Přednášející

Robert Čapek - Starý učitel nebo Líný učitel?

Být "starý" učitel není něco, co je určeno věkem, stejně jako Líný učitel není definován nedostatkem píle. Existuje mnoho cest, jak ve třídě naplnit své poslání a k jejich posouzení je užitečný i retrospektivní pohled. Jak se naše učitelská profese změnila během času? Jsme nyní jako učitelé hodni moderní doby? Máme potřebné nástroje a barvy, abychom se žáky vytvořili ten správně pestrý a bohatý obraz kvalitní edukace?

Mgr. Robert Čapek, Ph.D. působí jako lektor, pedagog, psycholog a didaktik. Jeho pedagogická praxe se rozprostřela po všech typech škol, pracoval i jako školní psycholog. V současnosti lektoruje pedagogická a psychologická témata, je autor trilogie "Líný učitel", "Moderní didaktiky" a dalších knih pro učitele.

Michaela Kaslová - Rezervy a úskalí dalšího rozvoje prematematické a matematické gramotnosti

Současné pojetí výuky matematice je v Evropě na jistém rozcestí. Pro další vývoj je potřeba otevřeně popsat přednosti i úskalí současného stavu, což si ukážeme na vybraných okruzích. To, co našemu školství chybí, je práce s dlouhodobým cílem. Lze diskustovat o tom, že nevíme, kterým směrem se společnost bude vyvíjet, ale nezbavíme se zodpovědnosti za to, co se ve školství děje, jaké jsou trendy vývoje a jak se na tomto stavu podílíme jako jednotlivci i jako profesní skupiny.

PhDr. Michaela Kaslová je členkou Katedry matematiky a didaktiky matematiky UK Pedf, členkou republikového výboru JČMF a mezinárodní komise pro didaktiku matematiky CIEAEM, také se podílí na organizaci různých konferencí např. Dva dny s didaktikou matematiky. Zároveň spolupracuje s NIDV a je autorkou učebnic matematiky a sbírek úloh.

Monika Stehlíková - Jednotlivé druhy inteligence a jak je ve škole rozvíjet  

V souladu s klíčovými kompetencemi pro vzdělávání v 21.století je potřeba systematicky rozvíjet i jiné druhy inteligence, než je inteligence analytická. Potřebné budou v budoucnu dnešním žákům i kompetence v oblasti inteligence sociální, emoční, kreativní, praktické aj. Prakticky zaměřená přednáška ukáže tipy a aktivity pro rozvoj druhů inteligence především podle H. Gardnera a R. Sternberga.

Sociálně-emoční učení ve škole

Prakticky zaměřený workshop nabídne baterii technik a aktivit pro rozvoj sociální a emoční inteligence žáků, včetně technik všímavosti. Účastníci si sami tyto aktivity vyzkouší, jako by byli žáci a aby je hned mohli zařadit do své výuky.

Mgr. Monika Stehlíková, MBA je konzultantka, terapeutka, lektorka a pedagožka. Ve své praxi se zaměřuje na nadané a mimořádně nadané jedince, děti a dospělé. Je autorkou dvou publikací: Život s vysokou inteligencí - Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti a Nadané dítě - Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu. Jde ji mimo jiné i o odstranění stereotypů spojovaných s nadanými jedinci, a to včetně mylných diagnóz. Je propagátorkou a lektorkou metody mindfulnessi, a to jak pro děti, tak dospělé z řad veřejnosti, tak v českém školství pro žáky a učitele. Mezi prvními v ČR získala akreditaci MŠMT na kurz mindfulness pro učitele s názvem "Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků". Vede semináře osobního rozvoje pro nadané děti i dospělé.

Josef Roušar - Systém podpory nadání na ZŠ a MŠ Proseč a obecně na malých školách na malých obcích

Jaké mohou být problémy podpory nadání na malých školách na malých obcích. V přednášce se dozvíte něco o historii a vývoji systému podpory nadání na ZŠ a MŠ Proseč a zároveň bude představen jeho současný stav. Dále budou diskutovány problémy a těžkosti související s prací kolem podpory nadání, role školního koordinátora podpory nadání, některé možnosti práce s nadanými, kromě jiného jejich identifikace, nominace a diagnostika. V neposlední řadě bude zmíněna spolupráce s rodiči. 

