Konference 2018
 

O konferenci

Misto konference

Přednášející a lektoři

Program

Zaregistrujte se

Organizační tým


Přednášející, lektoři

Milan Hejný

Milan Hejný

Co má škola předat žákům (přednáška)

Naše společnost netrpí nedostatkem rozumu. Trpí nedostatkem morálních hodnot. Proto i matematika, která se jeví jako zřídlo pro rozvoj rozumu, musí směřovat k hodnotám mravním, stojících na zkušenostech starých Řeků, Židů a křesťanů. Budování těchto hodnot, v duchu Komenského „škola je dílnou lidskosti“, považuji za hlavní cíl vyučování matematiky. Dále je třeba ve vědomí žáka budovat pokorné sebevědomí, potřebu být prospěšný svému okolí a mít radost z radosti spolužáka, zejména když jsem k té radosti sám přispěl. Každý z uvedených edukačních cílů bude v přednášce diskutován a ilustrován příběhy.

Porozumění zlomkům (workshop)

Účastnící dílny ve skupinách prezentují vlastní zkušenosti s procesem porozumění zlomkům od předškoly až do 9. ročníku Ilustrace témat: Kdy se dítě poprvé setká se zlomky? Jaká je pozice kmenových zlomků v edukační strategii na prvním stupni? Jaké jsou sémantické a jaké strukturální představy žáka 4-7 o zlomcích? Příběhy desémantizace – vratné i nevratné. Účastnící dílny tvoří úlohy zaměřené na edukaci , reedukaci, nebo diagnostiku.

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.


Monika Stehlíková

Monika Stehlíková

Co potřebují od dospělých nadané děti, aby byly spokojené? (přednáška)

Přiblížím Vám metodu mindfulness a její přínosy pro zdraví i psychiku. Vyzkoušíte si jednotlivé techniky pro dospělé i děti, které vedou k většímu klidu, nadhledu i spokojenosti a jsou prevencí rizikových faktorů jak psychických, tak v sociální oblasti. Dozvíte se, jak využívat všímavost ve výchově a vzdělávání.

Všímavost pro nadané děti, jejich rodiče a učitele. (workshop)

Podpora nadaného dítěte v rodině je klíčová pro jeho spokojenost i úspěch. Druhé místo zaujímá škola. Dozvíte se, jaké jsou (psychologické) potřeby nadaných dětí, možná rizika v jejich osobnostním vývoji, výchově i vzdělávání a jak jim účinně předcházet.

Mgr. Monika Stehlíková, MBA - lektorka mindfulness a terapeutka ACT - je terapeutkou nadaných (psychoterapie ACT), lektorkou všímavosti, pedagožkou a autorkou knihy Život s vysokou inteligencí. Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti. Pracuje s nadanými dětmi i dospělými formou konzultací, terapií a vede pro ně kurzy všímavosti. Nejen pro nadané žáky ZŠ a SŠ pořádá workshopy všímavosti a sociálně-emočního učení. Její kurz určený pro učitele ZŠ a SŠ v rámci DVPP  "Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků" získal akreditaci MŠMT. Příležitostně píše a přednáší o problematice života s nadáním a dalších tématech.


Irena Hošková

Irena Hošková

Budoucnost dítěte, současnost pedagoga (přednáška)

„Auta bez řidičů, nemocnice bez pacientů, školy bez žaků, to vše ve světě, kde budou člověk a jeho osobní počítač tvořit jeden jediný, integrovaný a naprosto nerozlučný celek…“ Jak se v současnosti naplnily společenské vize předních světových odborníků, jak se podařilo tyto vize naplnit v českém školství? Jak školství odráží současný stav systému? Můžeme jej nějak změnit? Co je ve výchově a výuce podstatné a kde to hledat? Jak škola reflektuje ve výsledcích žáka skutečnost, že už není jediným zdrojem poznání?  45 minut o tom, jak je dobré se ohlédnout, vnímat naplno současnost, tvořit vize, realizovat a sdílet to, co uplatní a obohatí naše děti teď i za pár let. 

Mgr. Irena Hošková - náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariery NIDV - Náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariéry NIDV, 20 let působila na základní škole a s žáky tvořila například digitální učební pomůcky. V rámci profesní přípravy pedagogů spolu vytvářela portál RVP a v NIDM pak vedla národní projekty MŠMT Klíče pro život a K2 – Kvalita a konkurence schopnost v neformálním vzdělávání zaměřené na profesní rozvoj pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží. Podílela se na vzniku publikací z oblasti pedagogiky volného času, osobního kompetenčního portfolia i nástroje pro řízení kvality v organizacích. V expertní skupině Evropské komise se zapojila do diskusí kolem uznávání neformálního vzdělávání. Dnes se v NIDV mimo profesní rozvoj pedagogů intenzivně věnuje péči o rozvoj nadání v rámci zavádění Systému podpory nadání v České republice, mimo jiné je členkou Komory mládeže i Mezirezortní pracovní skupiny pro podporu nadání MŠMT.


Hana Vykoupilová

Hana Vykoupilová

Přirozená síla motivace a její důležitost v procesu učení

Příspěvek se zaměřuje na motivaci a její zásadní roli v procesu přijímání informací a učení se. Pracuje s koncepty vnitřní a vnější motivace a jejich důsledky pro kontinuální osobní rozvoj. Poukazuje na diskutabilní sílu vnějších stimulů a otevírá možnosti kultivovávání schopnosti motivovat a být motivován. V příspěvku jsou zahrnuta jak teoretická východiska tak praktické dopady, podložené nejen existujícími výzkumy, ale také vlastní praxí v rozvoji a vzdělávání dospělých.

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D. - www.inspirro.cz – konzultantka, lektorka a koučka. Věnuje se rozvoji lidského potenciálu na všech úrovních firemní hierarchie. Je akreditovaným Profesionálním koučem (Koučink centrum/MŠMT), kvalifikovaným Lektorem dalšího vzdělávání (MŠMT) a Auditorem age managementu (Age management, z.s.). Má dlouhodobou praxi v nastavování firemních HR procesů a ve zvyšování profesní výkonnosti jednotlivců i týmů. Spolupracuje např. s Hartmann-Rico, a.s., Cooper Standard Automotive, BMT Medical Technology, Komorou daňových poradců a dalšími společnostmi. V minulosti působila také jako odborná přednášející na zahraničních letních či zimních školách managementu. Je autorkou článků v odborných časopisech (HR Fórum, Profit).


Helena Zitková a Marek Vít

Helena Zitková a Marek Vít

Zažité či přežité? (workshop)

Cílem našeho workshopu je společně se zamyslet nad tím, zda některé učitelské praktiky běžně používané v našem systému školství, nejsou již překonané. Budeme se zabývat například neustále diskutovanou otázkou školního hodnocení, obsahem a cíli vzdělávání či vztahem mezi učitelem a žáky. Na problematiku budeme nahlížet z pohledu učitelů i rodičů, případně dalších účastníků vzdělávacího procesu.

Mgr. Helena Zitková, Ph.D.; Mgr. Marek Vít - Univerzita Pardubice; Katedra anglistiky a amerikanistikyMartina Hezká

Martina Hezká

Efektivní spolupráce rodina - škola: Rodičovské schůzky trochu jinak (seminář)

Čemu nebo komu má vlastně sloužit rodičovská schůzka ve škole? Má z ní mít prospěch rodič, učitel či dítě? Cílem semináře je představit model konzultací v pojetí rodič – dítě – učitel, které podporuje sebehodnocení žáka a zároveň vytváří respektující prostředí mezi rodinou a školou. Na základě komunikace a interakce v takto koncipovaných schůzkách dokáže dítě s jistotou pojmenovat své prožitky a pocity během procesu učení a převzít za něj plnou zodpovědnost.

