyto techniky se dají použít průřezově všemi předměty i pro mimo výukovou část při třídnické či poradenské práci. V tomto semináři představíme zkušenosti  ze škol, jak to vypadá, když děti tyto techniky používají.

Mgr. Martina Melárová je lektorka kreativních metod ve výuce. Pohybuje se v prostředí škol a pomáhá vyvíjet podpůrné služby a metodické pomůcky pro učitele. Je garantkou projektu participativní rozpočet na školách, který významně rozvíjí podnikavost, kreativitu u žáků a dalších 17 kompetencí. Pracuje s dospívajícími dětmi v programu „Najdi se“ jako kariérová koučka.

 

Kateřina Vágnerová a Jana Rožňová - Výměna zkušeností pro lektory Klubů nadaných dětí a podobných kroužků

Kluby nadaných dětí pořádají neformální volnočasové aktivity pro nadané děti po celé ČR. Jejich formát a náplň se sice liší, nicméně všechny kluby vyvíjí kvalitní, zajímavou a hodnotnou vzdělávací a podpůrnou činnost nadaným dětem. Tento workshop je určen všem lektorům KND a podobných kroužků jako příležitost ke sdílení svých nápadů, vzájemné inspiraci, sdílení dobré praxe, síťování, výměnu zkušeností i materiálů. Náplň workshopu si utvoří účastníci sami, smyslem setkání je podpořit a obohatit klubovou činnost. Vítáni jsou zkušení lektoři i úplní začátečníci. 

Bádání s nadšením - ukázka aktivit Klubu nadaných dětí

"LogIQ" kluby nadaných dětí běží již několik let hned na několika základních školách na Klatovsku a jejich společným jmenovatelem je cílová skupina nadané děti I. stupně běžné státní ZŠ. Seminář je zaměřen na ukázku aktivit a badatelských činností z těchto klubů.      

RNDr. Kateřina Vágnerová je zakladatelka a lektorka Klubů nadaných dětí na několika základních školách na Klatovsku. Pedagogicky působí na základní i střední škole ve výuce fyziky a matematiky a věnuje se badatelským aktivitám a popularizaci vědy hlavně směrem k dětem. Na základní škole rozvíjí cílený program pro nominaci a podporu nadaných dětí.

Mgr. Jana Rožňová je lektorka Klubu nadaných dětí v Janovicích nad Úhlavou, pedagogicky působí jako učitelka matematiky a přírodopisu na zdejší základní škole. Věnuje se programům a aktivitám na podporu nadaných dětí, je spoluzakladatelkou a organizátorkou Dětské vědecké konference v Klatovech a letních vědeckých táborů pro mladší školní děti.

Ellen Mlátilíková - Diferencované vzdělávání: práce s heterogenní skupinou žáků v rámci jedné třídy

Hlavním tématem přednášky je vymezení pojmu heterogenní třída, diferencované vzdělávání, ukázka metodických materiálů pro práci se žáky, vymezení jejich potřeb a odlišných projevů při výuce, včetně specifik práce s jednotlivými typy žáků v hodinách. Přednáška bude zacílena na některé možnosti a způsoby práce v rámci diferencované výuky jako podpůrného opatření. Cílem  je nastínit organizaci vyučování v diferencované třídě a přípravu učitele na vyučování dle skutečných možností žáků.  

PaedDr. Ellen Mlátilíková působila jako ředitelka zvláštní školy s třídami pomocné školy a s třídami pro žáky s PAS, 10 let byla vedoucí Pedagogicko- psychologické poradny v Chebu, pracovala také v Probační a mediační službě ČR. V současné době je lektorkou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a koordinátorkou péče o nadání a vzdělávání pedagogických pracovníků. Publikovala v oblasti vzdělávání žáků v Keni.

Dagmar Jičínská - Metoda NTC Learning: využitelná praxe 

Cílem vystoupení je uvědomění si smyslu metody NTC learning pro rozvoj potenciálu předškolních dětí. Nabídnut bude praktický a využitelný přístup prověřený praxí. Zamyslíme se nad přínosem metody pro děti 21. století a projdeme jedním obyčejným dnem v MŠ Koníček Pardubice se zaměřením na promyšlenou práci s touto metodou. Představeny budou také inovativní praktické učební pomůcky podporující tuto metodu, originální projekty MŠ Koníček a projekty ve spolupráci se ZŠ (protože metoda NTC má samozřejmě přesah i na základní školu) a popsána bude také spolupráce s rodiči. 