Mgr. Josef Roušar je ředitelem Základní školy a mateřské školy Proseč a členem Krajské skupiny podpory nadání v Pardubickém kraji. Během své pedagogické praxe působil na vysoké škole, střední škole a nyní jako ředitel vede 7 let základní školu a po sloučení před 4 lety i mateřskou školu. Od začátku působení ve funkci ředitele školy se věnuje podpoře nadání na základních školách menšího typu, obzvláště po zavedení společného vzdělávání, kdy je věnována maximální péče dětem s různými speciálními vzdělávacími potřebami. 

Jana Grzychová - Digitální technologie ve výuce

Svět kolem nás je plný digitálních technologií a v rámci vzdělávání by se žáci měli nejen naučit používat různé zařízení, ale i rozumnět jejich myšlení. Toto by se nemělo dít pouze v hodinách ICT, ale napříč celým vzděláváním od předškolního věku. Představíme si dostupné robotické hračky, ktré mohou pomoci napříč výukou rozvíjet digitální a algorytmické myšlení. Roboti v matematice, pracovních činnostech, ale i v hudební výchově aneb programování hrou napříč věkem i předměty.Gabriela Nobilisová - Vliv hudby na rozvoj IQ dítěte.

Robotíme napříč věkem a předměty

Roboti v matematice, jazyce, pracovních činnostech, ale i v hudební výchově aneb programování hrou napříč věkem i předměty. Na workshopu si vyzkoušíte prakticky jak je to snadné a zábavné. Vše dostanete zapůjčeno. Budeme si tedy hrát s roboty a zároveň se učit programovat, plnit zadané úkoly. V hlavní roli vystupuje Dash, Ozobot a Beeboth.

Mgr. Jana Grzychová se smysluplným začleněním digitáních technologií zabývá od roku 2012. Je učitelka 1.stupně, učí i španělský jazyk a informatiku. Jakožto aktivní člen GEG My jsme Ludgeřovice a předsedkyně Národního kabinetu ICT projektu SYPO se své zkušenosti snaží předávat dále. Mezi její koníčky patří rozšířená a virtuální realita, čtení, sport v přírodě a cestování. 

Jaroslav Chýle - Co pro nás může udělat všímavost?

Tento 90minutový dvojblok nejprve představí praktický a pragmatický pohled na všímavost z dlouhodobých zkušeností lektora klinicky ověřeného programu MBSR, zahrne základní informace o všímavosti a účincích tréninku, vědecké poznatky, a bude zde také prostor pro otázky a odpovědi. Následný workshop nabídne ukázky cvičení a doporučení pro zapojení technik všímavosti ve škole a v každodenním životě.

Mgr. Jaroslav Chýle je prvním kvalifikovaným lektorem MBSR v ČR z roku 2014 (Centrum pro mindfulness Univerzity v Massachusetts). Vyučuje na lékařské fakultě v Praze a plzeňské lékařské fakultě UK. Vede kurzy MBSR pro veřejnost, firmy, nemocnice, vysoké školy, věznice, apod., kterými již prošlo téměř 500 účastníků. Věnuje se studiu, výzkumu, koučování, poradenství a mediaci sporů a má dlouholeté manažerské zkušenosti. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě a právo na Právnické fakultě UK. V současné době se věnuje doktorandskému studiu psychiatrie a neurologie. Je zakládajícím členem a předsedou výboru českého Centra pro mindfulness, z.s., které sdružuje kvalifikované lektory vědecky ověřených mindfulness programů, informuje, podporuje vzdělávání a výzkum v této oblasti.