Mgr. Martina Hezká - ZŠ Benešovo náměstí, Pardubice; učitelka I. stupně ZŠKristýna Zrůstová

Kristýna Zrůstová

Poruchy učení na vlastní kůži - pohled školního psychologa (workshop)

Téma žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně poruchami učení, je v současnosti často diskutované, ať v laickém, či odborném prostředí. Jsou známy definice, kritéria, zlepšuje se diagnostika, jsou podporovány a vyvíjeny další kompenzační pomůcky a podpůrná opatření. Ale jak se takový žák s poruchou učení cítí? Jaké to je být někým, kdo i s nadměrnou snahou nezvládá to, co většina? To, co je základem. Povinné. Nevyhnutelné. Přijďte si vyzkoušet pár aktivit, které Vám mohou otevřít dveře do světa emocí takového žáka.

Mgr. Kristýna Zrůstová - ZŠ Benešovo náměstí, Pardubice; školní psychologJan Voda

Jan Voda

Škola musí děti bavit! (seminář)

Řada aktuálních výzkumů současného vzdělávání usvědčuje školu ze zásadního nedostatku: výuka děti nebaví. To je způsobeno jednak metodou, která neobstojí v dnešním digitálním světě, jednak výběrem témat málo relevantních či zcela nepotřebných vzhledem k dětské zkušenosti - odtržených od života, neatraktivních, přežitých. V základní škole Magic Hill jsme proto koncipovali vzdělávací program založený na individuálních projektech žáků. Tento způsob umožňuje spolurozhodování žáků o výběru obsahu, konkrétních aktivit a způsobů učení v souladu s jejich zájmy. Současně je vybavuje takovými dovednostmi, o kterých lze dnes předpokládat určitou nadčasovost – kritické myšlení, sebeřízení, budování znalostí, komunikační dovednosti apod. Na semináři budeme prezentovat velké množství praktických příkladů přímo z výuky ve snaze inspirovat a podpořit každého, kdo by chtěl touto cestou vzdělávat budoucí generaci.

PhDr. Jan Voda, Ph D. - ředitel; Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill s.r.o v Říčanech - 7 let přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy na Katedře primární pedagogiky. Usiluje o propojování teorie a praxe, hledá a ověřuje inovativní vzdělávací cesty. Absolvoval řadu zahraničních stáží a manažerských kurzů, je autorem několika desítek odborných a vědeckých článků. Jako leader pedagogického sboru usiluje o podporu každého z učitelů, jejichž prostřednictvím může škola jedině dosahovat skvělých výsledků. V mladém kolektivu působí řada čerstvých absolventů, kterým pomáhá jako mentor a kouč, přičemž se soustředí na slaďování silných stránek učitelů s jejich pracovními úkoly. Osobní motto si vypůjčil od Petera Druckera: „Existují dva druhy lidí: ti, kteří dosahují výsledků, a ti, kteří vám vysvětlují, proč jich nedosahují.“


Zdeňka Staňková

Zdeňka Staňková

Sebeřízené učení - vzdělávání pro budoucnost aneb Jak dát dětem důvěru a svobodu učit se přirozeně (přednáška)

Co je sebeřízené vzdělávání a unschooling? Jak probíhá a co se při něm děje? Je takové vzdělávání vhodné pro každé dítě? Co když bude hrát jen počítačové hry? Nechybí těmto dětem disciplína a řád? Nejsou izolované a nesocializované? Jak si vedou v dalším životě? Existují v ČR svobodné školy? A je to vůbec legální? Na tyto a mnohé další otázky odpoví přednáška Zdeňky Staňkové z iniciativy SvobodaUčení.cz.

Zdeňka Staňková - Svoboda učení - už pět let pracuje, přednáší, lektoruje a píše pro iniciativu SvobodaUčení.cz. Má dvě děti, 15 a 9 let, mladší dceru v domácím vzdělávání. Pracovala ve školce, spoluzaložila komunitní školu s názvem NEšKOLA. "Škola, jakkoli pokroková a „dobrá“, je stále instituce, která je součástí systému. Z teenagerů, které vidím okolo sebe, a kteří byli hladoví po tom učit se vše, co kolem sebe vidí, jsou po devíti letech školní docházky často průměrní žáci, které nic moc nebaví, nezajímá, nevědí co chtějí a jak toho dosáhnout. Jsou závislí na vnějším hodnocení, očekávají příkazy a návod, jak je plnit. Velká část viny leží na nás, rodičích, a je velice těžké si to přiznat. Ale velká část viny leží také na škole a celém našem vzdělávacím systému. Na sobě mohu pracovat, měnit se a učit se od dětí, jako to dělám už tolik let. Vzdělávací systém nezměním mávnutím kouzelného proutku. Přesto se o to ve Svobodě učení snažíme."


Kateřina Círová a Vít Beran

Kateřina Círová a Vít Beran

Jak budovat školní kulturu, která podporuje učení žáků i jejich učitelů (Přednáška a seminář)

Realitou české školy je, že kultura školy je budována více intuitivně než systémově. Trend devadesátých let, kdy ředitel školy své pedagogy zejména řídil a kontroloval je překonána potřebou cílené a systematické podpory pedagogů, vedením lidí pedagogickými lídry, vytvářením učící se školní kultury. Na semináři představíme zkušenosti ze škol, zapojených do projektu „Pomáháme školám k úspěchu“. Z těchto škol postupně vznikají: „Centra pedagogické inspirace“. Hodně věcí se daří, přesto jsme se nevyhnuli slepým uličkám. Ale to je přece normální: Slepé uličky k hledání, a tedy i k budování školní kultury přece patří.?
Součástí školní kultury je efektivní spolupráce s rodiči. Jak ji nastartovat? Čím je tato spolupráce prospěšná škole, pedagogům, žákům a rodičům? Jaké jsou mechanismy, které podporují komunikaci a rozvíjejí spolupráci mezi rodinou a školou. Budeme sdílet příklady naše i Vaše.
Budeme přemýšlet a sdílet zkušenosti z toho, jak školní kulturu budovat. Budeme se věnovat zejména těm zkušenostem z praxe, které mají dopad na učení dětí a pedagogický rozvoj jejich učitelů.

Bc. Kateřina Círová, DiS.; Mgr. Ing. Vít Beran - učitelka Vv a metodička primární prevence + bývalá předsedkyně rodičovského spolku PATRON a rodič; ředitel, ZŠ Kunratice


Štěpánka Rajchlová

Štěpánka Rajchlová

Čeština je náš mateřský jazyk (workshop)

Na našem workshopu si můžete zkusit, jak se cítí dítě na prvním stupni základní školy a zda to dává smysl, pokud považujeme za vhodné mít ke svému mateřskému jazyku hezký vztah. Je třeba si ovšem připustit, že my dospěláci s češtinou stále zápasíme. Je tedy nutné podpořit odvahu ohledně přístupu k výuce, aby se situace zlepšila. V našich školách učíme příliš brzy náročnou gramatiku, děti jsou demotivované, nemají rády češtinu, protože gramatické jevy ještě nechápou. Přitom by stačilo, aby se vše posunulo - v souladu s vývojovou psychologií. Děti pak lépe rozumí tomu, co se učí, mají to tím pádem i rády. Upřednostnila bych v počátku vzdělávání čtení s porozuměním a teprve potom gramatiku. Bohužel k tomu právě chybí ta odvaha.

Mgr. Štěpánka Rajchlová - ředitelka SCIO školy, Praha 9 - Zkoušela jsem změnit české školství z pozice matky, pak učitelky a ředitelky státní školy. Zjistila jsem ale, že to nedokážu. Opustit kvůli tomu školství definitivně mi však připadalo zbabělé. Snila jsem tedy o škole, kterou by bylo možné ukázat hlavám pomazaným a říct: Koukejte, takhle se máme starat o naši budoucnost. Tak jdem na to ;-)!