Bc. Dagmar Jičínská je 25 let ředitelkou pardubické Mateřské školy Koníček. Vystudovala  školský management na PF UK v Praze. Její škola je zaměřena na poznávání historie a současnosti města Pardubic. Práci s Metodou NTC learning zavedla již v počátcích zapojení ČR do tohoto mezinárodního projektu. Po úvodním půlročním testování začala před 8 lety s touto metodou pracovat celá škola. Také se ještě nadstandardně věnuje tanečně – pohybové výchově dětí.

Jitka Michnová - Když je každý jiný

V tomto dvojbloku zjistíte, jak zařídít, aby na stejné věci mohla pracovat většina dětí různé mentální úrovně. Vyzkoušíme si konkrétní techniku umožňující zaměstnat děti různé mentální úrovně a s různým tempem. Následně budeme reflektovat důvody, díky kterým se daří efektivně zaměstnávat většinu dětí po většinu vyučovacího času. Chybět nebude ani diskuse. Diskuse se zůčastní, dnes již dospělá bývalá žakyně lektorky, která podobnými technikami procházela na 1. stupni ZŠ.  

PhDr. Jitka Michnová je učitelka s mnohaletou praxí na 1. stupni ZŠ. Pilotní učitelka první řady učebnic prof. Hejného, které uvedla do praxe. Se svými žáky sklidila řadu úspěchů. Dlouhodobě se věnuje lektorování. Nyní pracuje v Učiteli naživo jako vzdělavatel – průvodce studentů učitelství.  

Jiřina Majerová - Typologie MBTI jako cesta k individualizaci výchovy a učení dětí

V rámci 90 minutového workshopu společně s účastníky vyhodnotíme, jak vrozené osobnostní preference dětí dle Typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) souvisejí s jejich výchovnými a vzdělávacími potřebami. Odhalíme, jaký mají děti různých typů temperamentu učební styl a předpoklady pro rozvíjení rozmanitých dovedností a jaké motivační prostředky, výchovné, učební a výukové strategie jsou pro ně nejefektivnější, aby se mohly učit naplno a s radostí.  

Formativní hodnocení jako cesta k učení každého dítěte

V rámci tohoto 90 minutového workshopu vyhodnotíme, jak může formativní hodnocení pomoci, aby se děti individualizovaně učily, tzn. aby pracovaly vzhledem ke své zóně nejbližšího vývoje a jí odpovídajícím cílům učení. Vyhodnotíme účinnost strategií formativního hodnocení, které míří na to, aby se každé dítě učilo naplno a s radostí.

Mgr. Jiřina Majerová je psycholožka, lektorka a konzultantka v oblasti školství a firem, jednatelka společnosti Viaspirita s.r.o., pracuje v projektu Pomáháme školám k úspěchu. Věnuje se aplikaci Typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ve vzdělávání a rozvoji lidí a organizací, oblasti formativního hodnocení, lídršipu a čtenářství. Je držitelkou osvědčení „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a 2“ a MMTIC (v CAPT, USA 2010).

Jiří Sehnal - Tipy a triky jak implementovat novou metodu do života školy

Mnoho různých cest může vést k úspěchu. Avšak všechny dobré ideje, originální metody a inovativní přístupy potřebují i dobré manažerské vedení, aby mohly vykvést a následně přinést žádané plody. 

Možnosti využití Feursteinova instrumentálního obohacování ve škole 

Jsem představitelem základní školy ze Svitav - školy, kde se metoda Feuersteinova instrumentálního obohacování potkala s týmem pedagogů, který její působení posunul daleko za hranice školy a města. Tato prezentace poslouží jako inspirativní prostor pro nasdílení efektu, jak se dá jedna vzdělávací metoda úspěšně realizovat ve prospěch žáků, rodičů, kolegů a dalších občanů města a světa, ve kterém žijeme.

Mgr. Jiří Sehnal, DiS. je inovativním ředitelem jedné základní školy. Místa, kde se rozhodli některé věci dělat jinak a zavést do výuky více prostoru pro měkké dovednosti. Sám říká, že je z běžné devítileté školy, jakých je v naší zemi tisíce. A právě proto považuje jejich zkušenosti za inspirativní.