Gabriela Nobilisová - Vliv hudby na rozvoj IQ dítěte

Tématem semináře bude vliv zvuků kolem nás na rozvoj IQ dítěte. Projdeme od hluku a jeho vlivu na lidský organismus přes pasivní a aktivní poslech hudby k hudební výživě. Povíme si o využití tzv. Mozartova efektu a o možnostech zapojení netradičních - muzikoterapeutických hudebních nástrojů do výuky elementárních předmětů - podpora aktivity, zklidnění, nabuzení, spolupráce, individualita. Víte, jaký je rozdíl mezi muzikoterapií a muzikofiletikou? Hudební nástroje budou na ukázku k dispozici.

Muzikoterapeutická relaxace

V rámci relaxace si představíme jednotlivé muzikoterapeutické hudební nástroje, jejich historii, současné využití a jejich působení na lidský organismus. Po představení nástrojů bude následovat ukázka muzikoterapeutické relaxace.

Gabriela Nobilisová vystudovala hru na violu na pardubické konzervatoři. 25 let vyučuje na ZUŠ Pardubice-Polabiny hudební nauku, hru na housle a kytaru. Je absolventkou Celostní muzikoterapie v programu celoživotního vzdělávání FF UP Olomouc. Vedla muzikoterapeutická sezení pro děti s autistickým spektrem a muzikoterapeutické relaxace. Spolupracovala se ZŠ - muzikofiletika v hodinách čtení. V současné době vyučuje zároveň na Konzervatoři Pardubice metodiku přípravné hudební výchovy a hudební nauky, intonaci, rytmus, sluchovou analýzu a hudební nauku.

Jiří Nantl - Problémy a šance českého školství ve 21. století

Renáta Václavková

Tomáš Zajíc - Jak snižovat hrozby na Internetu

Tento 90minutový dvojblok představí některé základní hrozby spojené s rozvojem Internetu a digitálních technologií obecně, a popíše některé principy toho, jak vznikají bezpečnostní rizika spojená s používáním Internetu a možnosti jak se proti nim bránit. Následovat bude workshop a řízená beseda na téma, jak by se mohl kyberprostor do budoucna vyvíjet a čemu se snažit předejít.

Bc. Tomáš Zajíc pracuje od roku 1998 s komunitami počítačových her se zaměřením na vhodné užívání počítačových her dětmi a omezováni rizik spojených s hraním počítačových her či Internetu obecně. Od roku 2006 působící ve společnosti Avast - zabývající se globální digitální bezpečností. Je spoluzakladatelem projektu Buď Safe Online, který při společnosti Avast vznikl v roce 2007 a zaměřuje se na popularizaci témat spojených s hrozbami na Internetu.

Ellen Mlátilíková - Diferencované vzdělávání.

Radko Sáblík - Využití moderních technologií ve výuce 

Martina Kaděrová

Petr Naske

Petra Vallin - CLIL: inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků

Co je to CLIL? Jakých podob může nabývat v praxi? Kdo ho může učit? Čím je zajímavý pro výuku cizích jazyků? A jak obohatí výuku ostatních předmětů? Přednáška o tom, proč je dobré vypustit cizí jazyky z tradičních hodin a dát jim trochu volnosti v rozvrhu. 

CLIL ve výuce nadaných žáků

Content and Language Integrated Learning neboli CLIL spočívá v propojení výuky cizího jazyka a nejazykového předmětu jako dějepis, přírodověda, občanská výchova či matematika. Má celou řadu výhod týkajících se především rozvoje cizího jazyka, současně ale umožňuje nahlédnout látku odborného předmětu z jiné perspektivy prostřednictvím autentických cizojazyčných materiálů. Dané téma tak můžeme nejen významně obohatit o nové pohledy, ale současně tím vhodně stimulujeme nadané žáky. V rámci 90minutové dílny budou mít učitelé možnost zažít si aktivity CLIL z perspektivy žáků, svůj zážitek reflektovat a pak o něm společně diskutovat. Aktivity budou pokrývat různé předměty i ročníky tak, aby si na své přišlo co nejvíce účastníků.