Richard Veselý

Richard Veselý

Má cesta k přírodním vědám (přednáška)

Jmenuji se Richard Veselý a jsem studentem předposledního ročníku osmiletého gymnázia. Velmi se zajímám o přírodní vědy, hlavně chemii a fyziku, a zanedbávám kvůli nim ostatní předměty. To se zprvu nesetkávalo s velkým pochopením jak ze strany učitelů, tak ze strany rodičů, ale postupem času se přístup mého okolí změnil. Ve své přednášce bych vám rád nastínil mou cestu od první třídy na základce až po letošní rok - co mě brzdilo a co mi naopak pomáhalo rozvíjet můj zájem o přírodní vědy.

Richard Veselý - student, Gymnázium Budějovická, Praha - Jsem studentem předposledního ročníku osmiletého gymnázia Budějovická v Praze. Vyhrál jsem národní kolo chemické olympiády ve školním roce 2016/17 a reprezentoval jsem Českou republiku na mezinárodní chemické olympiádě a na přírodovědné olympiádě zemí evropské unie EUSO. Také jsem vedl chemický kroužek ve stanici přirodovědců DDM Praha v Drtinově ulici.


urza

Urza

Jak reformovat vzdělávací systém (přednáška)

Často slýcháme o naléhavé potřebě reformy vzdělávacího systému; padají nejrůznější návrhy, mnoho lidí má nejrůznější nápady, jak to dělat lépe. Jenže jak mezi nimi vybrat? Častou jsou protichůdné. A když už si vybereme – jak zjistit, který je lepší? Neexistuje objektivní metrika kvality vzdělávacího systému. Může být vůbec nějaký edukační model vhodný pro všechny? Pokud ne, co s tím? Musí se menšina podřídit většině? A co je vlastně společným jmenovatelem téměř všech problémů současného školství? Na této přednášce se jej pokusím pojmenovat a navrhnout řešení.

Urza - projekt Svobodaučení.cz - je původem z Plzně, kde chodil do matematické třídy Mikulášského gymnázia, následně vystudoval informatiku na MFF UK s přesahem do matematiky, ekonomie a pedagogiky. Živí jej vývoj software. V tomto oboru během studia i pár let poté podnikal a programování (i matematiku) též učil na soukromém gymnáziu v síti EDUCAnet a na kurzech pro dospělé. Vychoval tři děti. Již přes deset let se Urza zabývá rolí státu ve společnosti, především pak jeho úlohou ve vzdělávání. K těmto tématům napsal bezmála tisíc textů na web i do tištěných médií, často o nich přednáší, natočil řadu videí a je pravidelně zván do různých panelových diskusí. Je členem Svobody učení a s partnerkou vede český a slovenský Institut Ludwiga von Misese, jehož je spoluzakladatelem.


Zdeněk Karásek<

Zdeněk Karásek

Kompetence pro život a jak je rozvíjet ve vzdělávání (workshop)

Jak připravit děti pro společnost ve 21. století? Na našem workshopu se zaměříme na to, jak oživit a zpestřit výuku a zároveň u žáků rozvíjet dovednosti komunikace, týmové spolupráce, podnikavosti a dalších soft skills. Společně si vyzkoušíme, jak je v rámci vyučovací hodiny možné spojit rozvoj měkkých dovedností a konkrétního předmětu. Představíme vám soubor cvičení, které je možné ihned aplikovat do výuky. Připravili jsme pro 20 účastníků interaktivní workshop, který vám poskytne konkrétní nástroje, jak na to. Těšíme se na vás.

Mgr. Zdeněk Karásek - ředitel RPIC-ViP, s.r.o - Po celou dobu existence firmy RPIC-ViP pomáháme na svět novým nápadům v rámci koncepčních projektů. Máme partnery v řadě zemí Evropy. Za mimořádně inovativní přístup k rozvoji měkkých kompetencí jsme byli oceněni evropskou cenou VITA Awards a první cenou v národním kole soutěže European Business Award, od Evropské komise jsme získali statut dobré praxe. Od roku 2008 jsme naše know-how k rozvoji soft skills při vzdělávání dětí i dospělých rozšířili do mnoha zemí Evropské unie a ověřili jsme si kvalitu vzdělávacích programů s více než 30 tisíci účastníky tréninků v jejich mateřských jazycích. Námi vytvořená klasifikace měkkých kompetencí byla převzata do Národní soustavy povolání v ČR. Více o nás na www.rpic-vip.cz


Libuše Kovářová

Libuše Kovářová

Netradiční možnosti výuky matematiky a technických dovedností (seminář)

V semináři budeme mluvit o možnostech, jak netradičně zlepšit technické a matematické dovednosti žáků. Povíme si o využití robotů a programování, a to už od prvního stupně základní školy, budeme mluvit o tom, jak do výuky dostat 3D grafiku a využívat 3D tisk, vyzkoušíme si výukové sady Matematika rukama. Seminář bude zaměřen na konkrétní a praktické rady lektorky, která tyto postupy ve výuce sama používá.

Mgr. Bc. Libuše Kovářová - učitelka, ZŠ T.G. Masaryka, Opava - Učitelka matematiky a informatiky na základní škole T. G. Masaryka v Opavě. Autorka třídílné učebnice informatiky a učitelské metodiky Počítačová grafika na základní škole. Dlouhodobě a aktivně sleduje nové trendy výuky a hledá způsoby, jak ty užitečné zapracovat do výuky. Na své škole zavedla pro všechny žáky zábavné programování a robotiku už od páté třídy, na druhém stupni využívá při výuce 3D tiskárnu a vede aktivní kroužek robotiky. V matematice využívá metodu CLIL, vytvořila výukové sady Kvirin – matematika rukama.


Jan Kršňák

Jan Kršňák

O nových tvarech myšlení - jak myslí digiděti? (přednáška)

Digitální technologie mění náš způsob komunikace a také naše myšlení. Děti vyrůstající ve 21. století, v krajině ze sítí a jejich dat, budou vnímat a chovat se jinak, než očekáváme my, kteří si pamatujeme předinternetové časy. V čem tyto změny spočívají a jaké dopady mají na výchovu a vzdělávání? Budeme se zabývat rozpadem hierarchických struktur a vzestupem sítí, přechodem od myšlení založeného na jazyku k myšlení obrazem a z nich vycházejícími změnami v pojetí lidské identity.

Intuitivní pedagogika jako rozvíjení smyslů (workshop)

Během workshopu se budeme hýbat. Budeme si hrát. Hra je pro děti nepřirozenějším způsobem učení, a proto je také základním prvkem intuitivní pedagogiky. Jedná se o snadné hry, které každý zvládne. Nejde v nich o vítězství a porážky, nejedná se o to něčeho dosáhnout. Hry se hrají, aby člověk pocítil své tělo, smysly, svou náladu. Intuitivní pedagogika vychází z poznání, že jen pokud učitel dobře zná sám sebe, může něco naučit druhé. Tedy si budeme hrát a při hře poznávat sami sebe. Jak vypadá učení bez obavy z hodnocení a starosti o výsledek? Jak se cítí skutečně pozorný učitel?

Mgr. Jan Kršňák se zabývá filosofií médií, tématem výchovy a vzdělávání dětí v digitálním prostředí, alternativními pedagogickými směry, především intuitivní pedagogikou a narativními aspekty lidského života. Spolupracuje s Institutem pro podporu inovativního vzdělání. Je spoluautorem knihy o inovativních školách Jak se učí živě? a zakladatelem stránek digideti.cz


Lenka Jedličková

Lenka Jedličková

Jak vytvořit efektivní atmosféru školy - tipy z praxe (přednáška)

CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU je školou, která se dlouhodobě snaží bořit zažitá (a nutno dodat i přežitá) schémata vzdělávacího procesu a usiluje o maximální míru podpory individuálního nadání každého žáka a dále o reflexi a propojení dynamiky současného světa se světem ve školní lavici. To vše v přátelské atmosféře fungujících vztahů učitel – žák. Jak pracné bylo dospět do současného stavu a co lze doporučit školám, které nechtějí ustrnout na místě?