Veronika Matějková - Příběhu na stopě: jak dobře pracovat s didaktickým textem

Proč si nechávat tvořivou práci s textem jen do hodin čtenářských dílen či tvůrčího psaní? Práce s dobrým didaktickým textem také může před dětmi otevírat svět přemýšlení. Pojďme v tomto dvojbloku prozkoumat různé podoby didakticky zaměřených textů v českém jazyce a ukažme si jejich potenciál. Jako řez zvolíme příběh: proč příběh prohlubuje sdělení textu? Jak s příběhem dobře pracovat během vyučování? A jak využít dětského zájmu o příběh pro soustředěné učení?

Mgr. Veronika Matějková, Ph.D. vystudovala FF UK v Praze, obor český jazyk a literatura a slavistická studia. Vedla semináře na univerzitách v Polsku (Kraków, Wrocław, Lublin) a Německu (Konstanz) a v Česku (FF UK v Praze, FF ZČU v Plzni) a učila český jazyk na středních školách. Pracovala v dětské a kulturní redakci v Českém rozhlase, psala do novin a literárních časopisů. V současné době je redaktorkou Nakladatelství Fraus a specializuje se na český jazyk na 1. stupni ZŠ a podporu čtenářství.

Zuzana Šimůnková a Maria Šimůnková - Individuální projekty: cesta jak rozvíjet technické nadání na gymnáziu

Individuální projekty jsou jednou z cest, které umožňují nadaným studentům rozvíjet své zájmy pod záštitou školy. Práce na větším cíli uspokojí jejich touhu po kreativitě a nových vědomostech, zároveň ale trénuje trpělivost a občas přinese i neúspěch. Pokud k tomu připojíme i požadavek na srozumitelnou prezentaci výsledků, máme možnost rozvíjet prezentační a komunikační dovednosti. Na této přednášce se dozvíte, jak to děláme na obyčejném okresním gymnáziu.

Mgr. Zuzana Šimůnková vystudovala učitelství matematiky a informatiky na MFF UK v Praze, po roční programátorské práci pro Bakaláři software se přestěhovala na Vysočinu a učí na Gymnáziu Havlíčkův Brod. Více než 10 let se věnuje tématu vzdělávání nadaných, působila v Krajské síti podpory nadání jako koordinátor - pedagog, byla dlouhou dobu krajskou koordinátorkou Logické olympiády. Několik jejích studentů získalo titul Talent Vysočiny. Svým zájmem o technické novinky se snaží nakazit své studenty i kolegy. Získala ocenění ocenění Učitel Vysočiny 2020.

Maria Šimůnková studuje s individuálním vzdělávacím plánem v předposledním ročníku gymnázia. Díky svému projektu Využití umělé inteligence v lékařské praxi byla jako nejmladší zařazena časopisem Euro mezi 20 mladých nadějných lidí v ČR.

Marie Mališková - O2 Chytrá škola: škola hrou - digitální a bezpečnou

Digitální technologie do školy patří, ale jsou na ně české děti a učitelé správně připraveni? Zorientujte se v této přednášce v příležitostech i nástrahách digitálního světa a seznamte se s programem O2 Chytrá škola, kde najdete informace o bezpečném zacházení s internetem a digitálními technologiemi i konkrétní tipy, jak o nich mluvit s dětmi. Obsahuje také články, videa i kvízy vhodné pro širokou veřejnost a zajímavé náměty do výuky pro učitele.   

PhDr. Marie Mališková se celou svou profesní kariéru věnuje oblasti CSR a rozvíjení konceptu společenské odpovědnosti považuje za své životní poslání. V O2 se od roku 2016 zaměřuje na téma bezpečnosti na internetu (nejen) dětí. Každoročně přinášíme zajímavá data z této oblasti díky výzkumům s E-Bezpečí. Ta se stala také inspirací k natočení dokumentárního filmu V síti. Naším cílem je ochrana dětí před negativními vlivy digitálních technologií a zlepšení povědomí rodičů i celé společnosti o dnešním digitalizovaném světě.

Jaroslav Pinkas - Učebnice dějepisu: od jednotného narativu k rozvoji historických kompetencí

Učebnice dějepisu sloužily (nejen v českých zemích) jako nástroj prosazování oficiálního historického narativu. Pozornost se tak vždy věnovala především tomu, co se říká, méně pak tomu, jak se to říká. Současné učebnice jsou samozřejmě pevně zakotveny v demokratických a liberálních hodnotách, mění se ovšem jejich struktura. V přednášce se seznámíte s důvody proměny struktury učebnic dějepisu a s novým modelem analyticko-syntetické učebnice, která je založena na práci s prameny.  

Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. je metodik, historik, učitel. Působí v Ústavu pro studium totalitních režimů a na Pedagogické fakultě UK. Zabývá se inovací výuky dějepisu a reflexí audiovizuální tvorby. Je autorem řady studií a učebních pomůcek pro učitele.

Jan Kala a Kristina Navrátilová - Growth Mindset: podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení

Jak vaše děti přijímají výzvy? Spokojí se s jedničkou, nebo se chtějí dostat dál, hlouběji? Jdou po smyslu, nebo po formě? V tomto dvojbloku se zaměžíme na formativní hodnocení zacílené na růstové myšlení, které může dětem pomoci vnímat učební proces jako součást vlastního osobního rozvoje. V roli skutečného partnera získává dítě vnitřní motivaci a učí se s radostí, bez stresů a srovnávání.

Jan Kala stál u zrodu elektronického bankovnictví v ČR (spoluzakladatel a ředitel eBanky) a nyní je ředitelem společnosti CfME a zároveň zřizovatelem sítě škol Heuréka (Brno, Úvaly, Libochovičky). Školy Heuréka se zaměřují na celistvý rozvoj dítěte včetně rozvoje sociálních a myšlenkových kompetencí, využívají například koncepty Visible Thinking, Growth Mindset, koncept velkých otázek, Inquiry-based Learning a formativní hodnocení. 

Kristina Navrátilová původně začínala jako učitelka českého jazyka, poté dlouho pracovala jako textařka a copywriter. Nyní je druhým rokem zpět ve škole – v ZŠ Heuréka, kde vyučuje český jazyk a velké otázky.

Stanislav Štěpáník - Komunikační pojetí v integrované výuce tzv. mluvnice a slohu

Tradice jazykového vyučování u nás je založena na předpokladu, že poznání fungování jazykového systému vede k rozvoji komunikačních dovedností a myšlení žáků. Výuce mluvnice věnujeme velikou pozornost, a přitom naši žáci mají mnohdy problémy s porozuměním i produkcí textu. První část tohoto dvojbloku se pokusí zodpovědět na některé otázky, například Jaké jsou možnosti a limity výuky češtiny na základní škole? nebo Jak propojit výuku jazyka a komunikace? Pracovní dílna se  zaměří na některé z častých problémů výuky češtiny a na možnosti zvýšení funkčnosti ve výuce tzv. mluvnice.  

PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D. působí na Katedře českého jazyka Pedagogické fakulty UK a na gymnáziu v Praze 10. Dlouhodobě se zabývá didaktikou mateřského jazyka, a to nejen v českém, ale i mezinárodním kontextu. Je autorem například výzkumné monografie Výuka češtiny mezi tradicí a inovací (v tisku) a vedoucí autorského kolektivu monografie Školní výpravy do krajiny češtiny, prezentující inovativní koncepci výuky českého jazyka na základní škole (také v tisku). 

Petr Naske - Nástroje k rozvoji digitální gramotnosti a informatického myšlení dětí

V přednášce získáte přehled o informačních zdrojích v oblasti rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení dětí napříč aktivitami ve škole i mimo školu. Přednášející shrne své zkušenosti učitele informatiky a seznámí s aktuálními novinkami v oblasti inovací ve vzdělávání ve školních třídách, při kterých jsou digitální technologie použity jako nástroj učení dětí i samotných učitelů. Přednáška představí kampaň Gramotnosti.pro život - Učíme v souvislostech, v rámci které v rámci aktivit NPI ČR probíhá podpora inovací ve třídách zaměřená na mezipředmětovou spolupráci a kolegiální podporu ve sborovnách zaměřenou na základní gramotnosti. 

ICT metodik ve škole: DigiKoalice pomáhá hledat superhrdiny!

V přednášce budou shrnuta východiska pro inovaci ve školních třídách za využití digitálních technologií. V rámci aktivit DigiKoalice se ukazuje, že bez průběžného budování kapacit ve sborovnách a ze strany středních článků podpory škol, není možné konkrétní inovace ve třídách u většího počtu škol podpořit. Role ICT metodiků ve školách je pro provázení sboroven změnami zásadní. Představeny budou aktuality organizací DigiKoalice, MŠMT, NPI ČR a projektů v oblasti budování kapacit v českých školách na podporu digitálního vzdělávání. Budou také představeny příběhy škol, které se digitálními inovacemi zabývají a role ICT metodika, která je ve školách zřizována osvícenými řediteli. Heslo přednášky: ICT metodik na plný úvazek do každé sborovny!