PhDr. Petra Vallin, Ph.D. vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací angličtina na PedF UK, kde později absolvovala i doktorské studium. S CLILem se poprvé setkala ve Finsku, hlouběji se s ním pak seznámila na stážích v Rakousku, kde se touto metodou vyučuje od 1. třídy ve všech školách. Prostřednictvím CLILu pak učila na několika pražských školách a jedné lyonské. Na PedF UK vyučuje kurzy Content and Language Integrated Learning a vede diplomové práce týkající se této problematiky. Působí jako metodik a lektor CLIL v České republice i v zahraničí. O tomto přístupu k výuce cizího jazyka píše blog (http://metodaclil.cz). Je spoluautorkou publikace CLIL: Inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků.

Jiří Sehnal - Tipy a triky jak implementovat novou metodu do života školy; Možnosti využití Feursteinova instrumentálního obohacování ve škole 

Anna Fučíková

Zdeněk Slejška - Eduzměna: model regionální podpory rozvoje vzdělávání

Záměrem Eduzměny je vyzkoušet, jak podpořit rozvoj vzdělávání ve všech školách v jednom regionu, aby se naplnila naše vize - Všechny děti se učí naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na výzvy a příležitosti 21. století. Jak jsme se na vstup do regionu s partnery připravovali? Co jsme nakonec zvolili za klíčová opatření? Jak se vybíral pilotní a zkušební regiony? Co jsme se prozatím z příprav naučili a co bude možné přenášet do dalších regionů? To vše nabídneme v naší přednášce a následné diskusi. 

Mgr. Zdeněk Slejška vystudoval obor biologie–tělesná výchova. Věnoval se učení dětí i dospělých a má za sebou 15 let lektorské praxe v oblasti prožitkové pedagogiky. Podílel se na mnoha vzdělávacích projektech pod hlavičkou Prázdninové školy Lipnice a následně sdružení Egredior, které spoluzaložil. V letech 2006–2010 řídil Metodický portál rvp.cz, který se snažil podporovat tvořivé učitele. Založil společnost EDUin, kterou až do konce roku 2017 řídil. Za svou podporu systémových změn v oblasti vzdělávání se stal v roce 2013 Ashoka Fellow. Od roku 2019 řídí první sdílený Nadační fond Eduzměna, jehož záměrem je vytvořit podmínky pro realizaci dílčích systémových změn ve vzdělávání. 

Svatava Kovářová

Kateřina Židů - To nejde! aneb Když intelektově nadané děti narazí na své limity 

Lucie Pivoňková - Výuka měkkých dovedností jako pilíř rozvoje dětí i učitelů

Přednáška se bude věnovat důležitosti práce s měkkými dovednostmi, a to jak u dětí v mateřské škole, žáků na základní škole, ale i jejich učitelů. Základem přednášky budou praktické zkušenosti z naší mateřské a základní školy.

Mgr. Lucie Pivoňková: Vždycky jsem měla sen - stát se učitelkou. Sen se mi splnil a několik let jsem učila angličtinu, jak děti tak dospělé. V roce 2008 jsme s kolegou, Tomášem Trnkou založili naši první školku Bambíno, která se časem rozmnožila o další pobočku a minulý rok i o základní školu Square. Za dobu svého ředitelování jsem získala velkou spoustu zkušeností a zážitků. A co mě na vzdělávání baví nejvíc? Určitě to, jak můžeme ovlivnit naše děti, a jak zase ony ovlivňují nás. 

Michaela Hlaváčová - Čtenářské strategie

Rozvoj čtenářských dovedností jde ruku v ruce se čtenářskými strategiemi. Pojďme objevit, co děláme my, zkušení čtenáři, co dělají/nedělají naši žáci, když čtou. Proč nerozumí textu? V průběhu tohoto 90minutového workshopu budu prezentovány základní čtenářské strategie vedoucí k rozvoji dovednosti porozumět textu a něco si i vyzkoušíme sami.

Pojetí metody CLIL u starších žáků na ZŠ 

Jak na CLIL na 2.stupni a ve kterých předmětech? Pro koho CLIL je/není? Co potřebuji pro implementování CLILu? Během tohoto 90minutového workshopu si účastníci vyzkouší některé z aktivit, které je možné aplikovat ve výuce, dále získají povědomí o tom, jak může vypadat jazyková sprška, budeme hledat odpovědi na otázky týkající se CLILu.  