Mgr. Lenka Jedličková - zástupkyně ředitele,CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU


Gabriela Klečková

Gabriela Klečková

Fotografie: cesta k rozvoji kritického myšlení a vizuální gramotnosti a Jak rozpoznat a rozvíjet nadání (workshop)

Fotografie patří ve školách mezi časté učební pomůcky. Používají se k široké škále různých účelů převážně s cílem ilustrovat nebo podpořit rozvoj určité znalosti nebo dovedností. V rámci workshopu se na fotografie podíváme nad rámec běžného využití. Vyzkoušíme si několik aktivit, které podporují kritické myšlení a vizuální gramotnost. V následné diskusi se pak společně zamyslíme nad tím, co měly aktivity společné a na jaké typy otázky se soustředit, chceme-li nabídnout žákům nejenom vizuálně ale i kognitivně stimulující a zajímavé vzdělávací aktivity.

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. - Katedra anglického jazyka, Pedagogická fakulta ZČU v Plzni - působí na Katedře anglického jazyka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Kromě všeobecné didaktiky anglického jazyka, se zabývá problematikou tvorby, designem a používáním materiálů pro výuku anglického jazyka, integrací všeobecně vzdělávacích předmětů a cizího jazyka a tématem řízení a inovace ve vzdělávání. Zároveň působí jako pedagogická konzultantka v projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. - Katedra anglického jazyka, Pedagogická fakulta ZČU v Plzni


Jana Škrabánková

Jana Škrabánková

Jak poznat nadané žáky a jak s nimi ve výuce pracovat (praktické rady a zkušenosti, zaměřené zejména na přírodovědné vzdělání (přednáška)

•♋&↙ ■♋♎♋■↙ ·↑♍♓ □♌♋❖⍓• ·♏ ❖ ◆❒➔♓♦↑❍ ❍□❍♏■♦↗ •♏●·□◆ ♋ ◆♎↗●♋&↙ ■↗♍□ ❧•♋♦■↗ ♋ ❖❧♓♍♒■♓ •♓ ♦□♒□ ❖❧♓❍■□◆✍ ☺•□◆ ■♋♎♋■↙ ·↑♍♓▪♐❒◆•♦❒□❖↑■♓• &♎⍓· ❖⍓&□■♋&↙ ■↗♍□ ❍♓❍□⬂↑♎■↑♒□ ♋ □•♦♋♦■↙ •♏ &♓❍ •❍↗&↙✍ ☺•□◆ ■♋♎♋■↙ ·↑♍♓ ❖⍓♎↗❧♏■↙• &♎⍓· ■♏⌘■♋&↙ □♎•□❖↗⇦ ■♋ ■↗&♋&□◆ □♦↑⌘&◆ ♋ &♋·♎☒ ❖♏ ♦⬂↙♎↗ •♏ ■♋ ■↗ ♎↙❖↑✍ ☺•□◆ ■♋♎♋■↙ ·↑♍♓▪■♋♎❧♏■↙• &♎⍓· ❖⍓❍⍓•●↙ ■↗♍□• ♍□ &♋·♎☒ □♍♏■↙✍▪•♦⍓♎↙ •♏ ■♋♎♋■↙ ·↑♍♓• &♎⍓· ◆➔♓♦♏● □⌘■♋❍◆&♏ &♏&♓♍♒ ⌘■↑❍&⍓✍ ☺•□◆ ■♋♎♋■↙ ·↑♍♓ nervózní, když se od nich očekává, že budou vždy nejlepší? Na tyto a další otázky nabídne přednáška odpovědi a otevře se také prostor k diskuzi.

doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. - katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity - Kromě působení na Katedře fyziky je také učitelka fyziky a chemie na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci, držitelka ocenění Výrazná pedagogická osobnost roku v Moravskoslezském kraji (2013), řešitelka nebo spoluřešitelka řady projektů. Pracuje jako členka a konzultantka odborných resortních skupin na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ve své vědecké práci se zaměřuje na didaktiku přírodovědných disciplín a na moderní strategie vzdělávání. Je známou osobností v oblasti práce s nadanými žáky a autorkou více než 100 publikací.


Alois Daněk

Alois Daněk

Hudební nadání. Výjimečný dar, nebo přirozená vlastnost? (přednáška)

Příspěvek se věnuje problematice hudebního nadání. V současnosti stále přetrvává názor, že hudebnost je zcela výjimečná lidská vlastnost. Analyzovali jsme odbornou hudebně výchovnou literaturu, doplňující informace získávali od žáků, rodičů i pedagogů. Na základě zjištěných skutečností můžeme tvrdit, že hlavní determinantou hudebního nadání je sociální prostředí dítěte. Dále je z výsledků zřejmé, že hudba pozitivně posiluje edukační kompetence. Tato zjištění by mohla přispět ke změně chápání hudební výchovy jako okrajového předmětu. V diskuzi nastíníme možnosti, které hudba v edukačním procesu nabízí.

Mgr. Alois Daněk - Dětský domov, Klánovice - pracuje jako vychovatel. Aktivně se věnuje otázce vlivu hudby na celostní rozvoj dětí. Je doktorandem na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.


Gisela Kostelecká

Gisela Kostelecká

Cesta jedné ze základních škol za rozvojem nadání žáka (přednáška)

Představím program, který se zaměřuje na podporu rozvoje každého žáka s využitím jeho potenciálu a vnitřní motivace.  Při zrodu programu stála spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, jeho současný koncept, stále ještě ve stavu otevřeného programu, vznikl díky zájmu, odbornosti a nadšení pedagogů školy.

Mgr. Gisela Kostelecká - ředitelka, ZŠ Staňkova, Pardubice; lektorka NIDV


Libuše Přikrylová

Libuše Přikrylová

Jak začít se založením třídy pro nadané žáky - praktické rady (přednáška)

Příspěvek je zaměřen na dobrou praxi v přípravě a zavedení vzdělávání intelektově nadaných žáků v běžné základní škole. Budou vám předány zkušenosti k tomu, jaké postupné kroky je dobré provést dřív, než se začne s přímou výukou nadaných, jak sestavit tým lidí, kteří se této výuce budou věnovat, s kým je dobré při vzdělávání nadaných spolupracovat a proč, jaký vliv má na tuto změnu vedení školy, jak se vzdělávání a organizace výuky nadaných může vyvíjet v čase.

Mgr. Libuše Přikrylová - ředitelka, ZŠ Ostrava - Hrabůvka


Ing. Tomáš Blumenstein

Tomáš Blumenstein

Budoucnost prvňáčka Honzíka (přednáška)
České školství potřebuje zásadní změny - tuto větu jsme v posledních 20 letech slyšeli nesčetněkrát. Proběhly ovšem ve skutečnosti? A jaké změny to vlastně mají být? Jezdím 15 let po školách a konferencích u nás i v zahraničí a hledám odpověď na otázku co má škola žákům předat, co má umět absolvent? Nikdo přesně neví, jak bude vypadat průmysl a život vůbec za 18 roků (kdy Honzík ukončí vysokou školu), máme jen odborné odhady. Pokusím se tedy alespoň přednést střípky toho, co by se Honzík měl učit, jak by se to měl v dnešní době učit a co se možná učí zbytečně. 

Ing. Tomáš Blumenstein - Mensa ČR                                      


Marie Salomonová

Marie Salomonová

Jak ve škole nevypustit duši - péče o duševní zdraví jako nezbytná součást vzdělávání (přednáška)

S některou z forem duševního onemocnění se během života setká každý čtvrtý z nás. Podle Světové zdravotnické organizace představují duševní onemocnění v bohatých zemích 40 % všech nemocí. Americký National Institute of Mental Health uvádí nejvyšší nárůst nových diagnóz u dětí a mladých lidí. Z chronicky duševně nemocných onemocní 50 % do 14. a 75 % do 24. Roku života. Riziko úmrtí je u psychiatrických chorob vyšší než u kouření, což je částečně zaviněno i stigmatem spjatým s duševními nemocemi. Přednáška se zaměří na to, proč je důležité začít o duševním zdraví a nemocech mluvit ve školách a stejně jako kurzy resuscitace nabídnout dětem a studentům i „duševní zdravovědu“. Řeč bude také o tom, jakým způsobem se tomuto tématu lze věnovat – například formou osvětově-preventivních workshopů. Prezentovány budou i výsledky pilotního programu „Duševní zdravověda pro středoškoláky“.

Marie Salomonová - zakladatelka a manaženrka projektu Nevypusť duši, z.s. - Marie založila a vede neziskovou organizaci Nevypusť duši, jejímž cílem je zlepšení informovanosti Česka v oblasti duševního zdraví a systematické šíření osvěty, destigmatizace a prevence psychiatrických onemocnění. Marie vystudovala neurovědy na britské University of Nottingham, kde byla aktivní členkou Student Minds a v rámci univerzity se zapojila i do kampaně Time to Change. Kromě vedení Nevypusť duši se věnuje i projektům v rámci reformy psychiatrie na Ministerstvu zdravotnictví ČR.


Kateřina Vágnerová, Jana Rožňová

Kateřina Vágnerová, Jana Rožňová

Klub nadaných dětí na základní škole (seminář)

Kluby nadaných dětí vznikají na po celé ČR pod záštitou Mensy. Jejich účelem je podchytit skupinu velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Chceme s Vámi sdílet zkušenosti, dobrou praxi, z našich klubů na Klatovsku a rádi si poslechneme Vaše zkušenosti. Dáme typy případným zájemcům o zřízení takového klubu. Tyto kluby běží na několika školách a je o ně velký zájem. Naše kluby jsou cíleny na děti I. stupně ZŠ. Náplní jsou logické úkoly širokého spektra zadání (jazykové hádanky, matematické hádanky, prostorové úkoly, komunikační skupinové úkoly, šifrování) a přírodovědné bádání – experimenty fyzikální, chemické, biologické, technické úkoly. Ačkoliv jsou naše kroužky prioritně určeny dětem prvního stupně ZŠ, nejsou uzavřeny ani pro starší zájemce. Ti na kroužku působí jako tzv. „asistenti“ a pomáhají s vedením některých programů. Náplní klubů jsou i mimořádné akce, exkurze, extra laboratoře. Pořádáme Dětskou vědeckou konferenci.

RNDr. Kateřina Vágnerová - ZŠ Masarykova a SZPŠ, Klatovy - v současné době působí jako učitelka na Masarykově základní škole v Klatovech a Střední zemědělské a potravinářské škole v Klatovech a lektorsky působí ve vlastních vzdělávacích projektech, mimo jiné rozjela a vede několik Klubů nadaných dětí na Klatovsku. 

Mgr. Jana Rožňová - Masarykova ZŠ Janovice nad Úhlavou - v současné době působí učitelsky na Masarykově základní škole v Janovicích nad Úhlavou a vede dva Kluby nadaných dětí. Zabývá se rozvojem přírodovědných a matematických schopností dětí, mimo jiné Hejného metodou.


Karel Rýdl

Karel Rýdl

Učení neohrožující dítě. Od intuitivní spekulace k empirickým důkazů "evidence based research" (přednáška)

Intuitivní představy a zpočátku neempiricky prosazované pokusy o jejich uskutečňování v rámci stávajícího systému přelomu 19. a první poloviny 20. století byly postupně verifikovány mezioborovými výzkumy věd jako pedagogika (pedologie, sociální a speciální pedagogika), psychologie (psychopatologie, vývojová psychologie), medicína (psychiatrie, pediatrie) a sociologie, jejichž představitelé spolu výrazně komunikovali. Postupně byla řada spekulativních a jen na „dobré víře“ prováděných učebních aktivit výsledky mezioborových výzkumů potvrzována. V současné době již nelze různé projevy vzdělávacích a výchovných hnutí, směrů a proudů odbýt jednoduchým odkazem, že neexistují výzkumné argumenty pro potvrzování jejich efektivnosti. Je jich již dostatek, jak pro obecnější přístupy k dětem a tvorbě vhodného prostředí pro jejich harmonický psychosomatický vývoj, tak i pro řadu individuálních problémů dětí vymykajících se běžně chápané představě „virtuálního“ průměrného a bezproblémového žáka. V současné době nejvíce poznatků využitelných argumentačně přináší neurovědy, které je nutné co nejrychleji aplikovat v pedagogické praxi.

prof. Karel Rýdl, CsC. - děkan Filozofické fakulty Univerzity Pardubice - Děkan Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Jeho odborným zájmem jsou zejména dějiny výchovy a vzdělávání, vývoj školství u nás i v zahraničí a školský management, ve kterém se soustředí zejména na pojetí kvality a jejího hodnocení. Ve své kariéře byl také vyžádaným poradcem ministra školství.


Kateřina Kožnarová

Kateřina Kožnarová

SOL aneb nové metody práce s nadanými dětmi za využití ICT (seminář)

SOL (Student-Organized- Learning) je systém výuky umožňující individualizaci vzdělávání. Přináší benefit ve formě efektivní diferenciace a rozvoje kompetencí k celoživotnímu učení. V rámci příspěvku dostanete možnost nahlédnout pod pokličku ověřené metodologie, seznámíte se se dvěma volně dostupnými aplikacemi, které potenciál SOL násobí. Uslyšíte autentickou výpověď studenta, který tímto systémem momentálně prochází. Připravena je rovněž živá ukázka SOL. Pokud se jí budete chtít aktivně účastnit, přineste si prosím zařízení s přístupem k internetu.

PhDr. Kateřina Kožnarová - ředitelka, Open Gate School - nadšeně podporuje inovace ve vzdělávání, propaguje individualizaci a celoživotní učení. Zabývá se smysluplným využitím technologií. Věnuje se vytváření a sdílení příkladů dobré praxe, je autorkou systému SOL, o kterém bude hovořit a který sama používá. Od roku 2007 působí na gymnáziu Open Gate, nejprve jako vedoucí oddělení přírodních věd, posléze jako koordinátorka profesního rozvoje a kurikula. Nyní pracuje na pozici ředitelky školy. Kateřina je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Po ukončení studií zde vyučovala oborovou didaktiku a projektové vyučování, zároveň se věnovala vlastní pedagogické praxi, učila angličtinu a věnovala se charitativním projektům jako dobrovolník. V minulosti publikovala v odborných periodikách a monografiích na téma evaluace a metod aktivního vyučování.


Jiří Fraus

Jiří Fraus

Proč děti nechodí do školy rády aneb k čemu může sloužit ve škole kontinuální zpětná vazba (přednáška)

Neustálé školské reformy řeší problémy dospělých – učitelů, ředitelů, rodičů, zřizovatelů škol, úředníků a dalších. Málokdo se přitom zamyslí nad tím, proč děti nechodí do školy rády nebo proč se v ní stále více nudí, přestože jsou školy přeplněny počítači nebo interaktivními tabulemi. To, co skutečně ve škole funguje, se bez objektivní zpětné vazby těžko dozvíme.

Jiří Fraus - zakladatel, nakladatelství Fraus


David Souček

David Souček

Práce s výsledky testů a dotazníkových šetření ve třídě aneb Testováním to nekončí, testováním to teprve začíná (workshop)

Účastníci workshopu si na konkrétních příkladech z reálných testů a dotazníků vyzkoušejí, co lze vytěžit z výsledků různých evaluačních aktivit a jak to využít při práci s dětmi v další výuce. K dispozici budou mít anonymizované výsledky testů a dotazníků zadaných v konkrétních školách a pod vedením lektora s nimi budou individuálně či ve dvojicích pracovat tak, aby z nich získali co nejvíce ku prospěchu sebe i svých žáků.