Mgr. Michaela Hlaváčová je učitelkou druhého stupně ZŠ Dobřany. Učí český jazyk, anglický jazyk a dějepis. V hodinách dějepisu uplatňuje metodu CLIL, která je nedílnou součástí její výuky. Konstruktivistický přístup je její prioritou, metody kritického myšlení prolínají celou její výukou. 

Tomáš Blumenstein Tomáš Blumenstein - Budoucnost českého školství

Škola má děti připravovat na život a do praxe, nikoliv na další vzdělávací stupeň. Vzdělání - to jsou nejen znalosti, ale také dovednosti a schopnosti. Co můžeme v českém školství zlepšit? Zjednodušit administrativu, posílit rozpočet a rozhodovací pravomoc ředitelů, systém hodnocení dětí, individuální přístup, uplatňované didaktické metody, kvalifikační bariéry pedagogů, maturitní zkouška ... je toho dost. 

 

Miriam Janyšková

 

Jiří Fraus Jiří Fraus

Ing. Jiří Fraus v roce 1991 založil a dodnes řídí Nakladatelství Fraus. Dlouhodobě podporuje vývoj a zavádění nových výukových metod do českých škol. Při vývoji učebnic se řídí filozofií, že učebnice není encyklopedie nebo „bible“, z níž se při hodině předčítá, ale účinným nástrojem a pomocníkem vzdělávání dětí, který má žáky motivovat k vlastnímu přemýšlení a objevování. 

 

Helena Zitková a Martina Hezká - Domácí úkoly, jak by je chtěly děti

 

Šárka Plocková Hauznerová Šárka Plocková Hauznerová - Rozvíjíme mediaci a facilitaci se žáky základních škol 

Facilitace a mediace bývají vnímány jako dovednosti, které si osvojujeme až v průběhu pracovního života. Můžeme je však rozvíjet se žáky a studenty již ve škole a umožnit jim tak růst v oblasti mezilidských vztahů a hlavně prožitek skutečného rozhodování o sobě a o dění ve svém okolí. Mediace a facilitace je nenásilnou cestou k rozvoji občanských a pracovních kompetencí. Jak jsme tyto kompetence rozvíjeli u žáků II. stupně ve Svobodné škole Praha? Co se dařilo? A co mohlo být jinak? Načerpejte inspiraci z praxe!    

Mgr. Šárka Plocková Hauznerová, zakladatelka centra sebeřízeného vzdělávání, neúnavná propagátorka sebeřízeného vzdělávání a fanynka vzdělávacích inovací.

Zdeněk Smrčka Zdeněk Smrčka

Zdeněk Smrčka je zapálený Matfyzák, kterého baví práce s dětmi a dospělými a rád předává své vědomosti. Pracuje pro projekt Talnet pod NIDV při MŠMT jako Správce a administrátor aplikací Talentcentra, koordinátor a instruktor kurzů pro zvídavou a nadanou mládež se zájmem o přírodní a technické vědy. Je garant a lektor odborných informatických, matematických, technických kroužků a kurzů v rámci Intellectus. Od roku 2019 má na starosti vedení a rozvoj digitální a technologické laboratoře DATEL v rámci Systému podpory nadání při MŠMT, která se zaměřuje na na podporu učitelů a nadaných studentů. Důležité je pro mě, že žáky dané téma baví a zároveň se učí.  

Marek Vít a Helena Zitková - Gamifikace školství

Známkovat či neznámkovat?

Ne/Známkování je evergreenem od začátku novodobého školství u nás po roce 1989. Jak jste na tom Vy, už víte, jestli známkovat či neznámkovat? Máte v tom jasno? Může být hodnocení známkou objektivní? Musí být hodnocení známkou spravedlivé? Co známka přináší žákovi? Co učiteli? ... Tento workshop je určen pro učitele anglického jazyka na 2. stupni ZŠ případně učitelům aj na středních školách.