Moderní zpětná vazba ve školním vzdělávání. Co se dá zjistit pomocí srovnávacích testů a dotazníkových šetření a jak to pozitivně využít ve škole (seminář)

Seminář se věnuje využití evaluačních nástrojů ve školách pro zlepšení a zefektivnění výuky, pro zlepšení kvality školního klimatu, komunikace, vztahů uvnitř školy i navenek a dalších důležitých parametrů života školy a třídy. Na praktických příkladech demonstruje zásadní rozdíl mezi testováním zaměřeným na výkon, případně splnění určitého shora daného požadavku (např. přijímací řízení), a evaluací orientovanou na zpětnou vazbu užitečnou pro žáky a jejich rodiče, pro učitele i pro vedení školy.

David Souček - Kalibro - se jako analytik od roku 1994 v rámci projektu Kalibro systematicky zabývá zjišťováním výsledků vzdělávání a školního klimatu na základních a středních školách. Za tu dobu projekt shromáždil rozsáhlá data o vývoji české vzdělávací soustavy, která lze využít jak na úrovni jednotlivých škol, tak na úrovni regionů či státu.


Štěpán Peterka

Štěpán Peterka, Pavel Rušar

Talnet - komunita nadaných - bezpečné místo, kde mohou být sami sebou (přednáška)

Mimoškolní program Talnet umožňuje vzdělání a rozvoj potenciálu všech podle jejich schopností a zájmů. Krom toho nabízí jednu zásadní věc – setkávání. Setkávání s podobně smýšlejícími vrstevníky, s oborovými experty, vědci i odborníky z praxe. V naší přednášce Vás seznámíme se základní nabídkou aktivit Talnetu - online T-kurzy, T-exkurze, T- expedice, soustředění. Více se zaměříme na nově se rozvíjející aktivity T-studium a T-praxe, což jsou formy studia nadaných či mimořádně nadaných žáků, v prvním případě na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se do vysokoškolského studia zapojují středoškoláci, ve druhém případě pak ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, kde se děti ze základních škol či středoškoláci zapojí do přípravy a realizace krátkodobých výstav v oborech historie a biologie.

Štěpán Peterka, Pavel Rušar - Talentcentrum NIDV - Štěpán Peterka vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a prošel jako pedagog všemi stupni českého školství od základního po vysoké. Přes dvě desetiletí se věnuje volnočasovým aktivitám pro děti a mládež. Nyní působí jako metodik pro práci s nadanými v Talentcentru NIDV. Pavel Rušar vystudoval historii a studuje geografii na UP v Olomouci. Účastnil se řady zahraničních pobytů a stáží, např. Jagellonien Univeristy in Krakow (historie), Universität Wien (sociologie), Pazmany Peter Katolikus Egyetem (regionální dějiny), Technische Universität Chemnitz (Evropská integrace). V současnosti je ředitelem Vlastivědného muzea Jesenicka a v rámci NIDV pak koordinátorem podpory nadání pro Olomoucký kraj.


Zuzana Poláková

Zuzana Poláková

Logická olympiáda (přednáška)

Logická olympiáda je soutěž určená dětem a mládeži z celé České republiky. V roce 2018 proběhne již 11. ročník. Do soutěže se v roce 2017 zaregistrovalo 61 284 soutěžících z 3 014 škol z celé České republiky. Cílem soutěže je doplnit nabídku oborových olympiád o soutěž zaměřenou na logiku, o soutěž, která nevychází jen ze znalostí nabytých při školní docházce, ale podporuje samostatné myšlení dětí. Daří se nám přivést děti a mládež blíže k logickým úlohám a významným úspěchem bývá i odhalování skrytých talentů.

Zuzana Poláková - Mensa ČR


Hana Kotinová

Hana Kotinová

Mankalové a další deskové hry ve výuce (workshop)

Většina lidí považuje hry za něco vcelku zábavného, nepříliš užitečného, určeného malým dětem. Pod pojmem desková hra si představí maximálně člověče, nezlob, se, šachy a dámu. Možná budou souhlasit s tím, že může být nějaký vztah mezi hraním šachu a úrovní logického myšlení, ale nic víc. My si však v tomto workshopu ukážeme, že deskové hry nemusí být jen zábavou, ale že se mohou stát prostředkem intenzivního tréninku všelijakých schopností. Logika, paměť, jemná motorika, schopnost plánovat a mnohé další schopnosti lze trénovat prostřednictvím deskových her, mnohé již od předškolního věku a zcela jistě je možno s tréninkem pokračovat i v dospělosti. Většinu si předvedeme na v Evropě nepříliš známých mankalových hrách, neboť stejně jako šachy patří k těm hrám, v nichž se lze zdokonalovat po celý život.

Ing. Hana Kotinová - Mensa ČR - Organizátorka multiherního rekordu, domácích i mezinárodních turnajů v různých deskových hrách, propagátorka deskových her, účastnice a pořadatelka několika mistrovství a jedna z mála lidí, kteří se drží na předních místech turnajových žebříčků ve více než jedné hře.


Zuzana Chabová

Jana Šimánková, Zuzana Chabová

Parádní věda (workshop)

DDM hl. m. Prahy představí projekt PaVěda neboli Parádní věda. Jedná se o kroužky pro všechny zvídavé kluky i holky od pěti do devíti let. Děti se zde hravou formou dozvídají základní informace o chemii, biologii a fyzice. Dále se věnují i geologii a geografii a vyzkoušejí si také něco z techniky, mechaniky a legorobotiky. Náplní kroužku jsou zábavné pokusy a experimenty, zkoumání přírody pod lupou a mikroskopem, demonstrace různých přírodní úkazy a seznámí s elektrikou a motorem, část kurzu se věnuje i modelařině. Primárním cílem toho projektu je vyhledávání talentovaných dětí, kterým je nabídnuta systémová podpora zaměřená na další rozvoj jejich potenciálu spojená s osobnostním rozvojem v dalším období. Projekt probíhá napříč všemi středisky DDM hl. m. Prahy. V rámci workshopu je připravena krátká prezentace o projektu a ukázková lekce!

Jana Šimánková, Bc. Zuzana Chabová - Cenrum podpory nadání, DDM hl.m.Prahy


Jiří Rudolf

Jiří Rudolf, Zbyněk Rudolf

Šílený Myšohryz (workshop)

V rámci workshopu se účastníci seznámí s možnými konstrukcemi vozítek a z připravené stavebnice si vozítko s pomocí lektorů postaví. Odměnou bude získání základních znalostí stavby, metodika a vozítko samotné, které by mělo posloužit jako demonstrátor a motivátor pro vlastní konstrukce. Vozítka "Šílený myšohryz" je možné využít jak v oblasti výuky ŠVP Svět práce, tak k oživení výuky fyziky. V neposlední řadě je zdrojem rozvoje kreativního technického myšlení a soutěživosti dětí zapojením se do připravovaného systému soutěží a MS ČR, které bude na podzim 2018 v Litoměřicích.

Bc. Jiří Rudolf, Zbyněk Rudolf -


Zdeněk Smrčka

Zdeněk Smrčka

Virtuální a rozšířená realita a její vyžití ve výuce (workshop)

Na workshopu se seznámíte s tím, co je to virtuální, rozšířená a mixovaná realita. Podíváte se na praktické ukázky, kde je možné v hodinách Chemie, Biologie, Dějepisu, Informatiky a dalších použít rozšířenou či virtuální realitu, jednak proto, aby se žáci s daným tématem více sblížili, ale také proto, aby věci, které jsou hůře představitelné, lépe pochopili. Účastnící si prakticky zkusí pomocí rozšířené reality sledovat různé chemické prvky, podívat se na anatomii lidského těla či orgánů či další zajímavosti. Pomocí virtuální reality se podíváte například na mořské dno, budete se procházet tajuplnými jeskyněmi či kolem tekoucí žhnoucí lávy apod. Doporučujeme, aby si účastníci přinesli vlastní chytrý telefon s volným místem pro instalaci aplikací. Seznamte i vy svoje studenty s novými možnostmi výuky.

Ozobot ve výuce (workshop)

Na workshopu se seznámíte s úvodem do programování a robotiky. Budete programovat roboty Ozobot pomocí barevných kódů, budete řešit úlohy pro programování robotů Ozobot. Dozvíte se, jak začít s programováním těchto robotů i jak svoje dovednosti dále rozšiřovat. V rámci workshopu si zkusíte vyřešit úlohu bludiště/mapu s Ozobotem, zkusíte si vytvořit vlastní Ozobotí dráhu. Povíme si, na co je vhodné dané roboty použít a pro jaké cílové skupiny a podíváme se na využití robotů i v dalších předmětech mimo Informatiky. Pro učitele je připravena informace o objednání robotů za zvýhodněnou cenu.

Zdeněk Smrčka - Správce a administrátor aplikací Talentcentra, NIDV


Zdeněk Smrčka

Hana Marešová, Jiří Rudolf

Výchova k podnikavosti a kreativitě už na základní škole? (seminář)

Podnikavost a kreativita jsou osobnostní charakteristiky, které nejsou přítomné u každé osobnosti automaticky. Podnikavost (příp. schopnost kreativních řešení) považujeme za nadání či talent, podobný tomu hudebnímu či sportovnímu, který je vhodné u dětí co nejdříve a pokud možno dlouhodobě a individuálně rozvíjet. Rozhodující otázkou je, kdy. Zatímco pro úroveň středního školství existuje řada nástrojů včetně možnosti realizovat na školách studentské (fiktivní) firmy, oblast základního školství v České republice se systematickými nástroji zatím nepočítá, a to mj. z toho důvodu, že kompetence k podnikavosti není definována samostatně v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Přesto je dobré začít s podporou této oblasti už na základní škole, a to zejména proto, že právě v tomto období vývoje člověka se formuje vývoj osobnosti, ať už v rovině budování lidských vztahů, vytváření vztahu k práci, pocitu bezprostřední užitečnosti i vědomí dosahování cílů.

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. MBA - prorektorka pro strategické plánování a kvalitu Univerzity Palackého v Olomouci - Od roku 2012 systematicky pracujeme (ve spolupráci Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a OK4Inovace) na podpoře podnikavosti a kreativity dětí na základních školách, vytvořili a ověřili jsme testovací nástroj podnikatelských kompetencí pro žáky základních škol, akreditovali vzdělávací program Výchova k podnikavosti pro učitele základních škol a zrealizovali jsme několik projektů na 11 základních školách, na kterých proběhly podnikatelské kroužky, v nichž si žáci prakticky vyzkoušeli všechny fáze podnikatelské činnosti a rozvinuly své kreativní dovednosti, ať už při výrobě produktů či přípravě marketingových aktivit. Jejich snaha vyvrcholila společným veletrhem, kde zrealizovali prodej svých výrobků reálným zákazníkům. Co vše jim tento rok života v podnikatelském kroužku dal, se mj. dozvíte na semináři s diskuzí zaměřenou na současné možnosti podpory podnikavosti a kreativity dětí.

Ing. Jiří Rudolf - místopředseda správní rady organizace OK4Inovace


Jeanne Bočková

Jeanne Bočková

CTM Online - od online kurzu k mezinárodnímu titulu (přednáška)

Online kurz je pouze začátek. CTM je  virtuální “školou", která umožňuje studentům již od cca 11 let systematicky studovat do hloubky předměty, které je zajímají, v mezinárodně akreditovaných online kurzech, v angličtině, pod individuálním vedením mentorů / online instruktorů. Studenti si postupně vybírají náročnější  kurzy a učí se nejen odborným znalostem a angličtině, ale také práci s  časem nebo efektivnímu využívání internetových zdrojů. Kurzy tzv. Advanced Placement připravují studenty na mezinárodní AP zkoušky – naši studenti patří mezi světovou špičku. AP zkoušky uznávají v přijímacím řízení univerzity po celém světě.  Školy a studenti využívají CTM Online k obohacení a individualizaci výuky, český školní systém umožňuje využití CTM Online kurzů jako volitelných předmětů i uznání v rámci školní maturity. Cílem CTM je ve spolupráci se školami umožnit studentům získat mezinárodní diplom (AP Capstone) tak, aby uspěli nejen v přijímacím řízení na univerzity, ale v globálním pracovním prostředí.

Ing. Jeanne Bočková MBA - Centrum pro talentovanou mládež, z.s.; Objevitelské soboty s.r.o.


Tomáš Kánský

Tomáš Kánský

Hypersenzitivita u (ne)nadaných žáků (seminář)

Jedním z uváděných typů nadaných žáků je ten, kde dítě na straně prvé oplývá vlastnostmi, které jsou vesměs výhodou, z kterých se může těšit jak samotný jedinec, tak jeho okolí.
Druhou stranou mince, která může být výhodou i nevýhodou, mnohdy bývá mód vnímání, který není vždy zcela kompatibilní s prostředím a okolnostmi jedince. Často se jedná například o zvýšenou citlivost k okolním zvukům.
Jak může citlivý jedinec vnímat běžné okolní zvuky si řekneme a vyzkoušíme na semináři, popovídáme si, jak lze poznat takového žáka, jak s ním/ní i s ostatními o takovýchto věcech mluvit, a co lze ve třídě změnit, aby žák nebyl zbytečně zatížen.

Bc. Tomáš Kánský - Univerzita Pardubice; student Učitelství anglického jazyka


Václav Brdek, Josef Kučera

Perspektivní vzdělávací strategie pro nadané žáky - projektové aktivity

Progresivním prvkem v rámci vzdělávání nadaných studentů jsou mimo mnohé další také projektové aktivity. Cílem příspěvku bude informovat o dosavadních zkušenostech, které jsme získali na naší škole v průběhu posledních let s projektovými aktivitami jak v rámci samotné výuky, tak v průběhu zvláštních mimovýukových projektů a projektových bloků. Zároveň bychom posluchače rádi seznámili s konkrétním studentským projektem (Mensa fórum), který byl realizován na naší škole v minulém školním roce a současném školním roce připravujeme další ročník.

Lenka Eckertová

Lenka Eckertová

Bezpečnost dětí na Internetu. Co bude potřebovat absolvent školy ve 21. století (přednáška)

Technologie přináší rychlé změny. Ve struktuře pracovních příležitostí, ve vzdělávání, v přístupu k informacím, v sociální a mediální komunikaci. Je nutno klást si otázky… Co děti učit, aby se nenechaly technologiemi vláčet, ale využily je ve svůj prospěch? Před čím děti chránit? Lze to zvládnout, když ani dospělí neznají zákonitosti a úskalí pohybu v kyberprostoru? Stačí poučení o virech a kyberšikaně? A co vliv technologií na soustředění a pozornost, posunuté vnímání vlastní identity, digitální stres, související psychické potíže dětí? Mají nějaká specifika nadané děti?

Mgr. Lenka Eckertová - ředitelka nadace RSJ - je autorkou populárně naučné publikace pro dospělé Bezpečnost dětí na Internetu a dětské knížky Hustej INTERNET. Dlouhodobě se věnuje popularizaci online rizik. Vysvětlování, nikoli strašení. Několik let pracovala v neziskové organizaci, která se věnovala osvětě daného tématu. Nyní je ředitelkou Nadace RSJ, jejímž hlavním zaměřením je podpora vzdělávání, vědy a výzkumu.

Jiří Balcar

Jiří Balcar

PROČ a JAK rozvíjet měkké dovednosti na školách (přednáška)

Proč ztrácet čas rozvojem měkkých dovedností, když základem úspěchu jsou vědomosti? A je tomu skutečně tak? Jak začít se systematickým rozvojem měkkých dovedností na školách? Je to problém? Jaký dopad má rozvoj měkkých dovedností na žáky a jejich chování? Lze pozorovat rozdíl? Cílem přednášky je nabídnout odpovědi na všechny výše uvedené otázky! Účastníci tak budou odcházet „vyzbrojeni“ informacemi a dokonce i některými nástroji potřebnými k zahájení rozvoje měkkých dovedností žáků a studentů.

Ing. Jiří Balcar, Ph.D. - vedoucí katedry, Ekonomická fakulta VŠB-TUO - Rozvoj lidí a jejich měkkých dovedností je ústředním tématem celého jeho profesního života. První dekádu své kariéry strávil v roli konzultanta a následně manažera v soukromé poradenské společnosti, která se na rozvoj měkkých dovedností specializovala. Zde si osvojil metody popisu, měření a rozvoje těchto dovedností, přičemž své znalosti aplikoval také v praxi. Získal tak mnoho zkušeností s rozvojem měkkých dovedností u nejrůznějších skupin lidí – nezaměstnaných, studentů, zaměstnanců i manažerů. Již v této době intenzivně spolupracoval na výuce a výzkumu s většinou vysokých škol v Moravskoslezském kraji. V současnosti pracuje jako vedoucí katedry na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, kde své předchozí zkušenosti uplatňuje nejen ve výzkumu, ale také ve výuce.

Miroslav Dvořák

Miroslav Dvořák

5 moderních nástrojů pro učitele (workshop)

Digitální školní sešit OneNote, 3D objekty ve Vašich přípravách na hodinu, testy, které se ve Forms umějí samy opravit, moderní komunikace se třídou v Teams či grafické programování s Kodu. To vše vám na naší přednášce ukážeme.

Minecraft ve výuce (workshop)

Od pradávna se ví, že člověk může vyvíjet a rozvíjet své schopnosti a možnosti prostřednictvím hry. Hra nás „aktivuje“ a vede k soustředěné motivaci. Gamifikace pomocí Minecraftu v sobě pojí zábavu, kreativitu i tolik důležitou spolupráci. Myšlení i schopnosti žáků se rozvíjejí nenucenou formou, ve které mohou postupovat vlastním tempem a objevovat své silné stránky.


Skype ve výuce (workshop) - Zavolat si na nejsevernější polární stanici, do národního parku v USA nebo do základního tábora na Everestu? Žádný problém. Udělejte si se Skypem virtuální výlet nebo zavolejte třídě z druhé strany zeměkoule a nechte své žáky přijít na to, z jaké že země druhá třída je. Výuka může být díky Skypu moderní, inovativní a zábavná.

Miroslav Dvořák - Microsoft; Microsoft Learning Consultant 

Vladimír Tesař a Alena Vávrová

Vladimír Tesař a Alena Vávrová

Proč jsme se ve škole nenaučili počítat, aneb Abaku - aritmetika pro 21. století (přednáška + workshop v jednom)

Vladimír Tesař je první doložený případ postižení člověka "Abaku" v důsledku neodborné a riskantní manipulace s čísly. Řekne vám, čemu se vyhnout, aby se vám nestalo to samé a co se stane, pokud ho neposlechnete.

Alena Vávrová je největší odborník v České republice v testování vlivu her na rozvoj lidského potenciálu v dětském věku. ​Trpí stejným postižením jako Vladimír Tesař. Ukáže vám a naučí vás pár ozkoušený ​ch fíglů, jak zaručeně rozsvítit oči dítěte.

Vladimír Tesař a Alena Vávrová

Dana Havlová

Testování IQ (přednáška)

Součástí přednášky bude pohled do historie měření IQ, jak se IQ měří dnes, rozložení IQ v populaci, úskalí měření intelektu, interpretace výsledků a obnova a aktuálnost testů. Dále probereme nové, moderní testy IQ pro děti od 5 do 14 let, vytvořené Mensou ČR. Závěrem si popíšeme proces měření IQ Mensou ČR při školních testováních – jak je připravit, pro koho jsou vhodné a co mohou přinést dětem/ škole.

Dana Havlová - Mensa ČR

Hana Kalusová a Tomáš Blumenstein

Hana Kalusová a Tomáš Blumenstein

Mensa pro děti (přednáška)

Stručný přehled aktivit a projektů, které Mensa realizuje pro děti: Dětská Mensa, Mensa gymnázium, kluby nadaných dětí, školy spolupracující s Mensou, konference, Mensa NTC, letní a příměstské campy, setkání rodin s nadanými dětmi, celostátní setkání Dětské Mensy, dny plné her, herní kluby, projekt Supporting Gifted Children for the Future, seriál seminářů o podpoře nadání pro učitele, Mensa Gymnázium, Logická olympiáda.

Ing. Hana Kalusová - Mensa ČR, Ing. Tomáš Blumenstein - Mensa ČR

Miroslav Staněk

Miroslav Staněk

Přírodovědné bádání. Ano, ale... (přednáška)

K čemu vede vzdělávání v oblasti přírodních věd za využití ICT? Jak toto vzdělávání uchopit pomocí badatelských metod? Jaké jsou možné podoby "interaktivity" v oblasti vyučování (a učení se) přírodním vědám? Jakou roli ve výuce v 21.století hrají počítače? Co uvolnilo místo pro počítače v osnovách škol i v hlavách žáků? Čeho se naopak vzdávat nesmíme? Přednáška bude sloužit coby metodický úvod a pozvánka k účasti na následujícím workshopu.

Chcete si zkusit fyziku a chemii badatelsky? Můžete si též "Bring Your Own Device!" (workshop)

Pár jednoduchých pokusů "na vlastní kůži" (a na vlastním počítači, telefonu či tabletu). V příspěvku se zaměříme na nový trend v přístupu k moderním technologiím - využívání vlastních, skutečně "osobních" počítačů ve výuce. U konkrétních příkladů využití v přírodovědných disciplínách se zamyslíme nad výhodami a nevýhodami tzv. filosofie „BYOD – Bring Your Own Device“ ve spojitosti s činnostní a badatelsky orientovanou výukou přírodních věd. Účastníci semináře mohou pracovat se svým vlastním tabletem, chytrým telefonem či počítačem. (Pro potřeby hodiny je nutné na tomto ICT mít nainstalovánu volně stažitelnou aplikaci SPARKvue.) V semináři bude připraveno několik PC, která budou mít tuto aplikaci předinstalovánu. Kapacita semináře je omezena na počet 24 osob - 8 badatelských hnízd po 3 žácích.

Miroslav Staněk, Ph.D. - PROFIMEDIA s.r.o.

Lenka Štěpánová

Lenka Štěpánová

Rozvíjíme se ve škole dostatečně v tom, co nás baví? (přednáška)

Ve svém příspěvku z pozice předsedkyně spolku, který na vzdělávací scéně zastupuje české středoškoláky, se pokusím posluchačům přiblížit, proč je ve vzdělávání z pohledu žáka tolik důležitá motivace. Promluvím také o tom, jak by se podle středoškoláků měla měnit výuka tak, aby odpovídala více požadavkům rychle se měnícího světa 21. století.

Lenka Štěpánová - předsedkyně České středoškolské unie, z.s.

Jiří Jeništa

4K: Klíčové kompetence pro 21. století aneb Robotika rozvíjí potenciál žáků (přednáška)

Jiří Jeništa, AV MEDIA, a. s. Vzděláním středoškolský pedagog nyní s obchodním týmem působí na školách, kde učitelům a ředitelům pomáhají s pomocí technologií měnit různé formy výuky.